Year 2016, Volume 36 , Issue 3, Pages 0 - 0 2016-12-30

Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Düzeylerinin Psikolojik İyi Oluş Ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması

Fulya Yüksel Şahin [1] , Ramazan Yılmaz [2]


Araştırmanın amacı, yöneticilerin dönüştürücü liderlik düzeylerinin psikolojik iyi oluş ve bazı kişisel değişkenlere göre incelemektir. 322 okul yöneticisi, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada gerekli verileri elde etmek için Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ), Dönüştürücü Liderlik Ölçeği (DLÖ), ve Kişisel Bilgiler Formu kullanılmıştır.Toplanan veriler üzerinde basit regresyon analizi yapılmıştır.Araştırmanın sonucunda, psikolojik iyi oluş, medeni durum, kıdem, yapılan görev değişkenlerinin yöneticilerin dönüştürücü liderlik düzeylerini anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur. Ancak, cinsiyet değişkeninin yöneticilerin dönüştürücü liderlik düzeylerini anlamlı düzeyde yordamadığı bulunmuştur.

 • KAYNAKLAR
 • Aksu, A. ve Balcı, Y. (2009). Genel liselerde örgütsel bağlılık ve dönüşümsel liderlik. E-Journal of New World Sciences Academy, 4 (4), 1468-1480.
 • Arlond, K. A., Turner, N., Barlıng, J., Kelloway, E. K. ve Mckee, M. C. (2007). Transformational leadership and psychological well-being:the mediating role of meaningful work. Journal of Occupational Health Psychology, 12 (3), 193–203.
 • Aydıntan, B. (2009). Ruhsal zekanın dönüştürücü liderlik üzerine etkisini araştıran uygulamalı bir çalışma. Atatürk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (2), 257-274.
 • Bass, B.M. (1990). From transactional to transformational leadership: learning to share the vision. Organizational Dynamics, 18 (3), 19‐31.
 • Belasen, A. ve Frank, N. (2012). Women’s leadership: using the competing values framework to evaluate the interactive effects of gender and personality traits on leadership roles. International Journal of Leadership Studies, 7 (2), 192-214.
 • Berberoğlu, G. (2004). Yetki, Güç Ve Liderlik. Yayınlandığı Kitap C. Koparal, Yönetim Organizasyon, (137-155). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları (1457).
 • Burnette, C. (2012). How Leadership Can Influence Well-Being: The Roles of Leader-Member Exchange and Social Support. Master Thesis.
 • Clemson University, Clemson, South Carolina.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara:Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Celep, C. (2004). Dönüşümsel Liderlik. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cenkseven, F. (2004). Üniversite Öğrencilerinde Öznel ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Deniz, M.E., Hamarta, E., Arslan, C. ve Başçiftçi, F. (2007, Eylül). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu, Umutsuzluk ve Akademik Başarılarının Problem Çözme Yaklaşımları Açısından İncelenmesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat.
 • Doğan, S. (2010). Leadership behaviors of the primary school administrators according to the opinions of teachers andadministrators. Inonu Unıversıty Journal Of The Faculty Of Educatıon, 11 (3), 101-123.
 • Doğan, T., Totan, T. ve Sapmaz, F. (2013). The role of self-esteem, psychological well - being, emotional self - effıcacy, and affect balance on happiness: a path model. European Scientific Journal, 9, (20), 31-42.
 • Druskat, V. U. (1994). Gender and leadership style: transformational and transactional leadership inthe Roman Catholic Church. Lead ership Quarterly, 5, 99–119.
 • Eagly, A. H., Johannesen-Schmidt, M. C. ve Van Engen, M. L. (2003). Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles: a meta-analysis comparing women and men. Psychological Bulletin, 129 (4), 569–591.
 • Emery, C. R. ve Barker, K. J. (2007). Rhe effect of transactioanal and transformational Leadership Styles on the organizational commitment and job satisfaction of customer contact personnel. Journal of organizational Culture, Communication, and Conflict, 11 (1), 77-90.
 • Eraslan, L. (2004). Liderlikte post-modern bir paradigma: dönüşümcü liderlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1 (1), 1-32.
 • Erturgut, R. (2000). Örgütsel Değişimde Dönüştürücü Liderlik Davranışları Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Fisher, Weir ve Phillips, (2014). Beyond transactional and transformational leadership into the double helix: a case-study of blended leadership in police work. Review of Enterprise and Management Studies 1 (2), 16-28.
 • Güney, S. (2001). Yönetim ve Organizasyon. Ankara Nobel.
 • Hoy, W. K. ve Miskel,C. G. (2015). Eğitim Yönetimi.( Çev. Selahattin Turan). Ankara: Nobel.
 • Hughes, R. .L., Ginnett R. .C ve Curphy, G. J. (2012). Leadership : enhancing the lessons of experience. New York: McGraw-Hill/Irwin. <https://www.homeworkmarket.com/sites/default/files/q2/04/08/leadership_-_textbook_1.pdf> (2015, Aralık)
 • Igbaekemen, G. .O (2014). Impact of Leadership Style on Organisation Performance: A Srategic Literature Review. Public Policy and Administration Research, 4 (9), 126-136.
 • İşcan, Ö. F. (2002). Küresel İşletmecilikte Dönüştürücü Liderlik Anlayışı -Büyük Ölçekli İşletmelerde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • İşcan, Ö. F. (2006). Dönüştürücü/etkileşimci liderlik algısı ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinde bireysel farklılıkların rolü. Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, 160-177.
 • İşgör, İ. Y. (2011). Üniversite öğrencilerinin muhafazakâr yaşam tarzları
 • ile psikolojik iyi oluşlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Judeh, M. (2010). Transformational leadership: a study of gender differences in private universities. International Review of Business Research Papers 6 (4), 118 – 125.
 • Karcıoğlu, F. ve Kaygın, E. (2013). Dönüştürücü liderlik anlayışının yaratıcılığa ve yeniliğe etkisi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 Sayı 5 104-109.
 • Kaygın, E. ve Yerdelen Kaygın, C. (2012). Çalışanların dönüştürücü liderlik algılarını belirlemeye yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 29-38.
 • Kent,T. W., Blair, C. A. ve Rudd H. F.(2010). Gender differences and transformational leadership behavior: do both german men and women lead in the same way? International Journal of Leadership Studies, 6 (1), 52-66.
 • Keyes, C .L., Shmotkin, D. ve Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: the empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social, 82 (6), 1007–1022.
 • Lai, A. (2011). Transformational-Transactional Leadership Theory. AHS Capstone Projects. Paper 17. http://digitalcommons.olin.edu/ahs_capstone_2011/17 (2015, Aralık).
 • Lin, P. Y., MacLennan, S., Hunt, L. ve Cox, T. (2015). The influences of nursing transformational leadership style on the quality of nurses’ working lives in Taiwan: a cross-sectional quantitative study. Lin et al. BMC Nursing, 14 (33), 1-9.
 • McCleskey, J. A. (2014). Situational, transformational, and transactional leadership and leadership development. Journal of Business Studies Quarterly, 5 (4), 117-130.
 • Mohammed, K.A., Othman, J. ve D’Silva J. L. (2012). Social demographic factors that ınfluence transformationalleadership styles among top management in selected organizations in malaysia. Asian Social Science, 8, (13), 51-58.
 • Morton, K.L., Barling, J. Rhodes,R. E. Mâsse,L. C., Zumbo,B. D. ve Beauchamp, M .R. (2011). The application of transformational leadership theory to parenting: questionnaire development and ımplications for adolescent selfregulatory efficacy and life satisfaction. Journal of Sport and Exercise Psychology, 33, 688-709.
 • Nair, A. .R, Ravindranath, S. ve Thomas, J. (2013). Can social skills predict wellbeing? : an exploration. European Academic Research, I (5),712-720.
 • Nelson, K., Boudrias, J. S.., Brunet, L., Morin, D., De Civita, M. Savoie, A., ve Alderson, M. (2014). Authentic leadership and psychological well-being at work of nurses: The mediating role of work climate at the individual level of analysis. Burnout Research 1, 90–101.
 • Nikezić, S., Purić, S., & Purić, J. (2012). transactional and transformational leadership: development through changes. International Journal for Quality Research, 6(3), 285-296.
 • Özdil-Aydın, E. (2009). Dönüştürücü Liderlik Ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Riaz, A. ve Haider, M. H. (2010). Role of transformational and transactional leadership on job satisfaction and career satisfaction. BEH - Business and Economic Horizons, 1 (1), 29-38.
 • Riggio,R. E. (2014). Endüstri Ve Örgüt Psikolojisine Giriş (Çev. Ed. Belkıs Özkara). Ankara: Nobel
 • Robertson, I. T. ve Cooper, C. L. (2010). Full engagement: the integrationof employee engagement and psychological well-being. Leadership & Organization Development Journal, 31 (4), 324-336.
 • Rodrigues, A. O. ve Ferreira, M. C. (2015). The impact of transactional and transformational leadership style on organizational citizenship behaviors. Psico-USF, Bragança Paulista, 20 (3), 493-504.
 • Ryff, C. D. (1989a). Beyond ponce de leon and life satisfaction: new directions in quest of successful ageing. International Journal Of Behavioral Development, 12 (1), 35-55.
 • Ryff, C. D. (1989b). Happiness ıs everything, or ıs ıt? explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57 (6),1069-1081.
 • Şirin, E. F., Yetim A. A. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu yöneticilerinin çatışma yönetimi stratejilerini kullanma düzeylerinin yönetici ve akademisyen algılarına göre incelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4 (4), 186-198.
 • Taylor, S. E. ve Brown, J. D. (1988). Illusion and well-being: a social psychological perspective on mental health. Psychological Bulletin, 103 (2), 193-210.
 • Trucchia S. M., Lucchese M.S., Enders J. E., Fernández, A. R. (2013). Relationship between academic performance, psychological well-being, and coping strategies in medical students. Revista Facultad de Ciencias Medicas, 70 (3),144-52.
 • Verma, S. P. ve Krishnan, V. R. (2013). Transformational leadership and follower's organizational commitment: role of leader's gender. NMIMS Management Review, 23, 91-112.
 • Winston, B. E. ve Patterson, K. (2006). An integrative definition of leadership. International Journal of Leadership Studies, 1 (2), 6-66.
 • Wright, T. A. ve Bonett, D. G. (2007). Job satisfaction and psychological well-being as nonadditive predictors of workplace turnover. Journal of Management, 33 (2), 141-16.
 • Wright, T. A. ve Cropanzano, R. (2004). The role of psychological well-being in job performance: a fresh look at an age-old quest. Organizational Dynamics, 33 (4), 338–351.
 • Yıldızoğlu, H. ve Burgaz, B. (2014). Okul yöneticilerinin beş faktör kişilik özellikleriyle çatışma yönetimi stili tercihleri arasındaki ilişki . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 29 (2), 295-310.
 • Yurdakul, R. (2007). Büyükçekmece İlçesi Orta Öğretim Kurumları Yöneticilerinin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, İstanbul.
Journal Section Articles
Authors

Author: Fulya Yüksel Şahin

Author: Ramazan Yılmaz

Dates

Publication Date : December 30, 2016

Bibtex @ { gefad320363, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2016}, volume = {36}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Düzeylerinin Psikolojik İyi Oluş Ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması}, key = {cite}, author = {Yüksel Şahin, Fulya and Yılmaz, Ramazan} }
APA Yüksel Şahin, F , Yılmaz, R . (2016). Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Düzeylerinin Psikolojik İyi Oluş Ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 36 (3) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29794/320363
MLA Yüksel Şahin, F , Yılmaz, R . "Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Düzeylerinin Psikolojik İyi Oluş Ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29794/320363>
Chicago Yüksel Şahin, F , Yılmaz, R . "Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Düzeylerinin Psikolojik İyi Oluş Ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Düzeylerinin Psikolojik İyi Oluş Ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması AU - Fulya Yüksel Şahin , Ramazan Yılmaz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 36 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Düzeylerinin Psikolojik İyi Oluş Ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması %A Fulya Yüksel Şahin , Ramazan Yılmaz %T Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Düzeylerinin Psikolojik İyi Oluş Ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması %D 2016 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 36 %N 3 %R %U
ISNAD Yüksel Şahin, Fulya , Yılmaz, Ramazan . "Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Düzeylerinin Psikolojik İyi Oluş Ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 / 3 (December 2016): 0-0 .
AMA Yüksel Şahin F , Yılmaz R . Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Düzeylerinin Psikolojik İyi Oluş Ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(3): 0-0.
Vancouver Yüksel Şahin F , Yılmaz R . Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Düzeylerinin Psikolojik İyi Oluş Ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Yordanması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(3): 0-0.