Year 2018, Volume 38 , Issue 1, Pages 75 - 99 2018-04-24

Ters Yüz Sınıf Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi

Süleyman YAMAN [1] , Esra ÇAKIR [2]


Bu çalışmanın amacı, ortaokul 7. sınıf fen bilimleri dersinde ters yüz sınıf uygulamasının öğrencilerin akademik başarısına ve bilgisayarca düşünme becerileri üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmada öntest, sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ortaokul 7. sınıfta öğrenim gören 26 deney ve 27 kontrol grubundan oluşan 53 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubu öğrencileriyle ters yüz sınıf uygulamaları ile ders işlenirken; kontrol grubu öğrencileriyle ise dersler okullarda kullanılan mevcut programın yürütüldüğü şekilde işlenmiştir. Araştırmada veriler, akademik başarı testi ve bilgisayarca düşünme ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı puanları arasında deney grubu öğrencileri lehine istatistiki olarak bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerileri arasında anlamlı düzeyde bir farklılık meydana gelmemiştir. 

ters yüz sınıf, akademik başarı, bilgisayarca düsünme becerisi, fen bilimleri dersi, kuvvet ve hareket
 • Abeysekera, L., & Dawson, P. (2014). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: Definition, rationale and call for research. Higher Education Research & Development, 34(1) 1-14.
 • Aktaş, M. (2013). Fen ve teknoloji dersinde web tabanlı uzaktan eğitimin öğrencilerin akademik başarı ve tutumları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.
 • Arslan, S., & Özpınar, İ. (2008). Öğretmen nitelikleri: ilköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(1) 38-63.
 • Aydın, B. (2016). Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, ödev/görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Washington: International Society for Technology in Education (ISTE).
 • Boyraz S. (2014). İngilizce öğretiminde tersine eğitim uygulamasının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Bundy, A. (2007). Computational thinking is pervasive. http://www.inf.ed.ac.uk /publications/ online/ 1245.pdf adresinden 11 Temmuz 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Büyükkara, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi ses ünitesinin bilgisayar simülasyonları ve animasyonları ile öğretiminin öğrenci başarısı ve tutumu üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Cakir, R., & Yildirim, S. (2015). Who are they really? A review of the characteristics of pre-service ICT teachers in Turkey. The Asia-Pacific Education Researcher, 24(1), 67-80.
 • Çakır, R. (2013). Okullarda teknoloji entegrasyonu, teknoloji liderliği ve teknoloji planlaması. içinde, Öğretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler. Ankara: PegemA Akademi.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: Flip your classroom to improve student learning. Learning ve Leading with Technology, 39(8), 12–17.
 • Gençer, B. G., Gürbulak, N., & Adıgüzel, T. (2014). Eğitimde yeni bir süreç: ters-yüz sınıf sistemi. Uluslararası Öğretmen Eğitimi Konferansı, (s. 881-888), 5-6 Şubat, 2014, Dubai.
 • Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational thinking in K—12: A review of the state of the field. Educational Researcher, 42(1), 38-43.
 • Günüç, S., Odabaşı, H. F., & Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir twitter uygulaması. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 9(4), 436-455.
 • ISTE. (2015). CT Leadership toolkit. http://www.iste.org/docs/ct-documents/ ctleadershipt-toolkit.pdf?sfvrsn=4 adresinden 15 Mayıs 2016 tarihinde alınmıştır.
 • ISTE. (2016). ISTE standards for students. https://www.iste.org/standards/standards/ for-students-2016 adresinden 15 Mayıs 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Korkmaz, Ö., Çakır, R., Özden, M. Y., Oluk, A., & Sarıoğlu, S. (2015). Bireylerin bilgisayarca düşünme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 68-87.
 • MEB. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı. Ankara, http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx adresinden 30 Mayıs 2016 tarihinde alınmıştır.
 • MEB. (2013). Fen bilimleri dersi öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2. aspx?islem=1vekno=213 adresinden 30 Mayıs 2016 tarihinde alınmıştır.
 • MEB. (2017). Fen bilimleri dersi öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/ ProgramDetay.aspx?PID=143 adresinden 28 Eylül 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Miller, A. (2012). Five best practices for the flipped classroom. Edutopia. Posted Online, 24, 02-12.
 • Oktay, S., & Çakır, R. (2013). Teknoloji destekli beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin akademik başarıları, hatırlama düzeyleri ve üstbilişsel farkındalık düzeylerine etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(3), 3-23.
 • Öz, B. (2007). 2001 ilköğretim fen bilgisi dersi ve 2005 ilköğretim fen ve teknoloji dersi programlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Özenç, B., & Arslanhan, S. (2010). PISA 2009 sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, 1292255907-8.
 • Özkan, F. (2010). İlköğretim 6. sınıf web destekli fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algıları, bilgisayara ve fene yönelik tutumları ve akademik başarılar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Reichardt, C. S., & Mark, M. M. (2009). Quasi-experimentation. L. Bickman & D. J. Rog (Ed), The handbook of applied social research methods. (p. 182-213), London: Sage Publications.
 • Seaman, G., ve Gaines, N. (2013). Leveraging digital learning systems to flip classroom instruction. Journal of Modern Teacher Quarterly, 1, 25-27.
 • Sezer, B. (2015). Gerçekleştirilen teknoloji destekli tersine çevrilmiş sınıf uygulamasının yansımaları. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu. Eylül, 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Sırakaya, D. A. (2015). Tersyüz sınıf modelinin akademik başarı, öz - yönetimli öğrenme hazırbulunuşluğu ve motivasyon üzerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Talbert, R. (2012). Inverted classroom. Colleagues, 9(1). http://scholarworks.gvsu.edu/ colleagues/ vol9/iss1/7 adresinden 27 Temmuz tarihinde alınmıştır.
 • Tomory, A., & Watson, S. L. (2015). Flipped Classrooms for Advanced Science Courses. Journal of Science Education and Technology, 24(6), 875-887.
 • Turan, Z. (2015). Ters yüz sınıf yönteminin değerlendirilmesi ve akademik başarı, bilişsel yük ve motivasyona etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Werner, L., Denner, J., Campe, S., & Kawamoto, D. C. (2012, February). The fairy performance assessment: Measuring computational thinking in middle school. In 43rd ACM Technical Symposium on Computer Science Education, ACM.
 • Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Commun. ACM 49, 33-35.
 • Wing, J. M. (2008). Computational thinking and thinking about computing. Philosophical Transactions of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical And Engineering Sciences, 366 (1881), 3717-3725.
 • Yaman, S., & Köksal, M., S. (2014). Fen öğrenmede zihinsel risk alma ve yordayıcılarına ilişkin algı ölçeği Türkçe formunun uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11(3), 119-142.
 • Yaman, S., Karamustafaoğlu, S., & Karamustafaoğlu, O. (2005). Fen ve teknoloji eğitiminde öğrenme ve öğretim materyalleri. M. Aydoğdu & T. Kesercioğlu (Eds) İlköğretimde fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yalın, H. İ. (2014). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yavuz, M. (2016). Ortaöğretim düzeyinde ters yüz sınıf uygulamalarının akademik başarı üzerine etkisi ve öğrenci deneyimlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5152-4945
Author: Süleyman YAMAN
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Esra ÇAKIR
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, Fen Bilimleri Öğretmeni
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2018

Bibtex @research article { gefad342857, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {75 - 99}, doi = {}, title = {Ters Yüz Sınıf Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {YAMAN, Süleyman and ÇAKIR, Esra} }
APA YAMAN, S , ÇAKIR, E . (2018). Ters Yüz Sınıf Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (1) , 75-99 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/36713/342857
MLA YAMAN, S , ÇAKIR, E . "Ters Yüz Sınıf Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 75-99 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/36713/342857>
Chicago YAMAN, S , ÇAKIR, E . "Ters Yüz Sınıf Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 75-99
RIS TY - JOUR T1 - Ters Yüz Sınıf Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi AU - Süleyman YAMAN , Esra ÇAKIR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 99 VL - 38 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Ters Yüz Sınıf Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi %A Süleyman YAMAN , Esra ÇAKIR %T Ters Yüz Sınıf Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 1 %R %U
ISNAD YAMAN, Süleyman , ÇAKIR, Esra . "Ters Yüz Sınıf Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 1 (April 2018): 75-99 .
AMA YAMAN S , ÇAKIR E . Ters Yüz Sınıf Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(1): 75-99.
Vancouver YAMAN S , ÇAKIR E . Ters Yüz Sınıf Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(1): 99-75.