Year 2017, Volume 37 , Issue 2, Pages 685 - 710 2017-08-21

Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı

İsmail ATEŞ [1] , Musa ÜCE [2]


Bu araştırmanın amacı İstanbul’daki liselerde eğitim gören öğrencilerin nanobilim ve nanoteknoloji (NBT) farkındalıklarını incelemektir. Araştırmada, nitel araştırma modeli olan durum çalışması desenlerinden birisi olan “iç içe geçmiş tek durum” deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu İstanbul’da çeşitli liselerden 50 öğrenciden (26 kız, 24 erkek) oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında “Nanobilim ve Nanoteknoloji Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Katılımcıların görüşleri ses kaydı ile kaydedilmiş ve toplanan nitel veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin gelecekte çalışmayı istedikleri alanlar için NBT eğitiminin faydalı olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin nanoteknolojiyi duymalarında medya en etkili araç olmuştur. Öğrencilerin nanoteknolojiye karşı merakı, öğrenme istekleri ve farkındalıkları yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Buna rağmen güncel araştırmalar hakkında hiçbir haber duymayanların oranı göreceli olarak fazladır. Nanoteknoloji temelli konuların derinlemesine bilinmediği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin nanoteknolojinin risk ve fayda farkındalığına sahip olduğu görülmüştür. Öğrencilerin NBT farkındalıklarını artırmak üzere çeşitli öneriler sunulmuştur.

Nanobilim ve Nanoteknoloji, Öğrenci Görüşleri
 • Akaygün, S. (2010a). A nanoscience workshop for and form pre-service teachers. 10th European Conference on Research in Chemisty Education. Krakow, Polonya, 4-9 Haziran.
 • Akaygün, S. (2010b). A nanoscience workshop for and from pre-service teachers. 9th National Science and Mathematics Education Congress. İzmir, Türkiye, 23-25 Eylül.
 • Akaygün, S. (2015). Integrating RRI to nanoscience applications as extracurricular activity in secondary science education. 11th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA). Helsinki, Finlandiya, 29 Ağustos-4 Eylül.
 • Aslan, O., Şenel T. ve Zor, E. (2014). Preservice science teachers’ awareness of nanoscience and nanotechnology. 10. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTR-10). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 17-21 Haziran.
 • Brune, H., Ernst, H., Grunwald, A., Grünwald, W., Hofmann, H., Krug, H., Janich, P., Mayor, M., Rathgeber, W., Schmid, G., Simon, U., Vogel, V. ve Wyrwa, D. (2006). Nanotechnology: Assessment and perspectives. Berlin Heidelberg: Springer.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Castellini, O. M., Walejko, G. K., Holladay, C. E., Theim, T. J., Zenner, G.M. ve Crone, W.C. (2007). Nanotechnology and the public: Effectively communicating nanoscale science and engineering concepts. Journal of Nanoparticle Research, 9, 183–189.
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design. choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Drexler, K. E. (1992). Nanosystems: Molecular machinery, manufacturing and computation. New York: Wiley.
 • Ekli, E. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin nanoteknoloji hakkındaki temel bilgi ve görüşleri ile teknolojiye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından araştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Gardner, G., Jones, M. G., Taylor, A., Forrester, J. ve Robertson, L. (2010). StudeNST’ risk perceptions of nanotechnology applications: Implications for science education. International Journal of Science Education, 32(14), 1951-1969.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık. Greenberg, A., (2009). Integrating nanoscience into the classroom: Perspectives on nanoscience education projects. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn900335r adresinden erişilmiştir.
 • Healy, N. (2009). Why nano education? Journal of Nano Education, 1(1), 6-7.
 • Jones. M. G., Blonder. R., Gardner. G. E., Albe. V., Falvo. M. ve Chevrier. J. (2013). Nanotechnology and nanoscale science: Educational challenges. International Journal of Science Education, 35(9), 1490-1512.
 • Kadıoğlu, F. (2010). Fen öğretiminde öğrenim gören öğretmen adaylarının nanoteknoloji ile ilgili güncel ve geleceğe yönelik düşünceleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karataş, F. Ö. ve Ülker, N. (2014). Kimya öğrencilerinin nanobilim ve nanoteknoloji konularındaki bilgi düzeyleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11(3), 103-118.
 • Laherto, A. (2012). Nanoscience education for scientific literacy opportunities and challenges in secondary school and in out of-school settıngs. Department Of Physics Faculty Of Science University Of Helsinki, Helsinki, Finland.
 • nanno. (n.d.). Dictionary.com online sözlük içinde. http://www.dictionary.com/browse/nanno adresinden erişilmiştir. Palmberg, C., Dernis, H., Miguet, C. (2009). Nanotechnology: An overview based on indicators and statistics. STI Working Paper. http://www.oecd.org/sti/inno/43179651.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Ramsden, J. (2009). Nanotechnology. (Nanoteknolojinin esasları). (A. İnce, Çev.). Ankara: ODTÜ.
 • Sabelli, N., Schank, P., Rosenquist, A., Stanford, T., Patton, C., Cormia, R. ve Hurst, K. (2005). Report of the workshop on science and technology education at the nanoscale. Draft technical report. Menlo Park, CA: SRI International.
 • Sagun Gököz, B. (2012). Design and implementation of a nanoscience and nanotechnology workshop: Investigating 11th grade students’ awareness and conceptual understanding of nanoscience and nanotechnology (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Boğazici Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Schank, P., Krajcik, J. ve Yunker, M. (2007). Can nanoscience be a catalyst for education reform?. F. Allhoff, P. Lin, J. Moor, J. Weckert (Ed.). Nanoethics: The ethical and social implications of nanotechnology içinde (s. 277-290). Hobeken, NJ: Wiley.
 • Smidt, S. (2012). Review of the big ideas of nanoscale science and engineering: A guidebook for secondary teachers Laramie County Community College. Albany County Campus, Laramie, Wyoming 82070, United States.
 • Stevens, S. Y., Sutherland, L., Schank, P., ve Krajcik, J. (2009). The big ideas of nanoscale science and engineering. Arlington, VA: NSTA Press.
 • Şenocak, E. (2014). A survey on nanotechnology in the view of the Turkish Public. Science Technology and Society, 19(1), 79–94.
 • OECD. (2009). “Nanotechnology pateNST”, in OECD science, technology and industry scoreboard 2009. Paris: OECD Publishing.
 • OECD. (2013). OECD science, technology and ındustry scoreboard 2013: Innovation for growth. Paris: OECD Publishing.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Nitel araştırma yöntemleri (10.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. Y. (2009). Case study research: Design and methods (4. Baskı). Thousand Oaks: Sage Publication.
 • Zenner, G. ve Crone, W. (2008). Introduction nanotechnology and soket issues intak the classroom. A. E. Sweeney ve S. Seal (Ed.). Nanoscale science and engineering education içinde (s. 622-647). Stevenson Ranch, CA: American Scientific Publishers.
Journal Section Articles
Authors

Author: İsmail ATEŞ

Author: Musa ÜCE

Dates

Publication Date : August 21, 2017

Bibtex @research article { gefad335359, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {685 - 710}, doi = {}, title = {Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı}, key = {cite}, author = {ATEŞ, İsmail and ÜCE, Musa} }
APA ATEŞ, İ , ÜCE, M . (2017). Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (2) , 685-710 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/30949/335359
MLA ATEŞ, İ , ÜCE, M . "Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 685-710 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/30949/335359>
Chicago ATEŞ, İ , ÜCE, M . "Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 685-710
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı AU - İsmail ATEŞ , Musa ÜCE Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 685 EP - 710 VL - 37 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı %A İsmail ATEŞ , Musa ÜCE %T Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 2 %R %U
ISNAD ATEŞ, İsmail , ÜCE, Musa . "Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 2 (August 2017): 685-710 .
AMA ATEŞ İ , ÜCE M . Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(2): 685-710.
Vancouver ATEŞ İ , ÜCE M . Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(2): 710-685.