Year 2016, Volume 36 , Issue 3, Pages 0 - 0 2016-12-30

Öğretmenlerin Meslekî Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki

Soner Polat [1] , Yaser Arslan [2] , Aytaç Satıcı [3]


Araştırma, öğretmenlerin meslekî tutumları ile sınıf disiplini modeli tercihleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamıştır. İlişkisel araştırma modelinde yapılan araştırmanın katılımcılarını; Kocaeli’nin Gebze İlçesinde çalışan 318 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği” ve “Disiplin Görüşleri Envanteri” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ile kural-sonuç sınıf disiplin modeli arasında orta düzeyde olumsuz bir ilişki bulunurken yüzleştirme-anlaşma sınıf disiplin modeli ile ise düşük düzeyde olumlu ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca iletişim-dinleme sınıf disiplin modeli ile mesleki tutum arasında da düşük düzeyde olumlu ilişki saptanmıştır.

 • Alkhateeb, H. M. (2013). Attitudes towards teaching profession of education students in Qatar. Innovative Teaching, 2(9), 1-5.
 • Aydın, A. (1998). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aydınay-Satan, A. (2014). Öğretmen adaylarının değer tercihlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 4(1), 189-218.
 • Ayık, A. ve Ataş, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretme motivasyonları arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 25-43.
 • Başaran, İ. E. (1982). Temel öğretim ve yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını.
 • Baykara-Pehlivan, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.
 • Baykara-Pehlivan, K. (2010). A study on prospective teachers’ learning styles and their attitudes toward teaching profession. Elementary Education Online, 9(2), 749-763.
 • Bektaş, F. ve Nalçacı, A. (2012). Bireysel değerler ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1239-1248.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi
 • Can, Ş. (2010). Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 13-28.
 • Cemaloğlu, N. ve Kayabaşı, Y. (2007). Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyi ile sınıf yönetiminde kullandıkları disiplin modelleri arasındaki ilişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 123-155.
 • Çağlar, Ç. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1497-1513.
 • Çelik, K. (2008). Disiplin oluşturma ve kural geliştirme. Hüseyin Kıran (Ed), Etkili Sınıf Yönetimi içinde (s. 237-268). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirtaş, H., Cömert M. ve Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.
 • Dilmaç, B., Çıkılı, Y., Işık, H. ve Sungur, C. (2009). Teknik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleklerine ilişkin tutumlarının yordayıcısı olarak mesleki benlik saygısı. Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik-Online Dergi, 8(2), 127-143.
 • Doğan, T. ve Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 157-167.
 • Durmuşoğlu, M. C., Yanık, C. ve Akkoyunlu, B. (2009). Türk ve Azeri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 76-86.
 • Erdem, C. (2012). Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlilik algıları ve tutumları üzerine bir araştırma. Turkish Studies, 7(4), 1727-1747.
 • Erden, M. (1995). Öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası derslerine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99-104.
 • Erdoğan, İ. (2002). Sınıf yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Girgin, G., Özyılmaz-Akamca, G., Ellez, A.M. ve Oğuz, E. (2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, mesleki benlik saygıları ve mesleki yeterlik inançları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-15.
 • Güngör, S. (2014). Sınıf disiplini. İkram Çınar (Ed), Sınıf Yönetimi içinde (s. 129-155). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Hussain, S., Ali, R., Khan, M. S., Ramzan, M., & Qadeer, M. Z. (2011). Attitude of secondary school teachers towards teaching profession, International Journal of Academic Research, 3(1), 985-990.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Korkmaz, F., Korkmaz, N. H., ve Özkaya, G. (2007). Be¬den eğitimi öğretmenlerinin öğrenme ortamını bozan davranışlara karşı geliştirdikleri davranış stratejileri (Bur¬sa İli Örneği). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 67-87.
 • Maliki, A. E. (2013). Attitudes towards the Teaching Profession of Students from the Faculty of Education, Niger Delta University. International Journal of Social Science Research, 1(1), 11-18.
 • Oğuz, A. ve Topkaya, N. (2008). Ortaöğretim alan öğretmenliği öğrencilerinin öğretmen özyeterlik inançları ile öğretmenliğe ilişkin tutumları. Akademik Bakış, 14, 1-20.
 • Oğuz, E. (2013). The relationship between classroom management styles of pre-service teachers and their attitude of teaching profession. Trakya University Journal of Education, 3(2), 12-20.
 • Osunde, A. U. ve Izevbigie, T. I. (2006). An assessment of teachers’ attitude towards teaching profession in Midwestern Nigeria, Education, 126(3), 462-467.
 • Özder, H., Konedralı, G. ve Perkan-Zeki, C. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 253-275.
 • Polat, S., Kaya, S., & Akdağ, M. (2013). Investigating pre-service teachers’ beliefs about classroom discipline. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2), 877-890.
 • Romi, S., Lewis, R. ve Katz, Y. J. (2009). Student responsibility and classroom discipline in Australia, China, and Israel. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 39(4), 439-453.
 • Sarıtaş, M. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama. Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Semerci, N. ve Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de Öğretmenlik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 137-146.
 • Short, R. J., & Short, P. M. (1994). An organizational perspective on student discipline. Education, 114(4), 567-570.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel
 • Yayınları.
 • Temizkan M. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 461-486.
 • Tertemiz, N. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplin. L. Küçükahmet (Ed.), Sınıf yönetimi içinde (s. 67-89). Anka¬ra: Nobel Yayınları.
 • Tunçeli, H. İ. (2013). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 51-58.
 • Tümkaya, S. (2005). Öğretmenlerin sınıf içi disiplin anlayışları ve tükenmişlikle ilişkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44, 549-568.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.
 • Wolfgang, C. H. (1999). Solving discipline problems: Methods and models for today’s teachers (4th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Wolfgang, C. H. (2001). Solving discipline and classroom management problems: Methods and models for today’s teachers (5th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Wolfgang, C. H., & Glickman, C. D. (1986). Solving discipline problems: Strategies for classroom teachers (2nd ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Yaman, H. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, 169-180.
 • Yüksel, S. (2004). Tezsiz yüksek lisans programının öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 355-379.
Journal Section Articles
Authors

Author: Soner Polat

Author: Yaser Arslan

Author: Aytaç Satıcı

Dates

Publication Date : December 30, 2016

Bibtex @ { gefad320366, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2016}, volume = {36}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Öğretmenlerin Meslekî Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Polat, Soner and Arslan, Yaser and Satıcı, Aytaç} }
APA Polat, S , Arslan, Y , Satıcı, A . (2016). Öğretmenlerin Meslekî Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 36 (3) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29794/320366
MLA Polat, S , Arslan, Y , Satıcı, A . "Öğretmenlerin Meslekî Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29794/320366>
Chicago Polat, S , Arslan, Y , Satıcı, A . "Öğretmenlerin Meslekî Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Meslekî Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki AU - Soner Polat , Yaser Arslan , Aytaç Satıcı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 36 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmenlerin Meslekî Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki %A Soner Polat , Yaser Arslan , Aytaç Satıcı %T Öğretmenlerin Meslekî Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki %D 2016 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 36 %N 3 %R %U
ISNAD Polat, Soner , Arslan, Yaser , Satıcı, Aytaç . "Öğretmenlerin Meslekî Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 / 3 (December 2016): 0-0 .
AMA Polat S , Arslan Y , Satıcı A . Öğretmenlerin Meslekî Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(3): 0-0.
Vancouver Polat S , Arslan Y , Satıcı A . Öğretmenlerin Meslekî Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(3): 0-0.