Year 2017, Volume 37 , Issue 3, Pages 1041 - 1060 2017-12-27

Metaforik Okul Algısı ile Okulu Terk Eğilimi Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi

Berna YÜNER [1] , Murat ÖZDEMİR [2]


Bu araştırmada lise öğrencilerinin okul algısı ile okul terk eğilimleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenimine devam eden 641 lise öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Okul Algısı Ölçeği” (OAÖ) ve “Okul Yaşantıları Ölçeği” (OYÖ) kullanılmıştır. Veriler, aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon gibi betimsel istatistiklerin yanı sıra doğrulayıcı faktör analizi (DFA), çoklu korelasyon ve çoklu regresyon teknikleri ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda öğrencilerin okulu orta düzeyde baskı yeri, koruma-geliştirme yeri ve yuva olarak algıladıkları, okul terk eğilimlerinin düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Okul algısının baskı yeri boyutu ile okula yönelik olumsuz tutumlar arasında orta düzeyde pozitif yönlü, koruma-geliştirme yeri ve yuva boyutları ile okul terk eğiliminin tüm boyutları arasında düşük düzeyde negatif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Ayrıca okul algısının, okul terk eğiliminin anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.

okul algısı, okul terk eğilimi, okul metaforları, lise öğrencileri
 • Akkaya, E. (2012). Ortaöğretim öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Balcı, A. (1999). Metaphorical images of school: School perceptions of students, teachers and parents from four selected schools. (Yayımlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bayhan, G., Dalgıç, G. (2012). Liseyi Terk Eden Öğrencilerin Tecrübelerine Göre Okul Terki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 107-130.
 • Bülbül, T., Gökçe-Toker, A. (2015). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Metaforik Okul Algıları: İşlevselci Bir Yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 16(2), 273-291
 • Cole, D. A. (1987). Utility of Confirmatory Factor Analysis in Test Validation Research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 584-594.
 • Erktin, E., Okçabol, R., Ural, O. (2010). Examining school related factors leading to dropout through children’s conceptions and experiences: Development of a scale for attitudes towards elementary school. Australian Journal of Guidance & Counseling, 20(1), 109-118.
 • Gökşen, F., Cemalcılar. Z., Gürlesel, C. (2006). Türkiye’de ilköğretim okullarında okul terk ve izlenmesi ile önlenmesine yönelik politikalar. http://spm.ku.edu.tr/wp-content/uploads/pdf/okulterk.pdf
 • Hoy, W. K., Hannum, J. (1997). Middle School Climate: An Empirical Assessment Of Organizational Health And Student Achievement. Educational Administration Quarterly, 33, 290-311.
 • Lakoff, G., Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor (Çev. G. Bulut). İstanbul: Mess Yayınları.
 • OECD (2002). Education at a Glace: Glossary. Paris: OECD Publishing
 • OECD (2013). PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, Policies And Practices, 4. Paris: OECD Publishing.
 • Özer,A. Gençtarım, D., Ergene, T. (2011). Türk Lise Öğrencilerinde Okul Terkinin Yordanması: Aracı ve Etkileşim Değişkenleri ile Bir Model Testi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 302-317.
 • Özdemir, M. (2012). Lise öğrencilerinin metaforik okul algılarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 96-109.
 • Özdemir, M., Kalaycı, H. (2013). Okul bağlılığı ve metaforik okul algısı üzerine bir inceleme: Çankırı İli Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2125-2137.
 • Özdemir, S., Akkaya, E. (2013). Genel Lise Öğrenci ve Öğretmenlerinin Okul ve İdeal Okul Algılarının Metafor Yoluyla Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(2), 295-322.
 • Saban, A. (2008a). İlköğretim birinci kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455.
 • Saban, A. (2008b). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 55, 459-496.
 • Sternberg, R. J., Williams, W. M. (2009). Educational Psychology. New Jersey: Pearson.
 • Taş, A, Selvitopu, A., Bora, V.,Demirkaya, Y. (2013). Reasons for Dropout for Vocational High School Students. Educational Sciences: Theory & Practice 13(3), 1561-1565.
 • Taylı, A. (2008). Eğitim Sisteminde Önemli Bir Sorun: Okulu Bırakma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,3(30).
 • Toker, Gökçe, A. ve Bülbül, T. (2014). Okul bir insan bedenidir: meslek lisesi öğrencilerinin okul algılarına yönelik bir metafor çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4, 63-88.
 • Tunç, E. (2011). Okulu terk etmiş ortaöğretim öğrencilerinin benlik algıları ve rehberlik gereksinimlerinin karşılanma düzeyleri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Uysal, A. (2007). Ortaöğretimde okulu bırakma olgusunun sosyolojik analizi: Kütahya örneği. (105K149 Nolu Proje raporu). Ankara: TUBİTAK.
 • Vallerand, R. J., Bissonnette, R. (1992). Intrinsic, Extrinsic, And Amotivational Styles As Predictors Of Behavior: A Prospective Study. Journal Of Personality, 60(3), 599-620.
 • Yorğun, A. (2014). Lise Öğrencilerinde Okul Terki Riskinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi /Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • White, S., Kelly, D. (2010). The School Counselor’s Role in School Dropout Prevention. Journal of Counseling and Development, 88, 227-235.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Berna YÜNER
Country: Turkey


Author: Murat ÖZDEMİR

Dates

Publication Date : December 27, 2017

Bibtex @research article { gefad303842, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {1041 - 1060}, doi = {10.17152/gefad.303842}, title = {Metaforik Okul Algısı ile Okulu Terk Eğilimi Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {YÜNER, Berna and ÖZDEMİR, Murat} }
APA YÜNER, B , ÖZDEMİR, M . (2017). Metaforik Okul Algısı ile Okulu Terk Eğilimi Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (3) , 1041-1060 . DOI: 10.17152/gefad.303842
MLA YÜNER, B , ÖZDEMİR, M . "Metaforik Okul Algısı ile Okulu Terk Eğilimi Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 1041-1060 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/33422/303842>
Chicago YÜNER, B , ÖZDEMİR, M . "Metaforik Okul Algısı ile Okulu Terk Eğilimi Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 1041-1060
RIS TY - JOUR T1 - Metaforik Okul Algısı ile Okulu Terk Eğilimi Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi AU - Berna YÜNER , Murat ÖZDEMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17152/gefad.303842 DO - 10.17152/gefad.303842 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1041 EP - 1060 VL - 37 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.303842 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.303842 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Metaforik Okul Algısı ile Okulu Terk Eğilimi Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi %A Berna YÜNER , Murat ÖZDEMİR %T Metaforik Okul Algısı ile Okulu Terk Eğilimi Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.303842 %U 10.17152/gefad.303842
ISNAD YÜNER, Berna , ÖZDEMİR, Murat . "Metaforik Okul Algısı ile Okulu Terk Eğilimi Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 3 (December 2017): 1041-1060 . https://doi.org/10.17152/gefad.303842
AMA YÜNER B , ÖZDEMİR M . Metaforik Okul Algısı ile Okulu Terk Eğilimi Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(3): 1041-1060.
Vancouver YÜNER B , ÖZDEMİR M . Metaforik Okul Algısı ile Okulu Terk Eğilimi Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(3): 1060-1041.