Year 2018, Volume 38 , Issue 1, Pages 137 - 158 2018-04-24

Aile Katılımlı Sosyal Beceri Oyunlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi
The Effect of Family Involvement Based Social Skills Plays on Social Skills of Preschool Children

Menekşe BOZ [1] , Gonca ULUDAĞ [2] , Hülya TOKUÇ [3]


Bu çalışmanın amacı, aile katılımlı sosyal beceri oyunlarının okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal becerilerine etkisini ortaya koymaktır. Araştırma deneysel desende nicel bir çalışmadır. Araştırmada aile katılımlı sosyal beceri oyunlarının çocukların sosyal becerileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla deneysel desen kapsamında ön test-son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokullarına devam eden 60-72 aylık çocuklar oluşturmuştur. Araştırmada iki deney grubu ve bir kontrol grubu yer almıştır. Deney grubu-1’de 18, deney grubu-2’de 22, kontrol grubunda 18 çocuk olmak üzere toplam 58 çocuk araştırmaya katılmıştır.. Araştırmada çocuk ve ebeveyn hakkında bilgi edinmek amacıyla “demografik bilgi formu” oluşturulmuş ve çocukların sosyal beceri düzeylerini belirlemek amacıyla da “Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği kullanılmıştır. Çocukların sosyal becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 24’ü sınıfta oynanan, 24’ü aile katılımlı olmak üzere toplam 48 sosyal beceri oyunu araştırmacılar tarafından planlanmıştır. Deney grubu-1 ve deney grubu-2’de sınıf içinde aynı oyunlar, 8 hafta, haftada üç gün ve her gün 45 dakika süreyle uygulanmıştır. Deney grubu-2’de sınıf içi oyunların yanı sıra aile katılımını içeren oyunlar da oynanmıştır. Yapılan analizler sonucunda deney grubu-1, deney grubu-2 ve kontrol grupları arasında aile katılımlı sosyal beceri oyunlarının oynandığı deney grubu-2 lehine p<0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur.

 

In this research the aim is to evaluate the effect of parent involved social skill aktivities on the social skills of preschool children. This research is based on quantitative research on experimental design. The study was designed as a pretest-posttest-retention test control group experimental study.  The study group of this research are the normally developing children aged 6 (60-72 months) who are ongoing students of preschools that are under MEB in the years of 2016-2017. In the first experimental group there is 18 children, in the second one there is 22 and in the control group there are 18 children which makes the total of 58 preschool children which had been included to this research. A “demographic information form” had been constituted by the resaerchers to gain information about the child, parent and teacher. Preschool and Kindergarten Behaviour Scale had been use to specify the social skill level of children. The social skill plays were implemented by the preschool teachers for 8 weeks, 3 days per week and 45 minutes per day. For both the first and the second experimental group the social skill plays were the same however the main difference is researchers of this project developped 8 different plays that are supporting the social skills of the second experimental group and in these plays parent involment is included. According to the analysis that are made, between the experimental group 1, experimental group 2 and the control group, experimental group 2 in which parent participation was included had a difference of p<0.05.

 • Akkök, F. (1996). İlköğretimde sosyal becerilerin geliştirilmesi: Öğretmenin el kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Aktaş-Özkafacı, A. (2012). Annenin çocuk yetiştirme tutumu ile çocuğun sosyal beceri düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ar-El Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Alisinanoğlu, F. ve Özbey, S. (2009). Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 173-198.
 • Barnard, W. M. (2004). Parent involvement in elementary school and educational attainment. Children and Youth Services Review, 26, 39-62.
 • Bilek, M. H. (2011). Okul öncesi dönem çocuklarının ev ile okul ortamındaki sosyal becerilerinin karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Cartledge, G. & Milburn, J. F. (1983). Social skills assessment and teaching in the schools. Advances in School Psychology, 3, 175–235.
 • Choi, D.H. & Kim, J. (2003). Practicing social skills training for young children with low peer acceptance: A cognitive-social learning model. Early Childhood Education Journal. 31(1), 41–46.
 • Christense, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz. (Çev. Ed. Aypay, A.). Ankara: Anı Yayıncılık. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 2014).
 • DeMulder, E. K., Denham, S. A., Schmidt, M. & Mitchell, J. (2000). Q-sort assessment of attachment security during the preschool years: Links from home to school. Developmental Psychology, 36(2), 274–282.
 • Durulap, E. ve Aral, N. (2010). Altı yaşındaki çocukların sosyal becerilerine oyun temelli sosyal beceri eğitiminin etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 160-172.
 • El Nokali, N. E., Bachman, H. J., & Votruba-Drzal, E. (2010). Parent involvement and children’s academic and social development in elementary school. Child Development, 81(3), 988- 1005.
 • Erbay, E. (2008). Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal becerilere sahip olma düzeyi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Gagnon, S. G. & Nagle, R. J. (2004). Relationships between peer interactive play and social competence in at-risk preschool children. Psychology in the Schools, 41(2), 173-189.
 • Göktaş, İ. (2015). Aile katılımı ve sosyal beceri eğitimi programlarının tek başına ve birlikte 4-5 yaş çocuklarının sosyal becerileri ve anne- çocuk ilişkileri üzerindeki etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Günindi, Y. (2011). Bağımsız anaokullarına ve anasınıflarına devam eden çocukların sosyal becerilerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 133-144.
 • Gürşimşek, I. (2003). Okul öncesi eğitime aile katılımı ve psikososyal gelişim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(1), 125-144.
 • Hohman, M. & Weikart D. P. (2000). Küçük çocukların eğitimi. (Çev: Saltiel-Kohen, S.). İstanbul: Hisar Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Holland, M. L. & Merrell, K. W. (1998). Social-emotional characteristics of preschool-aged children referred for Child Find screening and assessment: A comparative study. Research in Developmental Disabilities, 19(2), 167-179.
 • Katz, L. G. & McClellan, D. E. (1991). The teacher's role in the social development of young children. Urbana, IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED331642.pdf.
 • Merrell, K.W. (1999). Behavioral, social and emotional assessment of children and adolescents. London: Lawrence Erlbraum Associate Publishers.
 • Okumura, T. & Usui, E. (2014). Do parents’ social skills influence their children’s sociability? The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy, 14(3). Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1510749.
 • Ömeroğlu, E. ve Can-Yaşar, M. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 6(62).
 • Özabacı, N. (2006). Çocukların sosyal becerileri ile ebeveynlerin sosyal becerileri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 163-179.
 • Özbey, S. (2012). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60–72 aylık çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışlarının okul ve ev ortamına göre incelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 23(2), 21-32.
 • Özyürek, A. ve Ceylan, Ş. (2011). Okul öncesi çocuklarda sosyal becerilerin desteklenmesi konusunda öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 99-114.
 • Putallaz, M. (1987). Matemal behavior and children's sociometric status. Child Development, 58(2), 324-340.
 • Schmidt, M. E., DeMulder, E. K. & Denham, S. A. (2002). Kindergarten social-emotional compentence: Developmental predictors and psychosocial implications. Early Child Development and Care, 172, 451-462.
 • Swindells, D. & Stagnitti, K. (2006). Pretend play and parents’ view of social competence: The construct validity of the Child-Initiated Pretend Play Assessment. Australian Occupational Therapy Journal, 53(4), 314-324.
 • Tezel-Şahin F. ve Ünver, N. (2005). Okul öncesi eğitim programlarına aile katılımı. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 23-30.
 • Yaşar-Ekici, F. (2013). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılım çalışmalarına katılan ve katılmayan ailelerin çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışlar açısından karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Menekşe BOZ
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Author: Gonca ULUDAĞ
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hülya TOKUÇ
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : April 24, 2018

Bibtex @research article { gefad347835, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {137 - 158}, doi = {}, title = {Aile Katılımlı Sosyal Beceri Oyunlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi}, key = {cite}, author = {BOZ, Menekşe and ULUDAĞ, Gonca and TOKUÇ, Hülya} }
APA BOZ, M , ULUDAĞ, G , TOKUÇ, H . (2018). Aile Katılımlı Sosyal Beceri Oyunlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (1) , 137-158 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/36713/347835
MLA BOZ, M , ULUDAĞ, G , TOKUÇ, H . "Aile Katılımlı Sosyal Beceri Oyunlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 137-158 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/36713/347835>
Chicago BOZ, M , ULUDAĞ, G , TOKUÇ, H . "Aile Katılımlı Sosyal Beceri Oyunlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 137-158
RIS TY - JOUR T1 - Aile Katılımlı Sosyal Beceri Oyunlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi AU - Menekşe BOZ , Gonca ULUDAĞ , Hülya TOKUÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 158 VL - 38 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Aile Katılımlı Sosyal Beceri Oyunlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi %A Menekşe BOZ , Gonca ULUDAĞ , Hülya TOKUÇ %T Aile Katılımlı Sosyal Beceri Oyunlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 1 %R %U
ISNAD BOZ, Menekşe , ULUDAĞ, Gonca , TOKUÇ, Hülya . "Aile Katılımlı Sosyal Beceri Oyunlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 1 (April 2018): 137-158 .
AMA BOZ M , ULUDAĞ G , TOKUÇ H . Aile Katılımlı Sosyal Beceri Oyunlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(1): 137-158.
Vancouver BOZ M , ULUDAĞ G , TOKUÇ H . Aile Katılımlı Sosyal Beceri Oyunlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(1): 158-137.