Year 2016, Volume 36 , Issue 2, Pages 0 - 0 2016-12-21

Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerine İlişkin Lojistik Yordayıcılık

Fatma Köybaşı [1] , Celal Teyyar Uğurlu [2] , Hatice Gonca Usta [3]


Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin okula duydukları güven düzeylerini sınıflandırmada etkili olan değişkenlerin yordama gücünü belirlemektir. Araştırmanın örneklemi Sivas ili merkez ilçede ilköğretim okullarında çalışan 300 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler Daboval, Comish ve Swindle ve Gaster  (1994) tarafından geliştirilen Kamer (2001) tarafından uyarlaması yapılan örgütsel güven ölçeği kullanılmıştır. Örgütsel güven düzeyini sınıflandırma  (düşük/yüksek) modelinde anlamlı bir yordama etkisi olabileceği düşünülen cinsiyet, öğretim hizmeti, okuldaki hizmet yılı, branş ve örgütsel sinizm değişkenler lojistik regresyon analizi ile test edilmiştir.  Elde edilen verilere göre düşük örgütsel güven düzeyini belirlemede örgütsel sinizm en güçlü yordayıcı değişkendir. 

 • Albrecht, S. L. (2002). Perceptions of integrity, competence and trust in senior management as determinants of cynicism toward change. Public Administration and Management: An Interactive Journal, 7(4), 320-343.
 • Altınöz, M., Çöp, S., Kervancı, F., Seyfert, B. (2011). Die Beziehung Zwischen Der Organisatorischen Gerechtigkeitswahrnehmung Und Dem Organisatorischen Zynismus: Eine Studie In Den 4 Und 5 Sternehotels In Ankara. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 66, 3, 29-54.
 • Appelbaum, S., Bartolomuccı, N., Beaumer, E., Boulanger, J., Corrıgan, R., Dore, I. & Girard, C.(2004). Organizational Citizenship Behavior: A Case Study Of Culture, Leadership And Trust , Management Decision, 42(1), 13-40.
 • Arnold, K. A., Barling, J. & Kelloway, E. K. (2001). Transformational Leadership or the İron Cage: Which Predicts Trust, Commitment and Team Efficacy. Leadership And Organization Development Journal, 22 (7), 315–320.
 • Asunakutlu, T. (2007). Güven, Kültür ve Örgütsel Yansımaları. İçinde, R. Erdem ve C. Ş. Çukur (Ed). Kültürel Bağlamda Yönetsel-Örgütsel Davranış (ss. 231–265). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Brandes P.(1997). Organizational Cynicism: Its Nature, Antecedents and Consequences, Doctoral Thesis (unpublished), University of Cincinnati, Ohio.
 • Chathoth, P.K., Mak, B., Jauhari, V., Manaktola, K.;2007; Employees’ Perceptions Of Organizational Trust and Service Climate: A Structural Model Combining Their Effects On Employee Satisfaction. Journal of Hospitality and Tourism Research 31 (3), 338–357.
 • Costigan, R. D., Ilter, S. S., & Berman, J. J. (1998). A Multi-Dimensional Study Of Trust in Organizations. Journal Of Managerial Issues, 10, 303-317
 • Çağlar, Ç. (2011). Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyi ile Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1827-1847.
 • Çelik, C. (2007). Niklas Luhmann’da Sosyal Sistem Olarak Toplum Ve Modern Toplumun Karmaşıklığı Sorunu. Bilimname, 12, 51-74.
 • Çokluk, Ö. (2010). Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10 (3), 1357-1407.
 • Davıs, J. H., Schoorman, F. D., Mayer, R. C. & Tan, H. H. (2000). The Trusted General Manager and Business Unit Performance: Empirical Evidence of a Competitive Avantage, Strategic Management Journal, 21, 563-576.
 • Demirel, Y. (2008). Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Yönetim Ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 179-194.
 • Dirks, K. T., & Ferrin, D. L. (2002). Trust in Leadership: Meta-Analytic Findings and Implications for Research and Practice. Journal of Applied Psychology, 87(4), 611.
 • Eaton, Judy A. (2000). A Social Motivation Approach to Organizational Cynicism (Unpublished Doctoral Dissertation). York University Graduate Program to Psychology, Toronto,.
 • Gill, A. S. (2008). Research in Brief: The Role of Trust in Employee-Manager Relationship. International Journal of Contemporary Hospitality Management,20 (1), 98-103.
 • Gören, S. Ç., & Özdemir, M. (2015). Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Güvene İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 793-801.
 • Güner, E. Yıldırım, M. H. ve İçerli, L. (2012). Hizmet İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Güven Ve Sinizm Davranışı Arasındaki İlişki. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4,(1), 75-84.
 • Huff, L., & Kelley, L. (2003). Levels of Organizational Trust in Individualist Versus Collectivist Societies: A Seven-Nation Study. Organization Science, 14(1), 81-90.
 • İşcan, Ö. F., & Sayın, U. (2010). Örgütsel Adalet, İş Tatmini ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi Iktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(24), 195-214.
 • Kalağan, G., & Güzeller, C. O. (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 83-97.
 • Kalemci Tüzün, İ. (2007). Güven, Örgütsel Güven ve Örgütsel Güven Modelleri. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 3 (2), 93-118.
 • Kamer, M. (2001). Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kannan-Narasımhan, R. & Lawrence, B.S. (2012). Behavioral Integrity: How Leader Referents and Trust Matter to Workplace Outcomes. Journal of Business Ethics, 111, 165–178.
 • Karcıoğlu, M. S., & Naktiyok, A. (2015). Örgütsel Ortamda Algılanan Güven Düzeyinin Sinizm Üzerindeki Rolü: Atatürk Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 19-34.
 • Kazoleas, D. & J.J. Teven (2009). Public Relations and Organizational Credibility: Refining the Definition, Measurement And Assessment of Organizational Trust. Human Communication, 12 (1), 19 - 32.
 • Lenz, P. A. (2005). Teacher-School Board Member Trust Relationships and Their Perceived Influence on School Effectiveness. Unpublished doctoral dissertation, Duquesne University, Pittsburgh, PA.
 • Luhmann, N. (1979). Trust and Power. New York: John Wiley.
 • Mayer, R.C., J.H. Davıs & F.D. Schooonman (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. Academy of Management Review, 20, 709-734.
 • Mishra, A. (1996). Organizational Response to Crisis. In R. M. Kramer & T. R. Tyler (Eds.). Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research (pp. 261– 287). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 • Naus A. J. A. M. (2007). Organizational Cynicism on The Nature, Antecedents, and Consequences of Employee Cynicism Toward the Employing Organization. Universiteit Maastricht, Unpublished doctoral thesis, Maastricht.
 • Özdil, K. (2005). İlköğretim Okullarında Güven ve Örgütsel İklim Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özen İşbaşı, J. (2001). Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin ve Örgütsel Adalete İlişkin Algılamalarının Vatandaşlık Davranışı Oluşumundaki Rolü. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 51-73.
 • Özer, Niyazi, H. Demirtaş, M. Üstüner, M. Cömert (2006). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Algıları, Ege Eğitim Dergisi, 7(1), 103-124
 • Özler, D. E., Atalay, C. G., & Şahin, M. D. (2010). Örgütlerde Sinizm Güvensizlikle mi Bulaşır?. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 47-57.
 • Polat, S. (2007). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları, Örgütsel Güven Düzeyleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Doktora Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kocaeli.
 • Pugh, S. D., Skarlicki, D. P., & Passell, B. S. (2003). After the fall: Layoff victims' trust and cynicism in re‐employment. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76(2), 201-212.
 • Rosen, R. H. (1998). İnsan Yönetimi. (Çev: G. Bulut). İstanbul: MESS Yayınları.
 • Solomon, R. C., & Flores, F. (2001). Building Trust in Business, Politics, Relationships and Life. New York, NY: Oxford University Press.
 • Tan, H. H., Tan, C. S. (2000). Toward the Differentiation of Trust in Supervisor and Trust in Organization. Genetic, Social, and Psychology Monographs, 126(2), 241-260.
 • Taşkın, F., & Dilek, R. (2010). Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Alan Araştırması. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 37-46.
 • Taylor, R. G. 1989. The Role of Trust ın Labor-Management Relations. Organization Development Journal, 7, 85-89.
 • Teyfur, M., Baytekin, O. F. ve Yalçınkaya, M. (2013). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ile Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin İncelenmesi (İzmir il örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 84-106.
 • Thompson R.C., Joseph K. M., Bailey L. L. & Worley J. A. &Williams C. A. (2000). Organizational Change: An Assessment of Trust and Cynicism. http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/faa/trust_cynicism.pdf Erişim Tarihi:03/03/2016.
 • Tschannen-Moran, M. ve Hoy, W. K. (1998). Trust in Schools: A Conceptual And Empirical Analysis. Journal of Educational Administration, 4 (36), 334–352.
 • Tschannen-Moran, M. ve Hoy, W. K. (2000). A Multidisciplinary Analysis of The Nature, Meaning And Measurement of Trust. Review of Educational Research, 71, 547–593.
 • Tunçer, P. (2011). Örgütsel Değişim ve Liderlik. Sayıştay Dergisi, 80, 57-83.
 • Türköz, T., Polat, M., & Coşar, S. (2013). Çalışanların Örgütsel Güven ve Sinizm Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 285-302.
 • Uğurlu, C. T., & Arslan, C. (2015). Öğretmenlerin Örgütsel Kimlik ve Okula Güven Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online, 14(1), 72-85.
 • Yılmaz, E. (2006). Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 739-756.
 • Yılmaz, E., & SÜNBÜL, A. M. (2009). Öğretmenlerin Yaşam Doyumları ve Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyi. Journal of Qafqaz University, (26),172-179.
 • Yılmaz, K. (2009). Özel Dershane Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Düzeyleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 15(3), 471-490.
 • Yücel, C., & Samancı, G. (2009). Örgütsel Güven ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 113-132.
 • SUMMARY
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatma Köybaşı

Author: Celal Teyyar Uğurlu

Author: Hatice Gonca Usta

Dates

Publication Date : December 21, 2016

Bibtex @ { gefad320351, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2016}, volume = {36}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerine İlişkin Lojistik Yordayıcılık}, key = {cite}, author = {Köybaşı, Fatma and Uğurlu, Celal Teyyar and Usta, Hatice Gonca} }
APA Köybaşı, F , Uğurlu, C , Usta, H . (2016). Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerine İlişkin Lojistik Yordayıcılık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 36 (2) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29793/320351
MLA Köybaşı, F , Uğurlu, C , Usta, H . "Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerine İlişkin Lojistik Yordayıcılık". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29793/320351>
Chicago Köybaşı, F , Uğurlu, C , Usta, H . "Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerine İlişkin Lojistik Yordayıcılık". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerine İlişkin Lojistik Yordayıcılık AU - Fatma Köybaşı , Celal Teyyar Uğurlu , Hatice Gonca Usta Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 36 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerine İlişkin Lojistik Yordayıcılık %A Fatma Köybaşı , Celal Teyyar Uğurlu , Hatice Gonca Usta %T Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerine İlişkin Lojistik Yordayıcılık %D 2016 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 36 %N 2 %R %U
ISNAD Köybaşı, Fatma , Uğurlu, Celal Teyyar , Usta, Hatice Gonca . "Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerine İlişkin Lojistik Yordayıcılık". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 / 2 (December 2016): 0-0 .
AMA Köybaşı F , Uğurlu C , Usta H . Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerine İlişkin Lojistik Yordayıcılık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(2): 0-0.
Vancouver Köybaşı F , Uğurlu C , Usta H . Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerine İlişkin Lojistik Yordayıcılık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(2): 0-0.