Year 2017, Volume 37 , Issue 1, Pages 0 - 0 2017-04-27

Ortaokul Matematik Dersinde Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Üst Bilişlerine Etkisi

Veli ÜNLÜ [1] , Dursun SOYLU [2]


Bu araştırma, 7. sınıf matematik dersinde yazma etkinlikleri kullanmanın öğrencilerin akademik başarılarına, matematiğe yönelik tutumlarına ve üst bilişlerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desende yürütülen bu araştırmanın kontrol grubunda 19, deney grubunda ise 17 öğrenci bulunmaktadır. Veriler; Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanı Başarı Testi (OİBT), Matematik Tutum Ölçeği (MTÖ) ve Üst Biliş Ölçeği (ÜBÖ) ile toplanmıştır. Analiz sonucunda yazma etkinliklerinin öğrencilerin başarı, tutum ve üst bilişlerine katkı sağladığı görülmüştür.

 • Altun, M. (2013). Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda) matematik öğretimi. Bursa: Aktüel.
 • Aşkar, P. (1986). Matematik dersine yönelik likert tipi bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 11(62), 31-36.
 • Atasoy, E. (2005). Matematik öğretiminde yazmanın kullanılması. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Atasoy, E. ve Atasoy, Ş. (2006). Farklı yazma etkinliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin düşünceleri ve davranışları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1-18.
 • Atasoy, E. (2012). Yazma uygulamaları ile destekli matematik derslerinin öğrenme ve öğretme boyutlarından incelenmesi. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Atılgan, H. (Ed.). (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı.
 • Aydın, N. ve Beşer, Ş. (2013). Öğretmen kılavuz kitabı ilköğretim matematik 7. Ankara: Aydın.
 • Bekdemir, M. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin ve başarılarının değerlendirilmesi. EÜFBED-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2)2, 169-189.
 • Bicer, A., Capraro, R. M. and Capraro, M. M. (2013). Integrating writing into mathematics classroom to increase students’ problem solving skills. International Online Journal of Educational Sciences, (5)2, 361-369. <http://www.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_1118.pdf> (2015, Şubat 06)
 • Buerger, J. R. (1997). A study of the effect of exploratory writing activities on student success in mathematical problem solving. Doctoral Dissertation, Columbia University, New York.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Cooper, A. (2012). Today's technologies enhance writing in mathematics. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, (85)2, 80-85.
 • Craig, T. S. (2011). Categorization and analysis of explanatory writing in mathematics. Internationa Journal of Mathematical Education in Science and Technology, (42)7, 867-878.
 • Çakıroğlu, A. (2007). Üstbiliş. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (11)2, 22-27. <http://www.tsadergisi.org/tsadergi/arsiv/agustos2007/02.pdf> ( 2015, Şubat 11)
 • Çontay, E. G. (2012). Geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri konusunda yazma etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin başarılarına ve geometriye yönelik öz yeterliklerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Doty, L. L. (2012). A mathematician learns the basics of writing instruction: An immersion experience with long-term benefits. PRIMUS: Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate Studies, (22)1, 14-29.
 • Gillespie, A., Graham, S., Kiuhara, S. and Hebert, M. (2014). High school teachers use of writing to support students’ learning: A national survey. Read Writ, 27, 1043-1072.
 • Giovinazzo, A. M. (1996). Conceptual writing and its impact on performance in mathematical processes in college algebra. Doctoral Dissertation, University of Miami, Florida.
 • Greer, A. R. (2010). Mathematical communication: A study of the impact expository writing in the mathematics curriculum has on student achievement. Doctoral Dissertation, Capella University, Minneapolis.
 • Hasanoğlu Tektaş, A. (2004). Matematik günlüklerinin öğrencilerin matematik başarıları, matematiğe karşı olan tutumları ve matematik kaygıları üzerindeki etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Herrick, C. J. (2005). Writing in the secondary mathematics classroom: Research and resources. Master’s Thesis, State University of New York College, Cortland.
 • Kasa, B. (2009). Yazma etkinliklerinin ilköğretim I. kademe öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Latulippe, C. and Latulippe, J. (2014). Reduce, reuse, recycle: Resources and strategies for the use of writing projects in mathematics. PRIMUS: Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate Studies, (24)7, 608-625.
 • McCormick, K. (2010). Experiencing the power of learning mathematics through writing. Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers, 4, 1-8.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2009). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. <http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/programlar/ilkogretim/matematik6_8.rar> (2015, Şubat 08)
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). PISA 2012 Ulusal Ön Raporu. <http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=22&lang=tr> (2015, Ağustos 01)
 • Özturan Sağırlı, M. (2010). The examination of the educational effects of some writing activities in the light of student opinions. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/ Educational Sciences: Theory & Practice, (10)4, 2521-2530.
 • Powers, R. A., Craviotto, C. and Grassl, R. M. (2010). Impact of proof validation on proof writing in abstract algebra. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, (41)4, 501-514.
 • Pugalee, D. K. (2001). Writing, mathematics, and metacognition: Looking for connections through students’ work in mathematical problem solving. School Science and Mathematics, (101)5, 236-245. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1949-8594.2001.tb18026.x/pdf> (2014, Kasım 18)
 • Santos, L. and Semana, S. (2015). Developing mathematics written communication through expository writing supported by assessment strategies. Educ Stud Math, 88, 65-87.
 • Seo, B-I. (2009). Understanding the affects of audience on mathemtaical writing. School Science and Mathematics, (109)2, 116-127.
 • Troia, G. A., Harbaugh, A. G., Shankland, R. K., Wolbers, K. A. and Lawrence, A. M. (2013). Relationships between writing motivation, writing activity, and writing performance: Effects of grade, sex, and ability. Read Writ, 26, 17-44.
 • Uğurel, I., Tekin, Ç. ve Moralı, H. S. (2009). Matematik eğitiminde yararlanılan yazma aktiviteleri üzerine literatürden genel bir bakış. E-Journal of New World Sciences Academy, (4)2, 494-507.
 • Urquhart, V. (2009). Using writing in mathematics to deepen student learning. Mid-continent Research for Education and Learning, 1-20.
 • White, D. (2014). A student-led feedback protocol on writing assignments in a history of mathematics course. PRIMUS: Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate Studies, (24)7, 647-661.
 • Yıldız, E., Akpınar, E., Tatar, N. ve Ergin, Ö. (2009). İlköğretim öğrencileri için geliştirilen biliş üstü ölçeği’nin açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, (9)3, 1573-1604.
 • Yücel, Z. ve Koç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının başarı düzeylerini yordama gücü ile cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim Online, (10)1, 133-143. <http://ilkogretim-online.org.tr/vol10say1/v10s1m11.pdf> (2015, Şubat 15)
Journal Section Articles
Authors

Author: Veli ÜNLÜ

Author: Dursun SOYLU

Dates

Publication Date : April 27, 2017

Bibtex @ { gefad337726, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Ortaokul Matematik Dersinde Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Üst Bilişlerine Etkisi}, key = {cite}, author = {ÜNLÜ, Veli and SOYLU, Dursun} }
APA ÜNLÜ, V , SOYLU, D . (2017). Ortaokul Matematik Dersinde Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Üst Bilişlerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (1) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/31116/337726
MLA ÜNLÜ, V , SOYLU, D . "Ortaokul Matematik Dersinde Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Üst Bilişlerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/31116/337726>
Chicago ÜNLÜ, V , SOYLU, D . "Ortaokul Matematik Dersinde Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Üst Bilişlerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Matematik Dersinde Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Üst Bilişlerine Etkisi AU - Veli ÜNLÜ , Dursun SOYLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 37 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul Matematik Dersinde Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Üst Bilişlerine Etkisi %A Veli ÜNLÜ , Dursun SOYLU %T Ortaokul Matematik Dersinde Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Üst Bilişlerine Etkisi %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 1 %R %U
ISNAD ÜNLÜ, Veli , SOYLU, Dursun . "Ortaokul Matematik Dersinde Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Üst Bilişlerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 1 (April 2017): 0-0 .
AMA ÜNLÜ V , SOYLU D . Ortaokul Matematik Dersinde Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Üst Bilişlerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(1): 0-0.
Vancouver ÜNLÜ V , SOYLU D . Ortaokul Matematik Dersinde Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Üst Bilişlerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(1): 0-0.