Year 2017, Volume 37 , Issue 1, Pages 0 - 0 2017-04-27

Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerine Göre Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarının ve Evlilik Doyumlarının İncelenmesi

Fulya YÜKSEL ŞAHİN [1] , Tülay SARIDEMİR [2]


Araştırmanın amacı, öğretmenlerin yaşam doyumlarının ve evlilik doyumlarının, okul müdürlerinin liderlik stillerine, cinsiyete, yaşa, öğretmenlik mesleğini sevmeye ve okul müdürünü sevmeye göre incelemektir. Evli olan 305 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada gerekli verileri elde etmek için “Liderlik Stilleri Ölçeği”, “Yaşam Doyumu Ölçeği” ve “Evlilik Yaşamı Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde MANOVA, Kruskal-Wallis H Testi, Mann-Whitney U Testi ve t-Testi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, okul müdürlerinin liderlik stillerini sürdürümcü (etkileşimci) liderlik stili olarak algılayan öğretmenlerin evlilik doyum düzeyleri yüksek çıkmıştır. Okul müdürlerinin liderlik stillerini dönüşümcü liderlik stili olarak algılayan öğretmenlerin de yaşam doyum düzeyleri yüksek çıkmıştır. Öğretmenlerin cinsiyetinin yaşam doyumu ve evlilik doyumu düzeyi üzerindeki etkisi anlamlı çıkmamıştır. Öğretmenlerin yaş düzeyi arttıkça yaşam doyumu ve evlilik doyumu düzeyinin düştüğü bulunmuştur. Öğretmenlik mesleğini seven öğretmenlerin yaşam doyumu düzeyleri ve evlilik doyumu düzeyleri anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Öğretmenlerin okul müdürlerini sevmelerinin yaşam doyumu üzerindeki etkisi anlamlı çıkmamış; ancak, evlilik doyumu üzerindeki etkisi anlamlı çıkmıştır. 
 • KAYNAKLAR
 • Acar Arasan, B. N. (2010). Akademisyenlerde Yaşam Doyumu Iş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Adams, G. A., King, L. A. ve King, D. W. (1996). Relationships of job and family involvement, family social support and work–family conflict with job and life satisfaction. Journal Of Applied Psychology, 81(4),411-420.
 • Akan, D., Yıldırım, İ. ve Yalçın, S. (2014).Okul müdurlerinin liderlik stili ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 13, (51), 392-415.
 • Akçakoca, D. (2013). Bir Aile Eğitim Programının Evlik Doyumu, Evlilikte Sorun Çözme Becerisi Ve Psikolojik Iyi Oluşuna Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Akyol, S. U. (2013). Boşanmış Ve Boşanmamış Aileye Sahip Ergenlerin Yalnızlık, Yasam Doyumu, Sosyal Destek Ve Bazı Değişkenler Açısından Incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Ali, A. Y. S., Sidow, M. A. ve Guleid, H. S. (2013). Leadership style and job satisfaction: empirical evidence from Mogadishu universities. European Journal of Management Sciences and Economics, 1(1), 1-10.
 • Alphan Sentuna, D. (2007). Değişen Liderlik Rolleri Perspektifinde Okul Yöneticilerinin Öğretmen Performansını Yönetmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi İstanbul.
 • Amin, A., Yusnita,Y., IbrahimM. Y. ve Muda, S. (2013). Transformational leadership and life satisfaction among homestay participants program: the mediating effect of attitude. International Journal of Business & Social Science, 4 (3), 235-243.
 • Aslan, K. (2001). İlköğretim öğretmenlerinin yaşam kalitesı ve mesleki doyumları. Ege Eğitim Dergisi, 1(1), 63-82.
 • Aydemir, M., Demirci, M. K. ve Uluköy, M. (2005). Bankacılıkta stres sorunu: stres kaynakları ve stresle başa çıkma yolları üzerine bilecik’te bir araştırma. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 49, 488-505.
 • Bakan, İ. (2008). Örgüt kültürü ve liderlik türlerine ilişkin algılamalar ile yöneticilerin demografik özellikleri arasındaki ilişki: bir alan araştırması.
 • Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Dergisi, 10 (14), 1-28.
 • Bass, B.M. (1990). From transactional to transformational leadership: learning to share the vision. Organizational Dynamics, 18 (3), 19‐31.
 • Bass, B. M. (1997). Personal selling and transactional / transformational leadership. Journal Of Personal Selling & Sales Management, 17 (3), 19-28.
 • Bibi, F., Chaudhry, A. G. ve Awan, E.A. (2015). Impact of gender, age and culture on life satisfaction. Pakistan Association of Anthropology, 27 (2),1649-1652.
 • Buluç, B. (2009a). Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (57), 5-34.
 • Buluç, B. (2009b). İlkoğretim okullarında burokratik okul yapısı ile okul mudurlerinin liderlik stilleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34 (152), 71-86.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler Için Veri Analizi Elkitabı. Ankara: Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve
 • Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem
 • Yayıncılık.
 • Cossin, D. ve Caballero, J. (2013). Transformational Leadership. International Institute for Management Development Global Board Center [Çevrim-içi:http://www.imd.org], Erişim tarihi: 10.01.2014.
 • Carstensen, L. L., Gottman, J. M. ve Levenson, R. W. (1995). Emotional behavior in long-term marriage. Psychology and Aging, 10 (I), 140-149.
 • Cemaloğlu, N. (2007). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile yıldırma arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 77-87.
 • Chully, A. A. ve Sandhya, N. (2014). Impact of transformational leadership style:a review of global studies in the past 5 years. International Journal of Science and Research (IJSR), 3(8),791-798.
 • Çağ, P. (2011). Evli Bireylerde Eş Desteği Ve Evlilik Doyumu. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Çağ, P. ve Yıldırım, İ. (2013). Evlilik doyumunu yordayan ilişkisel ve kişisel değişkenler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 13-23.
 • Çelik, M. (2006). Evlilik Doyum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.
 • Çelik, M. ve Tümkaya, S. (2012). Öğretim elemanlarının evlilik uyumu ve yaşam doyumlarının iş değişkenleri ile ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (kefad), 13 (1), 223-238.
 • Çelik, S. ve Eryılmaz, F. (2006). Öğretmen algılarına göre endüstri meslek lisesi müdürlerinin dönüşümcü liderlik düzeyleri (Ankara ili örneği). Politeknik Dergisi, 9 (4), 211-224.
 • Çınar, L. (2008). Evlilik Doyumu: Cinsiyet Rolleri Ve Yardım Arama Tutum. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çimili Gök, E. B. (2010). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stiline Ilişkin Öğretmen Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Çinel Özer, İ. (2010). Duygusal Zekâ Ile Liderlik Tarzları Arasındaki Ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi İstanbul.
 • Denton, E. M. (2009). Teachers’ Perceptions Of How Leadership Styles And Practices Of Principals Influence Their Job Satisfaction And Retention. Unpublished Doctoral Dissertation, Liberty University, Lynchburg.
 • Dağlı, A. ve Baysal, N. (2016). Yaşam doyumu olceğinin Türkçe’ye uyarlanması:gecerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59), 1250-1262.
 • Dikmen, A. A. (1995). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 3 (4),115-140.
 • Durak, M., Senol-Durak, E., ve Gencoz, T. (2010). Psychometric properties of the Satisfaction with Life Scale among Turkish university students, correctional officers, and elderly adults. Social Indicators Research, 99 (3), 413-429.
 • Emery, C. R. ve Barker, K. J. (2007). The effect of transactional and transformational leadership styles on the organizational commimtent and job satisfaction of customer contact personnel. Journalof organizational culture, comunication and conflict, 11 (1), 77-90.
 • Eraslan, L. (2004). Liderlikte post-modern bir paradigma: dönüşümcü liderlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1 (1), 1-32.
 • Fisher, A.,Weir, D. ve Phillips, J. (2014). Beyond transactional and transformational leadership into the double helix: a case-study of blended leadership in police work. Review of Enterprise and Management Studies, 1 (2),16-28.
 • Fasola, O.S., Adeyemi, M. ve Olowe,F. T. (2013). Exploring the relationship between transformational, transactional leadership style and organizational commitment among nigerian banks employees. International Journal of Academic Research in Economics and
 • Management Sciences, 2 (6),96-107.
 • Gezer, M. ve Şahin, İ. F. (2016). Sosyal bilgiler odaklı başarı yönelimleri ölçeği (sobyö): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7 (2), 335-354.
 • Hovardaoğlu, S. (1994). Davranış Bilimleri Için Istatistik. Ankara: Hatiboğlu Yayıncılık.
 • Hoy, W. K. ve Miskel, C. G.(2015). Eğitim Yönetimi. (Çev. Selahattin Turan). Ankara: Nobel.
 • Hünler, O. S. ve Gençöz, T. (2003). Boyun eğici davranışlar ve evlilik doyumu ilişkisi: algılanan evlilik problemleri çözümünün rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 18 (51), 99-108.
 • Izgar, H. (2003). İş Doyumu. Yayınlandığı Kitap H. Izgar, Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi (124-158). Konya: Eğitim Kitapevi.
 • Jackson, J. .B, Miller, R. Oka, M. ve Henry, R. G. (2014). Gender differences in marital satisfaction: a meta-analysis. Journal of Marriage and Family, 76 (1),105–129.
 • Johnson, S. M. ve Nandy, S. (2015). Leadership skills, job satisfaction, and motivation in the workplace: a phenomenological research study. Journal of Perspectives in Organizational Behavior, Management, & Leadership, 1 (1), 10-14.
 • Judge, T. A. ve Watanabe, S. (1993).Another look at the job satisfaction-life satisfaction relationship. Journal of Applied Psychology, 78 (6), 939-948.
 • Judd, M. W. (2016). The moderating effects of positive and negative automatic thoughts on the relationship between positive emotions and resilience. Electronic Theses & Dissertations, Georgia Southern University, Statesboro.
 • Kabasakal, Z. ve Soylu, Y. (2016). Evli bireylerin evlilik doyumunun cinsiyet ve eş desteğine göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (4), 208-214.
 • Karip, E. (1998). Dönüşümcü liderlik. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4 (4), 1-23.
 • Kelecek, S., Altıntaş, A., Kara, F. M. ve Aşçı, H. (2015). Fitness liderlerinin iş ve yaşam doyumunun belirlenmesinde tutkunluğun rolü: Ankara ili örneği. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 26 (1), 9–17.
 • Keser, A. (2005). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: otomotiv sektöründe bir uygulama. Çalışma ve Toplum, 4, 77-96.
 • Kılıç, G. (2006). Eğitim Kurumlarında Liderlik Tarzları Ve Örgüt Kültürünün Performans Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Kılınç, M. (2008). İlköğretim Okulu Eğitim Yöneticilerinin Stresle Basa Çıkma Yöntemleriyle Liderlik Davranısları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Kırcı Çevik, N. ve Korkmaz, O. (2014).Türkiye’de yaşam doyumu ve iş doyumu arasındaki ilişkinin iki değişkenli sıralı probit model analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (1), 126-145.
 • Koçak, R. (2008). Okul yöneticilerinin evlilik doyum düzeyleri- nin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 127-139.
 • Korkmaz, M. (2006).Okul yöneticilerinin kişilik özellikleri ile liderlik stilleri arasındaki ilişki. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 46, 199-226.
 • Korkmaz, M. (2007). Örgütsel sağlık üzerinde liderlik stillerinin etkisi. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 49, 57-91.
 • Kutsal, D. ve Bilge, F. (2012). Lise Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Sosyal Destek Düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 37 (164), 283-297.
 • Kültür, Y. Z. (2006). Ortaöğretim Kurumlarındaki Yöneticilerin Liderlik Stilleri Ve Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Lang,F.R., Weiss, D., Gerstorf , D. ve Wagner, G.G. (2013). Forecasting Life Satisfaction Across Adulthood: Benefits of Seeing a Dark Future? Psychology and Aging, 28 (1), 249 –261.
 • McCleskey, J. A. (2014). Situational, transformational, and transactional leadership and leadership development. Journal of Business Studies Quarterly, 5 (4), 117-130.
 • Metwally, A. Y., El-Bishbishy, N. ve Nawar, Y. S. (2014). The impact of transformational leadership style
 • on employee satisfaction. The Business & Management Review, 5 (3), 32-42.
 • Michel, J. S., Pichler, S., ve Newness, K. (2014). Integrating leader affect, leader work-family spillover, and
 • leadership. Leadership & Organization Development Journal, 35(5), 410-428.
 • Morton, K. L., Barling, J. Rhodes, R. E. Mâsse, L. C., Zumbo, B. D. ve Beauchamp, M .R. (2011). The application of transformational leadership theory to parenting: questionnaire development and ımplications for adolescent self regulatory efficacy and life satisfaction. Journal of Sport and Exercise Psychology, 33, 688-709
 • Nikezic, S., Puric, S. ve Puric, J. (2012). Transactional and transformational leadership: development through changes. International Journal for Quality research, l 6 ( 3), 285-296.
 • Özdevecioğlu, M. ve Çakmak Doruk, N. (2009). Organizasyonlarda iş-aile ve aile iş çatışmalarının çalışanların iş ve yaşam tatminleri üzerindeki etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33, 69-99.
 • Özdil Sağ, G. (2010). Eskişehir Ili Ilköğretim Okulları Kadın Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynaklarına Göre Sergiledikleri Liderlik Davranışları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Özer, M. ve Karabulut, Ö. Ö. (2003). Yaşlılarda yaşam doyumu. Geriatri, 6 (2), 72-74 .
 • Özmete, E. ve Eker, I. (2013). İş-aile yaşamı çatışması ile başa çıkmada kullanılan bireysel ve kurumsal stratejilerin değerlendirilmesi. Sosyal Güvenlik Dergisi 3 (1),19-49.
 • Parveen, S. ve Tariq, A. (2014). Leadership style, gender and job satisfaction: a situational leadership approach. International Journal of Science and Research (IJSR), 3 (12), 1-6.
 • Rogers, S. J. ve May, D. C. (2003). Spillover between marital quality and job satisfaction: long-term patterns and gender differences. Journal of Marriage and Family, 65 (2),482-495.
 • Riggio, R. E. (2014). Endüstri Ve Örgüt Psikolojisine Giriş. (Çev Ed Belkıs Özkara). Ankara: Nobel.
 • Saleem, H. (2015). The impact of leadership styles on job satisfaction and mediating role of perceived organizational politics. Procedia - Social and Behavioral Sciences 172 ( 2015 ) 563 – 569.
 • Sarıdemir, T. (2015). Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin ve Bazi Kişisel Değişkenlerin Öğretmenlerin Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Shahhosseini,M., Silong, A.D. ve Ismaill, I. A. (2013). Relationship between transactional, transformational leadership styles, emotional intelligence and job performance. International Refereed Research Journal, 4 (1), 1-22.
 • Stoner, C. R., Hartman, R.I. ve Arora, R. (2013).Work/Family Conflict: A Study od woman in management. The Journal of Applied Business Research, 7 (1), 67-74.
 • Suh, S., Choi, H., Lee, C., Cha, M. ve Jo, I. (2012). Association between knowledge and attitude about aging and life satisfaction among older koreans. Asian Nursing Research, 6, 96-101.
 • Şahin, E. (2010). İlköğretim Öğretmenlerinde Yaratıcılık, Mesleki Tükenmislik Ve Yasam Doyumu. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Şahin, S. (2003).Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişkiler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Şahin, S. (2004).Okul müdürü ve öğretmenler ile okulun bazı özellikleri açısından okul kültürü üzerine bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,4 (2), 365-396.
 • Şahin, Ş. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik ve yaşam doyumu düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Mersin.
 • Şişman, M. (2009). Okul yönetimi ve öğretim liderliği. Eğitimciler Birliği Sendikası Eğitime Bakış Dergisi, 8, 3-14.
 • Tabuk, M. E. (2009). Elit sporcularda iş aile çatışması ve yaşam tatmini ilişkilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Taş, İ. (2011). Öğretmenlerde Yaşamın Anlamı Yaşam Doyumu Sosyal Karşılaştırma Ve Iç-Dış Kontrol Odağının Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Taşdan, M. ve Erdem, M. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş yaşami kalitesi ile örgütsel değer algıları arasındaki ilişki düzeyi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 92-113.
 • Tawiah, D. K. (2014). Effects of age on marital satisfaction of married people in sunyani municipality. International Journal of Research In Social, 3 (8), 48-57.
 • Tezer, E. (1992). Evlilik ve iş doyumu ilişkisi: bir ön çalışma. Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 1 (3), 24-26.
 • Tezer, E. (1994). Evlilik ve iş doyumu ilişkisi: ikili çatışmalar ve bazı demografik değişkenlerin rolü. Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 2 (5),1-12.
 • Toksöz, S. (2010). 21. Yüzyılın Liderlik Anlayışı Olarak Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Algılarına Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Tura, M. (2012). Ilköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Öğretmenlerin Işdoyumuna Etkisi/Karacabey Ilçesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Turunç, Ö. ve Afacan-Fındıklı, M. (2015). Algılanan lider desteği ile iş- aile çatışması ilişkisinde kendini işletmeden hissetmenin düzenleyici etkisi: turizm sektörü örneği. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi, 6 (10), 113-134.
 • Tümkaya, S., Hamarta, E., Deniz, M. E., Çelik, M. ve Aybek, B. (2012). Duygusal zeka mizah tarzı ve yasam doyumu: üniversite öğretim elemanları üzerine bir araştırma. Türk Psikolojik Danısma Ve Rehberlik Dergisi, 3 (30), 1-18.
 • Ünal, A. Ö. ve Şahin, M. (2013). Lise öğrencilerinin yaşam doyumlarının bazı değişkenlere göre yordanması. Cumhuriyet International Journal Of Education, 2 (3), 46-63.
 • Wang, W. ve Cho, T. (2013). Work-family conflict ınfluences on female’s career development through career expectation. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 1, 43-50
 • Yalçın, S. ve Akan, D. (2016). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin iş yaşam kalitesi ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59), 1138-1156.
 • Yıldız, M. A. ve Büyükşahin-Çevik, G. (2016). Evli bireylerin evlilik doyumlarının ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 13 (1), 227-242.
 • Yıldızoğlu, H. ve Burgaz, B. (2014). Okul yöneticilerinin beş faktör kişilik özellikleriyle çatışma yönetimi stili tercihleri arasındaki ilişki . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 29 (2), 295-310.
 • Yılmaz, A. ve Boğa Ceylan, Ç. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin liderlik davranış düzeyleri ile öğretmenlerin iş doyumu ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (2), 277-394.
 • Yılmaz, E. ve Altınok, V. (2009). Okul yöneticilerinin yalnızlık ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (59), 451-469.
 • Yurdakul, R. (2007). Büyükçekmece Ilçesi Orta Öğretim Kurumları Yöneticilerinin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
Journal Section Articles
Authors

Author: Fulya YÜKSEL ŞAHİN

Author: Tülay SARIDEMİR

Dates

Publication Date : April 27, 2017

Bibtex @ { gefad337728, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerine Göre Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarının ve Evlilik Doyumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {YÜKSEL ŞAHİN, Fulya and SARIDEMİR, Tülay} }
APA YÜKSEL ŞAHİN, F , SARIDEMİR, T . (2017). Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerine Göre Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarının ve Evlilik Doyumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (1) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/31116/337728
MLA YÜKSEL ŞAHİN, F , SARIDEMİR, T . "Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerine Göre Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarının ve Evlilik Doyumlarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/31116/337728>
Chicago YÜKSEL ŞAHİN, F , SARIDEMİR, T . "Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerine Göre Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarının ve Evlilik Doyumlarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerine Göre Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarının ve Evlilik Doyumlarının İncelenmesi AU - Fulya YÜKSEL ŞAHİN , Tülay SARIDEMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 37 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerine Göre Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarının ve Evlilik Doyumlarının İncelenmesi %A Fulya YÜKSEL ŞAHİN , Tülay SARIDEMİR %T Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerine Göre Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarının ve Evlilik Doyumlarının İncelenmesi %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 1 %R %U
ISNAD YÜKSEL ŞAHİN, Fulya , SARIDEMİR, Tülay . "Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerine Göre Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarının ve Evlilik Doyumlarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 1 (April 2017): 0-0 .
AMA YÜKSEL ŞAHİN F , SARIDEMİR T . Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerine Göre Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarının ve Evlilik Doyumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(1): 0-0.
Vancouver YÜKSEL ŞAHİN F , SARIDEMİR T . Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerine Göre Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarının ve Evlilik Doyumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(1): 0-0.