Year 2018, Volume 38 , Issue 2, Pages 535 - 566 2018-08-01

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi

Devrim AKGÜNDÜZ [1] , Pelin BAĞDİKEN [2]


Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) özgüven düzeylerinin incelenmesidir. Bu çalışmada ayrıca eğitim teknolojileri ile ilgili eğitim alan öğretmenlerin, haftalık eğitim teknolojilerini ortalama kullanma süresini farklılaştırıp farklılaştırılmadığına bakılmıştır. Tarama modeli uygulanan bu çalışma 2015/2016 eğitim öğretim yılında Kocaeli ilinde görev yapan 218 fen bilimleri öğretmenine uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak Graham ve diğerleri (2009) tarafından geliştirilen Timur ve Taşar (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan "Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Ölçeği", araştırmacılar tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" ve "Görüş Formu" kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen verilere göre TPAB düzeylerinin "çokça" olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmazken; görev süresi değişkeni, eğitim teknolojileri ile ilgili eğitim alma değişkeni, mezun olunan fakülte türü, mezun olunan bölüm türü, haftalık eğitim teknolojilerini kullanma süresi değişkeni ve sosyal medya kullanma durumu değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Fen Bilimleri Öğretmenleri, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Özgüven, TPAB, Fen Eğitimi
 • Akgündüz, D. (2016). Yeni Nesil Okulda Teknoloji Entegrasyonu. Mustafa Yavuz (Ed.), Yeni Nesil Okul-Araştıran Okul (s.135-185). Konya: Eğitim Yayınları
 • Akgün, E., Yılmaz, E. O., Seferoğlu, S. S. (2011). Vizyon 2023 Strateji Belgesi ve Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme, XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Malatya: İnönü Üniversitesi, 115-122.
 • Avcı, T. (2014). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve Öz Güven Düzeylerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 • Bal, M. S. ve Karademir, N. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) konusunda öz-değerlendirme seviyelerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 15-32.
 • Canbazoğlu Bilici, S. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve Özyeterlikleri, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara.
 • Erdoğan, A. ve Şahin, İ. (2010). Relationship between math teacher candidates’ technological pedagojical and content knowledge and achievement levels. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2707–2711.
 • Erzengin, N. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Göl, M. (2016). Yönetim bilimi açısından eğitim örgütlerindeki öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L., Harris, R. (2009). TPACK Development in Science Teaching: Measuring The TPACK Confidence of Inservice Science Teachers, Tech Trends, 53(5), 70-79.
 • Karakaya, Ç. (2013). FATİH projesi kapsamında pilot okul olarak belirlenen ortaöğretim kurumlarında çalışan kimya öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterlikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Koehler, M. J. & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research. 32(2), 131-152.
 • Koehler, M. J., Mishra, P. (2008). Introducing Technological Pedagogical Knowledge, In AACTE (Eds.), The Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge for Educators, New York: Routledge, 3-30.
 • Meriç, G. (2014). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Konusunda Öz Güven Seviyelerinin Belirlenmesi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 352-367.
 • Mishra, P., Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagocical Content Knowledge: A Framework For Teacher Knowledge, Teacher College Record, 108(6), 1017–1054.
 • Mutluoğlu, A. (2012). İlköğretim matematik öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerine göre teknolojik pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Niess, M. L. (2008). Guiding preservice teachers in developing TPCK. In Silverman, N. (ed.). Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators. New York: Routledge.
 • Özmen, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 100-111.
 • Sancar Tokmak, H. (2013). Fen ve Matematik Eğitiminde Teknoloji, Pedagoji ve Alan Bilgisi (TPAB) Temelli Öğretim Tasarımları. Tuğba Yanpar Yelken, Hatice Sancar Tokmak, Sinan Özgelen, Lütfi İncikabı (Eds.), TPAB – Temelli Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı Dersi: Matematik Öğretimi İçin Web – Tabanlı Uzaktan Eğitim Ortamı Tasarlama İçinde, Ankara: Anı, 239-258.
 • Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching, Educational Researcher, 15(2), 4–14.
 • Timur, B. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Timur, B. ve Taşar, M. F. (2011). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye Uyarlanması, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 839-856.
 • Tokmak, H.S., Konokman, G. Y. ve Yelken, T. Y. (2013). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Algılarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-51.
 • Uçar, M.B., Demir, C. & Hiğde, E. (2013). Exploring the self-confidence of preservice science and physics teachers towards technological pedagogical content knowledge. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116 (2014), 3381-3384.
 • Uluyol, Ç., Karadeniz, Ş. (2009). Bir Harmanlanmış Öğrenme Ortamı Örneği: Öğrenci Başarısı ve Görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60-84.
 • Yelken, T. Y., Tokmak, H. S., Özgelen, S., İncikabı, L. (Ed.). (2013). Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Öğretim Tasarımları. Ankara: Anı Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4684-8416
Author: Devrim AKGÜNDÜZ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Pelin BAĞDİKEN

Dates

Publication Date : August 1, 2018

Bibtex @research article { gefad357224, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {535 - 566}, doi = {10.17152/gefad.357224}, title = {Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {AKGÜNDÜZ, Devrim and BAĞDİKEN, Pelin} }
APA AKGÜNDÜZ, D , BAĞDİKEN, P . (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (2) , 535-566 . DOI: 10.17152/gefad.357224
MLA AKGÜNDÜZ, D , BAĞDİKEN, P . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 535-566 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/38573/357224>
Chicago AKGÜNDÜZ, D , BAĞDİKEN, P . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 535-566
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi AU - Devrim AKGÜNDÜZ , Pelin BAĞDİKEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17152/gefad.357224 DO - 10.17152/gefad.357224 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 535 EP - 566 VL - 38 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.357224 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.357224 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi %A Devrim AKGÜNDÜZ , Pelin BAĞDİKEN %T Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.357224 %U 10.17152/gefad.357224
ISNAD AKGÜNDÜZ, Devrim , BAĞDİKEN, Pelin . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 2 (August 2018): 535-566 . https://doi.org/10.17152/gefad.357224
AMA AKGÜNDÜZ D , BAĞDİKEN P . Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(2): 535-566.
Vancouver AKGÜNDÜZ D , BAĞDİKEN P . Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(2): 566-535.