Year 2017, Volume 37 , Issue 1, Pages 0 - 0 2017-04-27

Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Hemşirelik Öğrencilerinin e-Ders Tasarımına İlişkin Görüşleri: Web Tabanlı Hasta Eğitimi Dersi Örneği

Emine AKÇİN ŞENYUVA [1]


Araştırma, farklı öğrenme stillerine sahip hemşirelik öğrencilerinin web tabanlı Hasta Eğitimi dersinin tasarımına ilişkin görüşlerinin belirlemesi amacıyla planlandı. Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte gerçekleştirildi. Araştırmanın çalışma grubunu, bir Hemşirelik Fakültesi’nde 2013-2014 öğretim yılı güz döneminde web tabanlı Hasta Eğitimi dersine kayıtlı ve araştırmaya katılmayı kabul eden 152 öğrenci oluşturdu. Veriler, Bilgi Formu, Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri ve Web Tabanlı Öğretim Ortamlarını Değerlendirme Ölçeği kullanılarak toplandı. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu kadın olup yaş ortalamaları 20,01±2,44’tür.Öğrencilerin çoğunluğunun kendine ait bilgisayarı vardır, tamamı internet kullanmaktadır. Araştırmada öğrencilerin; ağırlıklı olarak özümseyen ve ayrıştıran öğrenme

stilline sahip oldukları, web tabanlı Hasta eğitimi dersinin tasarımının geneline, sayfa düzeni, renk, tipografi, görseller, hareketli görüntüler, gezinme ve yönlendirme, içerik ve işlevsellik boyutlarına ilişkin olumlu görüşlere sahip oldukları, web tabanlı Hasta eğitimi dersinin tasarımının sayfa düzeni, renk, tipografi, görseller, hareketli görüntüler, gezinim ve yönlendirme, içerik ve işlevsellik boyutlarının her bir maddesine ilişkin ağırlıklı olarak “oldukça uygun” ve “tamamen uygun” seçeneklerinde yoğunlaştıkları belirlendi. Bu sonuçlar ışığında; öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi, web tabanlı ders tasarımlarının ve ders içeriklerinin düzenlenmesinde, geliştirilmesinde ve yapılandırılmasında dört öğrenme stilininin de dikkate alınması önerilebilir. 

 • Adams, A. ve Timmis, F. (2006). Students Views of Integrating Web-Based Learning Tecnology into the Nursing Cirriculum – A Descriptive Survey. Nurse Education in Practice, 6, 2-21.
 • Ağca, R.K. (2006). Hipermedya Ortamlarda Öğrenme Stillerine Dayalı Farklı Gezinti Yapılarının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Ankara.
 • Akkoyunlu, B., Sağlam, N. ve Atav, E. (2004). Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Sıklık ve Amaçları. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Sakarya.
 • Aksu, H. ve İrgil, E. (2003). İnternetin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Hayatındaki Yeri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29, 19-23.
 • Alşan, E. (2009). Temel Kimya Laboratuarı Dersinde Öğretmen Adaylarının Başarılarına Öğrenme Stili Tercihlerinin Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fenve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3 (1), 117-133.
 • An, G.Y. ve Yoo, M.S. (2008). Critical Thinking and Learning Styles of Nursing Student at the Baccalaureate Nursing Program in Korea. Contemporary Nurse, 29 (1), 100-109.
 • Arkün, S., Baş, T., Avcı, Ü., Çevik, V. ve Gürcan, T. (2009). ADDIE Tasarım Modeline Göre Web Tabanlı Bir Öğrenme Ortamı Geliştirilmesi. Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar. 25. Yıl Konferansı’nda sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Arslan, B. ve Babadoğan, C. (2005). İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı Düzeyi, Cinsiyet ve Yaş İle İlişkisi. Eğitim Araştırmaları (Eurasian Journal of Educational Research), 5 (21), 35-48.
 • Aslım, V. (2004). Fransızca Yabancı Dil Öğrencilerinin İnternetin Eğitimlerinde Kullanılmasına Yönelik Tutum ve Düşünceleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,14, 1-16.
 • Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb Öğrenme Stili Envanteri. Eğitim ve Bilim, 17 (87), 37-47.
 • Aşkın, Ö. (2006). Öğrenme Stilleri İle İlgili Elektronik Ortamda Yayımlanan Çalışmaların İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı,
 • Ankara.
 • Ateş, A. ve Altun, E. (2008). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Biçemleri ve Öğrenme Tercihleri. Eğitim Araştırmaları (Eurasian Journal of Educational Research), 30, 1-16.
 • Cannavan, J. (2004). Personalized E-Learning Through Learning Style Aware. Adaptive Systems. Trinity College Dublin.
 • Cano-García, F. ve Hewitt Hughes, E. (2000). Learning and Thinking Styles: An Analysis of Their Interrelationship and Influence on Academic Achievement. Educational Psychology, 20 (4), 413-431.
 • Cengizhan, S. (2006). Bilgisayar Destekli ve Proje Temelli Öğretim Tasarımlarının Bağımlı, Bağımsız ve İşbirlikli Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Öğrenme Kalıcılığına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Cesur, O. (2008). Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri, Öğrenme Stili Tercihi ve Yabancı Dil Akademik Başarısı Arasındaki Açıklayıcı ve Yordayıcı İlişkiler Örüntüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Cooze, M. ve Barbour, M. (2007). Learning Styles: A Focus Upon E-Learning Practicesand Their Implications for Successful Instructional Design. Journal of Applied Educational Technology, 4 (1), 7-20.
 • Çağıltay, N.E. ve Tokdemir, G. (2004). Mühendislik Eğitiminde Öğrenme Stillerinin Rolü. I.Ulusal Mühendislik Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Eski Foça/İzmir.
 • Çardak, Ç.S. (2010). Öğrenme Stillerine Göre Kişiselleştirilmiş veya Uyarlanabilir E-Öğrenme İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi. Birinci Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Ayvalık.
 • Çaycı, B. ve Ünal, E. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 7 (3), 1-16.
 • Demir, T. (2008). Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (4), 129-148.
 • Demirbaş, O.O. ve Demirkan, H. (2003). Focus on Architectural Design Process Through Learning Styles. Design Studies, 24 (5), 437-456.
 • Dunn, R. ve Dunn, K. (1992). Teaching Elemantary Students Through Their Individual Learning Styles: Practical Approach For Grades. Massachusetts.
 • Ekici, G. (2003). Uzaktan Eğitim Ortamlarının Seçiminde Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 48- 55.
 • Erbarut, E. (2003). Web Temelli Eğitim ve Öğrenme-Bilişim Teknolojileri. TMMOB Elektrik Mühendisliği Dergisi, 41 (419).
 • Erişti, S.D., İzmirli, Ö.Ş., Fırat, M. ve Haseski, H.İ. (2010). Eğitsel Web Sitesi Tasarımında Görsel Algı Kuramlarına Dayalı Tasarım İlkeleri. IODL ve ICEM Joint Conference and Media Days sunulmuş bildiri, Eskişehir.
 • Felder, R.M. (1996). Matters of Style. ASEE Prism, 6 (4), http://www.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/LS-Prism.htm (23.10.2013).
 • Graf S., Liu T.C., Kinshuk , Chen N.S. ve Yang S. J. (2009). Learning Styles and Cognitive Traits – their Relationship and Its Benefits in Web-Based Educational Systems. Computers in Human Behavior, 25 (6), 1280–1289.
 • Gregorc, A.F. (1984). Style as Symptom: a Phenomenological Perspective. Theory into Practice, 23 (1).
 • Güven, M. (2004). Öğrenme Stilleri İle Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Hasırcı, Ö.K. (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Çukurova Üniversitesi Örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2 (1), 15-25.
 • Holmberg, B. (1989). Theory and Practice of Distance Education. London/New York: Rodledge.
 • İşman, A., Dabaj, F. ve Gümüş, A. (2006). İletişim Eğitiminde İnternet Bağımlılığı. Eurasian Journal of Educational Research-Eğitim Araştırmaları, 23, 117-126.
 • Jagt, J.W., Ramasamy, R., Jacobs, R.L. ve Lindsey, J.D. (2003). Hemisphericity Modes, Learning Styles and Environmental Preferences of Students ın an Introduction to Special Education Course. International Journal of Special Education, 18 (1), 32-42.
 • Kanninen, E. (2009). Learning Styles and E-Learning. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Tampere University of Technology, Finlandiya.
 • Keefe J.W. ve Ferrell B.G. (1990). Developing a Defensible Learning Style Paradigm. Educational Leadership, 48 (1), 57-61.
 • Kılıç, E. (2002). Baskın Öğrenme Stilinin Öğrenme Etkinlikleri ve Akademik Başarıya Etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1 (1), 1-15.
 • Koç, Z. (2006). Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımı Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10, 29-40.
 • Kolb, D.A. (1984). Experiantal Learning: Experience as the Source of Learning Development. New Jersey, Englewood: Prentice Hall, Inc.
 • Kvan, T. ve Yunyan, J. (2006). Students' Learning Styles and their Correlation with Performance in Architectural Design Studio. Design Studies, 26 (1), 19-34.
 • Manochehri, N.N. (2006). The Influence of Learning Styles on Learners in E-Learning Environments: An Empirical Study. Computer in Higher Education Economics Review (CHEER), 18 (2), 10-14.
 • Matthew, J. ve Cook, B.A. (2002). An Exploratory Study of Leaning Styles as a Predictor of College Academic Adjustment. Fairfield Univesity Student Psycholog Journal.
 • http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.196.5651verep=rep1vetype=pdf (27.11.2013).
 • Mutlu, M. (2005). Öğrenme Stillerine Dayalı Fen Bilgisi Öğretimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2). http://efdergi.yyu.edu.tr (27.11.2013).
 • Mutlu, M.E., Kip, B. ve Kayabaş, İ. (2005). Açıköğretim E-Öğrenme Sisteminde Öğrenci-İçerik Etkileşimi. V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda sunulmuş bildiri, Sakarya.
 • Oral, B. (2003). Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 35, 418-435.
 • Orhan, F. ve Akkoyunlu, P. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Internet Kullanımları Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 107-116.
 • Özdamar, K. (2001). SPSS İle Biyoistatistik. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Peker, M. (2005). İlköğretim Matematik Öğretmenliğini Kazanan Öğrencilerin Öğrenme Stilleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişki. Eğitim Araştırmaları (Eurasian Journal of Educational Research), 5 (21), 200-210.
 • Peker, M. ve Aydın, B. (2003). Anadolu ve Fen Liselerindeki Öğrencilerin Öğrenme Stilleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 167-172.
 • Smith, F. (2000). Attitudes, Learning Styles and the Workplace. Journal of Vocational Education and Training, 52 (2), 281-293.
 • Sutliff, R.I. ve Baldwin, V. (2001). Learning Styles: Teaching Tecnology Subjects can be More Effective. The Journal of Technology Studies, 22-27. http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JOTS/Winter-Spring-2001/sutliff.html (15.12.2013).
 • Şenyuva, E. & Taşocak, G. (2014). Implementation of web-based distance education in nursing education in Turkey: A sample lesson in patient education. International Journal of Distance Education Technologies (IJDET), 12 (3), 1-13, July-September.
 • Şenyuva E. (2009). Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (58), 247-271.
 • Taşocak, G. (2012). Hasta Eğitimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlüğü.
 • Tatar, E. ve Tatar, E. (2007). Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim. Qafqaz University, 20, 126-130. http://www.qafqaz.edu.az/journal/13-20.pdf (27.11.2013).
 • Terrell, S.R. (2002). The Effect of Learning Style on Doctoral Course Completion in a Web-Based Learning Environment. Journal of the Internet and Higher Education, 5 (4), 345-352.
 • Tsoua, W., Wang, W. ve Tzeng, Y. (2006). Applying a Multimedia Storytelling Website in Foreign Language Learning. Computers & Education, 47 (1), 17–28.
 • Uğur, S. (2010). Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin E-Ders Tasarımlarına İlişkin Görüşleri: Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Usta İ. (2008). Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenen Beyin Temelli Öğrenme Uygulaması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Isparta.
 • Usta, A., Bodur, H., Yağız, D. ve Sünbül, A.M. (2011). İlköğretim Fen Bilgisi Derslerinde Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğrenci Erişi ve Tutumlarına Etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 1–13.
 • Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği. http://www.yok.gov.tr/yasa/yonet/yonet60.html (14.06.2013).
 • Yılmaz, A. ve Özgür, S. (2012). Türetimci Çoklu Ortamın Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Başarı, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 441-452.
 • Yılmaz, M. ve Akkoyunlu, B. (2006). Farklı Öğrenme Ortamlarının Kalıcılığa Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 23, 209-218.
Journal Section Articles
Authors

Author: Emine AKÇİN ŞENYUVA

Dates

Publication Date : April 27, 2017

Bibtex @ { gefad337723, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Hemşirelik Öğrencilerinin e-Ders Tasarımına İlişkin Görüşleri: Web Tabanlı Hasta Eğitimi Dersi Örneği}, key = {cite}, author = {AKÇİN ŞENYUVA, Emine} }
APA AKÇİN ŞENYUVA, E . (2017). Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Hemşirelik Öğrencilerinin e-Ders Tasarımına İlişkin Görüşleri: Web Tabanlı Hasta Eğitimi Dersi Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (1) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/31116/337723
MLA AKÇİN ŞENYUVA, E . "Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Hemşirelik Öğrencilerinin e-Ders Tasarımına İlişkin Görüşleri: Web Tabanlı Hasta Eğitimi Dersi Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/31116/337723>
Chicago AKÇİN ŞENYUVA, E . "Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Hemşirelik Öğrencilerinin e-Ders Tasarımına İlişkin Görüşleri: Web Tabanlı Hasta Eğitimi Dersi Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Hemşirelik Öğrencilerinin e-Ders Tasarımına İlişkin Görüşleri: Web Tabanlı Hasta Eğitimi Dersi Örneği AU - Emine AKÇİN ŞENYUVA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 37 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Hemşirelik Öğrencilerinin e-Ders Tasarımına İlişkin Görüşleri: Web Tabanlı Hasta Eğitimi Dersi Örneği %A Emine AKÇİN ŞENYUVA %T Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Hemşirelik Öğrencilerinin e-Ders Tasarımına İlişkin Görüşleri: Web Tabanlı Hasta Eğitimi Dersi Örneği %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 1 %R %U
ISNAD AKÇİN ŞENYUVA, Emine . "Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Hemşirelik Öğrencilerinin e-Ders Tasarımına İlişkin Görüşleri: Web Tabanlı Hasta Eğitimi Dersi Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 1 (April 2017): 0-0 .
AMA AKÇİN ŞENYUVA E . Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Hemşirelik Öğrencilerinin e-Ders Tasarımına İlişkin Görüşleri: Web Tabanlı Hasta Eğitimi Dersi Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(1): 0-0.
Vancouver AKÇİN ŞENYUVA E . Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Hemşirelik Öğrencilerinin e-Ders Tasarımına İlişkin Görüşleri: Web Tabanlı Hasta Eğitimi Dersi Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(1): 0-0.