Year 2017, Volume 37 , Issue 1, Pages 0 - 0 2017-04-27

Eğitlence Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analitik Bir Çalışma

Veli BATDI [1]


Bu araştırmada, eğitlence uygulamalarının akademik başarı üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Ulusal ve uluslararası alanyazında 2004-2014 yılları arasında yapılmış çalışmaların analize dâhil edildiği araştırmada meta-analiz yönteminden yararlanılmıştır. Taramalar sonucunda öntest-sontest uygulanan 36 çalışma (6 makale, 30 tez) araştırmaya dâhil edilerek meta-analitik işlemler için sabit etkiler modeliyle (SEM) rastgele etkiler modeli (REM) uygulanmıştır. Oyunla ilgili çalışmaların akademik başarıya yönelik REM etki büyüklüğü değeri (ES=0.685) Cohen’in (1992) sınıflamasına göre orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bulunmuştur. Eğitlence türlerine göre gruplar arası etki büyüklüğünde anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (Z=7.136; p=0.011). Araştırma sonuçları eğitlence uygulamalarının akademik başarı açısından etkili olduğunu göstermiştir.

 • Bakar, A., Tüzün, H., & Çağıltay, K. (2008). Öğrencilerin eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin algıları: Sosyal bilgiler dersi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 27-37.
 • Batdı, V. (2012). Yabancı dil öğretiminde eğitsel oyunların kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 317-324.
 • Bayırtepe, E., & Tüzün, H. (2007). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve özyeterlik algıları üzerine etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 41-54.
 • Bernard, R. M., Abrami, P. C., Lou, Y., Borokhovski, E., Wade, A., Wozney, L. et al. (2004). How does distance edu¬cation compare with classroom instruction? A meta-anal¬ysis of the empirical literature. Review of Educational Re¬search, 74, 349-361.
 • Bütüner, İ. (2010). İlköğretim matematik öğretiminde şarkı kullanımının bazı değişkenler üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Camnalbur, M., & Erdoğan, Y. (2008). Bilgisayar destekli öğretimin etkililiği üzerine bir meta analiz çalışması: Türkiye örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8, 497-505.
 • Carr, J. M. (2012). Does math achievement h’APP’en when ipads and game-based learning are ıncorporated into fifth-grade mathematics ınstruction? Journal of Information Technology Education: Research, 11, 269-286.
 • Chuang, T.-Y., & Chen, W.-F. (2009). Effect of computer-based video games on children: an experimental study. Educational Technology & Society, 12(2), 1–10.
 • Cohen, J. (1992). Statistical power analysis. Current Directions in Psychological Science, 1(3), 98-101.
 • Coşkun, H., Akarsu, B., & Kariper, İ. A. (2012). Bilim öyküleri içeren eğitsel oyunların fen ve teknoloji dersindeki öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),13(1), 93-109.
 • Coşkun, H. (2008): Türkiye’de ikinci yabancı dilin oyun yoluyla etkili öğretimi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 73-89.
 • DeCoster, J. (2004). Meta-analysis notes. Retrieved April, 20, 2013 from http://www.stat-help.com/notes.html
 • Demirkan, S. N. (2006). İlköğretim 6. sınıf uzayı keşfediyoruz ünitesinin etkileşimli video destekli öğretimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Dervişoğulları, N. (2008). Yabancı dil olarak Türkçe öğretilen sınıflarda oyunlarla sözcük öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dursun, V. (2007).Yabancı dil (İngilizce) öğretiminde ilköğretim birinci kademeye devam eden öğrencilere hedef sözcüklerin oyunla öğretimi Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Erim, A. (2009). Video model destekli öğretimin gitar performansına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Garris, R., Ahlers, R. & Driskell, J. E. (2002).Games, motivation, and learning: A research and practice model. Simulation & Gaming, 33(4), 441-467. doi: 10.1177/1046878102238607.
 • Glass, G. V. (1976). Primary secondary and meta-analysis of research. Educational Researcher, 5, 3-8.
 • Gözüyeşil, E. (2012). Beyin temelli öğrenmenin akademik başarıya etkisi: bir meta analiz çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Hampton, A. (2007). A Cognitive Crescendo - How Music Affects the Brain. ChorTeach, 2(1), 1-3.
 • Kablan, Z. (2010). Öğretim sürecinde bilgisayara dayalı alıştırma amaçlı oyun kullanılmasının eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 335-364.
 • Karamustafaoğlu, O. & Kaya, M. (2013). Eğitsel oyunlarla ‘yansıma ve aynalar’ konusunun öğretimi: yansımalı koşu örneği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 41-49.
 • Kebritchi, M. (2002). Effects of a computer game on mathematics achievement and class motivation: an experimental study. Unpublished doctoral dissertation, The Department of Educational Research, Technology, and Leadership in the College of Education, the University of Central Florida Orlando, Florida.
 • Kerkez, F. (2006). Oyun ve egzersizin yuva ve anaokuluna giden 5-6 yaş grubu çocuklarda fiziksel ve motor gelişime etkisinin araştırılması. (Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Keskin, A. (2009). Oyunların çocukların çoklu zekâ alanlarının gelişimine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Köse, Y. (2013). A study on using videos for vocabulary learning. Unpublished master thesis, Çağ University Institute of Social Sciences, Zonguldak.
 • Küçükönder, H. (2007). Meta-analiz ve tarımsal uygulamalar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Meb (2012). Oyun ve fiziki etkinlikler dersi öğretim programı. Ankara: Meb Yayınları.
 • Millington, N. T. (2011). Using songs effectively to teach english to young learners. Language Education in Asia, 2(1), 134-141.
 • Navvaro, S. P. (2009). Pedagogical Songs: learn by doing game based activities. eLearning Papers, 13, 1-14.
 • Neisa, C. M. (2008). Using rock music as a teaching-learning tool. Profile Issues in Teachers` Professional Development, 9, 163-180.
 • Nichols, A. (2008). Utilizing music to teach basic spatial concepts to preschool children: the impact on acquisition. A thesis submitted for the mastery of arts in Ball state University, Muncie, India.
 • Öndin, Z. (2008). İnteraktif videonun eğitimde kullanılmasını sağlayan bir DVD uygulaması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdemirli Çapar, G. (2011). İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrencinin matematik başarısı ve matematiğe ilişkin tutumu üzerindeki etkililiği: bir meta-analiz çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitsü, Adana.
 • Öztosun, Ö. (2002). İlköğretim okullarında müziklendirilmiş fişlerle yapılan eğitimin ilkokuma öğretimine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztürk, D. (2007). Bilgisayar oyunlarının çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişimleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Rosenberg, M. S., Adams, D. C. & Gurevitch, J. (2000). MetaWin: statistical software for meta-analysis version 2.0. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, Inc.
 • Sowunmi, O. and Aladejana, F. (2013). Effect of simulation games and computer assisted instruction on performance in primary science in Lagos state Nigeria. West East Journal of Social Sciences, 2(2), 117-122.
 • Şaktanlı, S. C. (2007). İlköğretim 4. sınıf ingilizce dersindeki şarkıların müzik öğretmeni destekli öğretiminin öğrencilerin İngilizce dersine ilişkin tutumları ve başarıları üzerine etkisi. Ankara Talâtpaşa İlköğretim Okulu Örneği). (Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şaşmaz Ören, F. & Erduran Avcı, D. (2004). Eğitimsel oyunla öğretimin fen bilgisi dersi “güneş sistemi ve gezegenler” konusunda akademik başarı üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 67-76.
 • Tüysüz, C. (2009). Effect of the computer based game on pre-service teachers’ achievement, attitudes, metacognition and motivation in chemistry. Scientific Research and Essay, 4(8), 780-790.
 • Vahdat, S. & Behbahani, A. R. (2013). The effect of video games on Iranian EFL learners’ vocabulary learning. The Reading Matrix, 13(1), 61-71.
 • Yağışan, N., Köksal, O. & Harun, K. (2014). İlkokul matematik derslerinde müzik destekli öğretimin başarı, tutum ve kalıcılık üzerindeki etkisi. İdil, 3 (11), 1-26. doi: 10.7816/idil-03-11-01 İDİL.
Journal Section Articles
Authors

Author: Veli BATDI

Dates

Publication Date : April 27, 2017

Bibtex @ { gefad337710, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Eğitlence Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analitik Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {BATDI, Veli} }
APA BATDI, V . (2017). Eğitlence Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analitik Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (1) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/31116/337710
MLA BATDI, V . "Eğitlence Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analitik Bir Çalışma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/31116/337710>
Chicago BATDI, V . "Eğitlence Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analitik Bir Çalışma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Eğitlence Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analitik Bir Çalışma AU - Veli BATDI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 37 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitlence Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analitik Bir Çalışma %A Veli BATDI %T Eğitlence Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analitik Bir Çalışma %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 1 %R %U
ISNAD BATDI, Veli . "Eğitlence Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analitik Bir Çalışma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 1 (April 2017): 0-0 .
AMA BATDI V . Eğitlence Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analitik Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(1): 0-0.
Vancouver BATDI V . Eğitlence Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analitik Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(1): 0-0.