Year 2016, Volume 36 , Issue 3, Pages 0 - 0 2016-12-30

Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi

Ayşegül Oğuz Namdar [1] , Fatih Camadan [2]


Bu araştırmanın amacı yaratıcı drama uygulamalarının öğretmen adaylarının sosyal becerilerine etkisini araştırmaktır. Araştırma, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında yer alan Drama dersi kapsamında yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, bu derse devam eden 4. sınıf öğretmen adayları arasından gönüllü olarak katılan 19 kız, 26 erkek olmak üzere toplam 45 kişiden oluşmaktadır. Katılımcılar ile 10 oturum boyunca yaratıcı drama uygulamaları yapılmıştır. Öğretmen adayları ile yapılan yaratıcı drama uygulamalarının onların sosyal becerileri üzerinde olumlu yönde anlamlı bir etkisinin olduğu ancak bu etkinin cinsiyet bakımından anlamlı olmadığı anlaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Yaratıcı Drama, Sosyal Beceri, Öğretmen Adayı

 


 • Adıgüzel, Ö. (2006). Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 17-29.
 • Adıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Pegem Akademi.
 • Akgün Giray, D. (2015). Öğretmen Adaylarınca Hazırlanan ve Sunulan Sosyal Öykülerin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal Becerileri Edinmeleri Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Akoğuz, M. (2002). İletişim becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akpınar, Ş. (2014). Öğretmen Adaylarının Problem Çözme ve Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Akın, M. (1993). Farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin sosyalleşme düzeylerine yaratıcı drama eğitiminin etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aslan, G. (2014). Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Aydeniz, H. (2012). Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bacanlı, H. (1990). Kendini Ayarlama Becerisinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Bayraktar, A. ve Okvuran, A. (2012). Improving students’ writing through creative drama. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 51 (2012), 662-665, Elsevier.
 • Bedir, H. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Beceri Düzeyleri (Bolu İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Bolu.
 • Bell, E. (2008). Theories of Performance. California: SAGE Publications.
 • Bertiz, H. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ve Öyküleme Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Calderalla, P. And Merrell, K.W.(1997). Common dimensions of Social Skills of Children And Adolescents: A Taxonomy of Positive Behaviors. School Psychology Rewiew, 26(2), 264–278.
 • Caner Özçep, M. (2007). İlköğretimde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Colston, GL. (1985). The effects of a creative drama workshop and an arts on film program on the social interaction of deinstitutionalized developmentally disabled persons (Therapeutic recreation, District of Columbia). PhD. Usa: University of Maryland Press.
 • Dowd, T. and Teirney, J. (2005). Teaching Social Skills to Youth (Second Edition). Boys Town Press: NE.
 • Erdogan, T. (2013). The Effect of Creative Drama Method on Pre-service Classroom Teachers’ Writing Skills and Attitudes towards Writing. Australian Journal of Teacher Education, 38(1), 44-61.
 • Fenli, A. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutumları (MAKÜ Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Hark Söylemez, N. (2013). Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanma Durumlarına Göre Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Heathcote, D. and Wagner, B. (1990). Drama as a learning medium. (6. Baskı). Stanley Thornes, Publishers Ltd.
 • Henderson, C. and Shanker, J.L. (1978). The use of interpretive dramatics versus basal reader workbooks. Reading World. (17): 239-243.
 • Kaf, Ö. (2000). Hayat Bilgisi Dersinde Bazı Sosyal Becerilerin Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6), 173-184.
 • Kara, Y. ve Çam, F. (2007). Yaratıcı Drama Yönteminin Bazı Sosyal Becerilerin Kazandırılmasına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2007), 145-155.
 • Karadağ, B. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarına Metaforik Algıları Doğrultusunda Yaratıcı Drama Yöntemiyle Demokratik Değerlerin Kazandırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Lavasani, M. G.,Afzali, L. ve Afzali, F. (2011). Cooperative Learning and Social Skills. Cypriot Journal of Educational Science, 4, 186 -193.
 • Leffert, J. S.,Brady, M. E. and Siperstein, G. N. (2009). A "Tools for Teachers" Approach for Infusing Social Skills Instruction into Daily Teaching Activities. Teaching Exceptional Children Plus, 6(2), 1-25.
 • McCaslin, N. (1990). Creative Drama in the Classroom. New York: Longman.
 • McNaughton, M. J. (2004). Educational Drama in the Teaching of Education for Sustainability. Enviromental Education Research, 10(2), 139-155.
 • Metinnam, İ. (2012). Ortaçağ ve Rönesans Dönemleri Sanat Anlayışlarının Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenmesi, MEB Özel Doğaç Yaratıcı Drama Eğitmenliği / Liderliği Programı Bitirme Projesi, Ankara: ÇDD.
 • Oğuz, A. (2013). Yaratıcı Drama Yönteminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanata Yönelik İlgilerine ve Sanat Eğitimi Dersi Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Önalan Akfırat, F. (2004). Yaratıcı Dramanın İşitme Engellilerin Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(1) 9-22.
 • Özdemir, M. S. and Çakmak, A. (2008). The Effect of Drama Education on Prospective Teachers’ Creativity. International Journal of Instruction, 1(1), 13-30.
 • Riggio, R. E. (1986). The Assessment of Basic Social Skills. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 649-660.
 • Saçlı, F. (2013). Yaratıcı Drama Eğitiminin Aday Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ve Eğilimleri Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Sağlam, T. (2004). Dramatik eğitim: Amaç mı? Araç mı? Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 17, 4-22.
 • San, İ. (1990). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 573-583.
 • Sazak Pınar, E. and Sucuoğlu, B. (2013). The Outcomes of a Social Skills Teaching Program for Inclusive Classroom Teachers. Educational Sciences: Theory&Practice, 13(4), 2247-2261.
 • Selçioğlu Demirsöz, E. (2010). Yaratıcı Dramanın Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları, Biliş üstü Farkındalıkları ve Duygusal Zekâ Yeterliliklerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Şenol, E. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencileri ile Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Tanrıseven, I. (2013). The Effect of School Practices on Teacher Candidates’ Sense of Efficacy Relating to Use of Drama in Education. Educational Sciences: Theory&Practice, 13(1), 402-412.
 • Uysal, F.N. (1996). Anaokuluna giden 5-6 yaş grubu çocuklarda yaratıcı drama çalışmalarının sosyal gelişim alanına olan etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Üstündağ, T. (1994). Günümüz Eğitiminde Dramanın Yeri. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 37,7-10.
 • Üstündağ, T. (2006). Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Yassa, N.A.(1997). A study of the effect of drama education on social interaction in high school students. Unpublished Doktoral Dissertation, Ontario: Lakehead University.
 • Yeliz Uçar, N. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Becerilerini Etkileyen Faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Yıldırım, Y. (2011). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • YÖK (2016). http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/sosyal_bilgiler.pdf/5b46fcf9-d79c-46dc-a8e5-9b944c99ec6a. (2016, Şubat 23).
 • Yönel, A. (2004). Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Yüksel, G. (1998). Sosyal Beceri Envanterinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(9), 39-48.
 • Yüksel, G. (1997). Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşegül Oğuz Namdar

Author: Fatih Camadan

Dates

Publication Date : December 30, 2016

Bibtex @ { gefad320361, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2016}, volume = {36}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Oğuz Namdar, Ayşegül and Camadan, Fatih} }
APA Oğuz Namdar, A , Camadan, F . (2016). Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 36 (3) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29794/320361
MLA Oğuz Namdar, A , Camadan, F . "Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29794/320361>
Chicago Oğuz Namdar, A , Camadan, F . "Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi AU - Ayşegül Oğuz Namdar , Fatih Camadan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 36 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi %A Ayşegül Oğuz Namdar , Fatih Camadan %T Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi %D 2016 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 36 %N 3 %R %U
ISNAD Oğuz Namdar, Ayşegül , Camadan, Fatih . "Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 / 3 (December 2016): 0-0 .
AMA Oğuz Namdar A , Camadan F . Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(3): 0-0.
Vancouver Oğuz Namdar A , Camadan F . Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(3): 0-0.