Year 2017, Volume 37 , Issue 1, Pages 0 - 0 2017-04-27

Pergel-Çizgeç ve Geogebra İnşaları Üzerine: Öğretmenlerin Geometrik İnşa Süreçleri ve Görüşleri

Mehmet Fatih ÖÇAL [1] , Mertkan ŞİMŞEK [2]


Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin farklı araçlar kullanarak (pergel-çizgeç çizimleri [PCÇ] ve dinamik geometri yazılımı olarak Geogebra çizimleri [GÇ]) temel geometrik çizim problemlerini çözme süreçlerini ve bu konudaki görüşlerini incelemektir. Çalışma nitel durum çalışması şeklinde olup katılımcıları dört ortaokul matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Öklid’in Elementler kitabından yararlanılarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Temel Geometri Çizimleri Testi (TGÇT)” öğretmenlere uygulanmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin bu konudaki görüşlerini almak üzere, yarı yapılandırılmış görüşme formu verilmiştir. Son olarak da, öğretmenlerle odak grup görüşmesi yapılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerin, farklı araçlarla denedikleri çizimlerde başarılarının düşük olduğu gözlemlenmiştir. Görüşme formundan ve odak grup görüşmelerden elde edilen veriler üç ana tema üzerinden incelenmiş ve tartışılmıştır.

 • Aktümen, M., Horzum, T., Yıldız, A. ve Ceylan T. (2010). Bir dinamik matematik yazılımı: GeoGebra ve ilköğretim 6-8. sınıf matematik dersleri için örnek etkinlikler, ISBN: 978-605-125-189-9. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/01/01/972511/dosyalar/2012_12/27011325_ekitap3.pdf adresinden 20.10.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Aydın, C. Ç., ve Biroğul, S. (2008). E-öğrenmede açık kaynak kodlu öğretim yönetim sistemleri ve Moodle. International Journal of Informatics Technologies, 1(2), 31-36.
 • Common Core State Standards Initiative [CCSSI]. (2015). Common Core State Standards for mathematics. http://www.corestandards.org/wp-content/uploads/Math_Standards.pdf adresinden 16.9.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Cheung, L.H. (2011). Enhancing students’ ability and interest in geometry learning through geometric constructions. Yayınlanmamış Doktora Tezi, The University of Hong Kong, Hong Kong, Çin.
 • Cohen, L., Manion, L., ve Morrison, K. (2000). Research Methods in Education. London: Routledge Falmer.
 • Çiftci, O., ve Tatar, E. (2014). Pergel-cetvel ve dinamik bir yazılım kullanımının başarı etkilerinin karşılaştırılması. Journal of Computer and Educational Research, 2(4), 111–133.
 • Erduran, A., ve Yeşildere, S. (2010). Geometrik yapıların inşasında pergel ve çizgecin kullanımı. İlköğretim Online, 9(1), 331–345.
 • Işıksal, M., ve Aşkar, P. (2003). Elektronik tablolama ve dinamik geometri yazılımını kullanarak çalışma yapraklarının geliştirilmesi. İlköğretim Online,2(2), 10-18.
 • Kabaca, T., Aktümen, M., Aksoy, Y., ve Bulut, M. (2010). Matematik öğretmenlerinin Avrasya GeoGebra toplantısı kapsamında dinamik matematik yazılımı GeoGebra ile tanıştırılması ve GeoGebra hakkındaki Görüşleri. Türkiye Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(2), 148–165.
 • Karakuş, F. (2014). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının geometrik inşa etkinliklerine yönelik görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(4), 408–435.
 • Köksal, M. F., ve Yaman, S. (2012). Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 221-237.
 • Köse, N., Uygan, C., ve Özen, D. (2012). Dinamik geometri yazılımlarındaki sürükleme ve çeşitlerinin geometri öğretimindeki rolü. Türkiye Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 35-52.
 • Köse, N. Y. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin dinamik geometri yazılımı cabri geometriyle simetriyi anlamlandırmalarının belirlenmesi: Bir eylem araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Köse, N. Y., Tanışlı, D., Erdoğan, E. Ö., ve Ada, T. Y. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Geometri Dersindeki Geometrik Oluşum Edinimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 102–121.
 • Kutluca, T., ve Baki, A. (2013). İkinci dereceden fonksiyonlar konusunda geliştirilen çalışma yaprakları hakkında öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 319-331.
 • Martin, G. E. (2012). Geometric Constructions. New York :Springer.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2005a). İlköğretim matematik dersi (6-8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.
 • MEB. (2005b). Ortaöğretim matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.
 • MEB (2013a). Ortaokul matematik dersi öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=2vekno=215 adresinden 12.10.2015 tarihinde alınmıştır.
 • MEB (2013b). Matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=2vekno=219 adresinden 12.10.2015 tarihinde alınmıştır.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Preiner, J. (2008). Dynamic mathematics software to mathematics teachers : The case of Geogebra. Yayınlanmamış doktora tezi, University
 • of Salzburg.
 • Sezen, N. (2007). Öklid' in "Elementler" adlı eseri ve matematik eğitimindeki yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Sherman, M. (2010). A conceptual framework for using Geogebra with teachers and students, Proceedings of the First North American GeoGebra Conference, (s.205-213) July 27-28, Ithaca College, Ithaca, NY
 • Stylianides, G. J., ve Stylianides, A. J. (2005). Validation of solutions of construction problems in dynamic geometry environments. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 10(1), 31–47.
 • Taşlibeyaz, E., ve Gülcü, A. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar destekli matematik öğretimi hakkındaki görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(3), 408–422.
 • Tatar, E. (2012). The effect of dynamic mathematics software on achievement in mathematics: The case of trigonometry. Energy education science and technology Part B: Social and educational studies, 4(1), 459-468.
 • Ural, A. (2015). Examining middle school mathematics teachers’ use of information and communication technologies and psychomotor skills. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(1), 93-116.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara:Seçkin.
 • Yin, R. (2013). Case study research: Design and methods. London: Sage.
 • Zengin, Y., Furkan, H., ve Kutluca, T. (2012). The effect of dynamic geometry software Geogebra on students’ achievement in teaching of trigonometry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31, 183-187.
 • Zengin, Y., ve Tatar, E. (2014). Türev uygulamaları konusunun öğretiminde Geogebra yazılımının kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1209-1228.
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Fatih ÖÇAL

Author: Mertkan ŞİMŞEK

Dates

Publication Date : April 27, 2017

Bibtex @ { gefad337720, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Pergel-Çizgeç ve Geogebra İnşaları Üzerine: Öğretmenlerin Geometrik İnşa Süreçleri ve Görüşleri}, key = {cite}, author = {ÖÇAL, Mehmet Fatih and ŞİMŞEK, Mertkan} }
APA ÖÇAL, M , ŞİMŞEK, M . (2017). Pergel-Çizgeç ve Geogebra İnşaları Üzerine: Öğretmenlerin Geometrik İnşa Süreçleri ve Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (1) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/31116/337720
MLA ÖÇAL, M , ŞİMŞEK, M . "Pergel-Çizgeç ve Geogebra İnşaları Üzerine: Öğretmenlerin Geometrik İnşa Süreçleri ve Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/31116/337720>
Chicago ÖÇAL, M , ŞİMŞEK, M . "Pergel-Çizgeç ve Geogebra İnşaları Üzerine: Öğretmenlerin Geometrik İnşa Süreçleri ve Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Pergel-Çizgeç ve Geogebra İnşaları Üzerine: Öğretmenlerin Geometrik İnşa Süreçleri ve Görüşleri AU - Mehmet Fatih ÖÇAL , Mertkan ŞİMŞEK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 37 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Pergel-Çizgeç ve Geogebra İnşaları Üzerine: Öğretmenlerin Geometrik İnşa Süreçleri ve Görüşleri %A Mehmet Fatih ÖÇAL , Mertkan ŞİMŞEK %T Pergel-Çizgeç ve Geogebra İnşaları Üzerine: Öğretmenlerin Geometrik İnşa Süreçleri ve Görüşleri %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 1 %R %U
ISNAD ÖÇAL, Mehmet Fatih , ŞİMŞEK, Mertkan . "Pergel-Çizgeç ve Geogebra İnşaları Üzerine: Öğretmenlerin Geometrik İnşa Süreçleri ve Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 1 (April 2017): 0-0 .
AMA ÖÇAL M , ŞİMŞEK M . Pergel-Çizgeç ve Geogebra İnşaları Üzerine: Öğretmenlerin Geometrik İnşa Süreçleri ve Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(1): 0-0.
Vancouver ÖÇAL M , ŞİMŞEK M . Pergel-Çizgeç ve Geogebra İnşaları Üzerine: Öğretmenlerin Geometrik İnşa Süreçleri ve Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(1): 0-0.