Year 2018, Volume 38 , Issue 1, Pages 299 - 331 2018-04-24

An Investigation about Teaching Practices in High Technical Teacher Education School for Girls
Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarının İncelenmesi

Gülçin SARAÇOĞLU [1] , Özden DEMİRKAN [2] , Gülsen ÜNVER [3]


ABSTRACT

The purpose of this historical study is to determine some lessons from teaching practices in High Technical Teacher Education School for Girls (HTTESG) for current teacher education programs. For this purpose, specific characteristics and factors on the effectiveness of teaching practices in HTTESG were investigated. Semi-structured interviews were administered with 20 individuals they taught and/or graduated from HTTESG. Results of the content analysis on data revealed that teaching practices in HTTESG were effective in terms of the coherence between the methods courses and teaching practices, the cooperation between the stakeholders of the program and mentoring for teacher candidate.


ÖZ

Bu tarihsel çalışmanın amacı, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu (KTYÖO) programlarındaki öğretmenlik uygulamalarından günümüz öğretmen eğitimi programları için bazı sonuçlar çıkarmaktır. Bu amaçla, KTYÖO’ndaki öğretmenlik uygulamalarının belirgin özellikleri ve bu uygulamaları etkileyen etmenler incelenmiştir. Çalışmada, KTYÖO’nda öğreticilik yapmış ya da bu kurumdan mezun olmuş toplam 20 kişiyle yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin içerik analizi sonuçları KTYÖO’ndaki öğretmenlik uygulamalarının öğretim yöntemlerine ilişkin derslerle uyum, programın paydaşları arasındaki işbirliği ve öğretmen adaylarına kılavuzluk açılarından verimli olduğunu ortaya koymuştur.   

 • KAYNAKLAR Aiken, I. P., & Day, B. D. (1999). Early Field Experiences in Preservice Teacher Education: Research and Student Perspectives. Action in Teacher Education, 21(3), 7-12.
 • Alkan, C. (1976). Öğretmen eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 9(1), 95-115.
 • Alpan, G., & Erdamar, G. (2011) Teaching practices prior and subsequent to 1998 in Turkey: Gazi university vocational education faculty case. Educational Studies, 37(3), 289-301.
 • Aytaçlı, B. (2012). İlköğretim matematik öğretmenliği lisans programında yer alan okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin değerlendirilmesi.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Bullough, R. V. (2010). Curriculum Studies in Relation to the Field of Teacher Education. In C. Cridel (Ed.), Encyclopedia of curriculum Studies (p. 263-264). Thousand Oaks, California: Sage.
 • Bümen, N. T., Ünver, G., & Başbay, M. (2010). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı derslerinin öğrenci görüşlerine göre incelenmesi: Ege üniversitesi örneği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 17, 41-62.
 • Darling-Hammond, L. (2006). Powerful Teacher Education: Lessons from Exemplary Programs. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Değirmençay, Ş. A. & Kasap G. (2013). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 47-57.
 • Doğan, H. (1977). Öğretmen yetiştiren kurumlar ve sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1-4) 95-125.
 • Duman, T. (2014). Mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının kuruluşu, gelişimi ve kapatılmaları. Journal of Research in Education and Society, 1(1), 65-92.
 • Eraslan, A. (2008). Fakülte-okul işbirliği programı: matematik öğretmeni adaylarının okul uygulama dersi üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95-105.
 • Güzel, H., Cerit-Berber, N., & Oral, İ. (2010). Eğitim fakültesi uygulama okulları işbirliği programında görevli öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 19-36.
 • Hacıoğlu, F. (1990). Öğretmenlik uygulaması modeli (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.
 • Karamustafaoğlu, O. & Özmen, H. (2004). Toplumumuzda ve öğretmen adayları arasında öğretmenlik mesleğine verilen değer üzerine bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 2(6), 35-49.
 • Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu [KTYÖO] 1968 Yıllığı.(1968).
 • Koç, G. (1998). Öğretmenlik uygulaması dersinin gazi üniversitesi mesleki eğitim fakültesi öğrencileri üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Korkut, H. (1987, Haziran). Eğitim fakültelerinde öğretim elemanı sorunu. Sözel bildiri, Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kumral, O. (2010). Eğitsel eleştiri modeli ile eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programının değerlendirilmesi: Bir durum çalışması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Külahçı, Ş. G. & Külahçı, M. (1987, Haziran). 2000 Yılının öğretmenini yetiştirme. Sözel Bildiri. Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü-Geleceği Sempozyumu. Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (1998). Öğretmen adaylarının milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge. http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/62-1998 adresinden erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170609-13-1.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Tebliğler Dergisi. (20 Temmuz 1981). Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Yönetim Yönetmeliğinin 5. ve 19. Maddelerin Başlıkların Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik. Cilt: 44, Sayı 2091.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • Özcan, M. (2013). Okulda üniversite: Türkiye’de öğretmen eğitimini yeniden yapılandırmak için bir model önerisi. (Yayın no. TÜSİAD-T 2013-12/543). http://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/7344 adresinden erişilmiştir.
 • Özsoy, S. (2004). Eşitlikçi bir eğitim deneyimi olarak köy enstitüleri. Eğitim, Bilim, Toplum, 2(7), 4-25.
 • Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 132-139.
 • Resmi Gazete. (1967, 19 Ağustos, Sayı: 12678). Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Asistanlık Yönetmeliği.
 • Resmi Gazete. (2009, 2 Aralık, Sayı: 27405). Mesleki Eğitim Fakültesinin Bakanlar Kurulu Kararı ile Kapatılması. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/11/20091113-4.htm adresinden erişilmiştir.
 • Sağlam, M. (2011). Türk eğitim sisteminde ve öğretmen eğitiminde yapısal düzenlemeler ve program geliştirme çalışmaları. Kilimci, S. A. (Ed.), Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme (s.137-180) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Tebliğler Dergisi. (8 Mart 1948). Kız teknik öğretmen okulu ders dağıtım cetveli. Cilt: 10, Sayı: 476.
 • Tebliğler Dergisi. (6 Eylül 1971). Kız teknik yüksek öğretmen okulu programları. Cilt: 34, Sayı: 1669.
 • Tebliğler Dergisi. (12 Ocak 1978). Kız teknik yüksek öğretmen okulu programları. Cilt: 41, Sayı 1983.
 • TEDMEM. (2015). Ulusal eğitim programı 2015-2022. http://www.tedmem.org/kurumsal adresinden erişilmiştir.
 • Ünver, G., Bümen, N. T. & Başbay, M. (2008). Ege üniversitesi’nde yürütülmekte olan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programının değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Tarafından Desteklenmiştir, Proje No: 05.EĞF.003.
 • Ünver, G. (2016). Türkiye’deki hizmet öncesi öğretmen eğitiminde kuram-uygulama bağlantısı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 61-70.
 • Ünver, G., & Kurşunlu, E. (2014). Okul öncesi öğretmen eğitiminde kuram uygulama bağlantısı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (International Journal of Curriculum and Instructional Studies), 4(7),39-54.
 • Yalın-Uçar, M. (2012). Öğretmenlik uygulamasına ilişkin durum çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2637-2660.
 • Yıldırım, A. (2013). Türkiye’de öğretmen eğitimi araştırmaları: Yönelimler, sorunlar ve öncelikli alanlar. Eğitim ve Bilim, 38, 175-191.
 • YÖK/DünyaBankası. (1998). Fakülte-Okul İşbirliği. Ankara: YÖK.
 • Yücel-Toy, B. (2015). A thematic review of preservice teacher education research in Turkey and reflections of teacher education policies. Education and Science, 40(178), 23-60.
 • Zeichner, K. (2010). Rethinking the connections between campus courses and field experiences in college- and university-based teacher education. Journal of Teacher Education, 61(1-2), 89-99.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülçin SARAÇOĞLU
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Özden DEMİRKAN
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Gülsen ÜNVER
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2018

Bibtex @research article { gefad336415, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {38}, pages = {299 - 331}, doi = {}, title = {Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {SARAÇOĞLU, Gülçin and DEMİRKAN, Özden and ÜNVER, Gülsen} }
APA SARAÇOĞLU, G , DEMİRKAN, Ö , ÜNVER, G . (2018). Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (1) , 299-331 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/36713/336415
MLA SARAÇOĞLU, G , DEMİRKAN, Ö , ÜNVER, G . "Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 299-331 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/36713/336415>
Chicago SARAÇOĞLU, G , DEMİRKAN, Ö , ÜNVER, G . "Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2018 ): 299-331
RIS TY - JOUR T1 - Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarının İncelenmesi AU - Gülçin SARAÇOĞLU , Özden DEMİRKAN , Gülsen ÜNVER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 299 EP - 331 VL - 38 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarının İncelenmesi %A Gülçin SARAÇOĞLU , Özden DEMİRKAN , Gülsen ÜNVER %T Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarının İncelenmesi %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 38 %N 1 %R %U
ISNAD SARAÇOĞLU, Gülçin , DEMİRKAN, Özden , ÜNVER, Gülsen . "Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 1 (April 2018): 299-331 .
AMA SARAÇOĞLU G , DEMİRKAN Ö , ÜNVER G . Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(1): 299-331.
Vancouver SARAÇOĞLU G , DEMİRKAN Ö , ÜNVER G . Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 38(1): 331-299.