Year 2016, Volume 36 , Issue 2, Pages 0 - 0 2016-12-21

Argümantasyon ve Kavram Karmaşası Erime ve Çözünme

Müge Aygün [1] , Dilara Seçil Boyraz [2] , Yasemin Hacıoğlu [3]


Bu eylem araştırmasının amacı dördüncü sınıf öğrencilerinde argümantasyonun erime-çözünme kavramlarında yaşanan karmaşayı ortadan kaldırmaya etkisi ve argümantasyon düzeylerine etkisini belirlemektir. Çalışmaya bir köy okulundan 15 öğrenci katılmıştır. Veriler uygulama sırasında kullanılan çalışma yaprağı, ön-son test deseninde uygulanan kavramsal anlama testi ve araştırmacı öğretmen notları ile toplanarak nitel olarak analiz edilmiştir. Argümantasyonun hedefteki kavram karmaşasını ortadan kaldırmada olumlu etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca karmaşanın kaynağının erime değil çözünme kavramı olduğu; çözünme kavramının yok olma, dağılma ve karışım kavramlarıyla da karıştırıldığı tespit edilmiştir. Süreç tamamlandığında öğrencilerin argümantasyon düzeylerinde artış gerçekleşmiştir.
 • Aslan, S. (2014). Kavram Karikatürleri. Yayımlandığı Kitap Ö. Keleş (Editör), Uygulamalı Etkinliklerle Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar (275-292). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bayram, H., Sökmen, N. ve Savcı, H. (1997). Temel Fen Kavramlarının Anlaşılma Düzeyinin Saptanması. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, 9, 89-100.
 • Bell, P. ve Linn, M.C. (2000). Scientific Arguments as Learning Artifacts: Designing For Learning From The Web With KIE. International Journal of Science Education, 22 (8), 797-817.
 • Berg, B.L. (2001). Qualitative Research Methods For The Social Sciences (4. baskı). Needham Heights Massachusetts: Allyn & Bacon.
 • Bowen, C.W. ve Bunce, D.M. (1997). Testing For Conceptual Understanding In General Chemistry. The Chemical Educator, 2 (2), 1-17.
 • Bulgren, J. A., Ellis, J. D. ve Marquis, J. G. (2014). The Use And Effectiveness of an Argumentation And Evaluation Intervention In Science Classes. Journal of Science Education and Technology, 23 (1), 82–97.
 • Burke, K. A., Greenbowe T. J. ve Hand, B. M. (2006). Implementing The Science Writing Heuristic In The Chemistry Laboratory. Journal of Chemical Education, 83 (7), 1032-1038.
 • Carey, S. (2000). Science Education as Conceptual Change. Journal of Applied Developmental Psychology, 21(1), 13-19.
 • Committee on Undergraduate Science Education. (1997). Misconceptions As Barriers To Understanding Science. Yayımlandığı Kitap Science Teaching Reconsidered: A Handbook (27-32). Washington District of Columbia: The National Academies Press. http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=5287&page=28
 • Çalık, M., Ayas, A. ve Ünal, S. (2006). Çözünme Kavramıyla İlgili Öğrenci Kavramalarının Tespiti: Bir Yaşlar Arası Karşılaştırma Çalışması. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 309-322.
 • Dawson, V. ve Venville, G. J. (2009). High-School Students’ Informal Reasoning And Argumentation About Biotechnology: An Indicator Of Scientific Literacy. International Journal of Science Education, 31(11), 1421-1445.
 • Dawson, V. M. ve Venville, G. (2010). Teaching Strategies For Developing Students’ Argumentation Skills About Socioscientific Issues In High School Genetics. Research in Science Education, 40 (2), 133-148.
 • Dilber, R. (2006). Fizik Öğretiminde Analoji Kullanımının ve Kavramsal Değişim Metinlerinin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine ve Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Driver, R., Newton, P. ve Osborne, J. (2000). Establishing The Norms Of Scientific Argumentation İn Classrooms. Science Education, 84(3), 287-312.
 • Duschl, A., R. ve Ellenbogen, K. (1999, Eylül). Middle School Science Students’ Dialogic Argumentation. Second International Conference of the European Science Education Research Association’da sunulmuş bildiri. University of Kiel, Kiel. http://archiv.ipn.uni-kiel.de/projekte/esera/book/072-dus.pdf
 • Erduran, S., Simon, S. ve Osborne, J. (2004). TAPping Into Argumentation: Developments In The Application Of Toulmin’s Argument Pattern For Studying Science Discourse. Science Education, 88(6), 915-933.
 • Eskin, H. ve Ogan-Bekiroglu, F. (2013). Argumentation As A Strategy For Conceptual Learning Of Dynamics. Research in Science Education, 43(5), 1939-1956.
 • Ferrance, E. (2000). Action research. Providence Rhode Islend: Northeast and Islands Regional Educational Laboratory At Brown University. http://www.brown.edu/academics/education-alliance/sites/brown.edu.academics.education
 • Güneş, B. (2005). Bilimsel Hatalar ve Kavram Yanılgıları. Yayımlandığı Kitap R. Yağbasan (Editör) içinde, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu (59-117). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Gray, E. R. (2009). Teacher Argumentation In The Secondary Science Classroom: Images Of Two Modes Of Scientific Inquiry.Yayınlanmamış Doktara Tezi. Oregon State University, Corvallis.
 • Hand, B., Wallace, C. ve Yang, E. (2004). Using The Science Writing Heuristic To Enhance Learning Outcomes From Laboratory Activities In Seventh Grade Science: Quantitative And Qualitative Aspects. International Journal of Science Education, 26, 131-149.
 • Hekkenberg, A., Lemmer, M. ve Dekkers, P. (2015). An Analysis of Teachers’ Concept Confusion Concerning Electric and Magnetic Fields. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 19(1), 34-44.
 • Hewson, P. W. ve Hewson, M. G. (1984). The Role Of Conceptual Conflict In Conceptual Change And The Design Of Science Instruction. Instructional Science, 13, 1-13.
 • Hofstein, A., Kipnis, M. ve Kind, P. (2008). Learning In And From Science Laboratories: Enhancing Students’ Metacognition And Argumentation Skills. Yayımlandığı Kitap C. L. Petroselli (Editör), Science Education Issues and Developments (59–94). New York: Nova Science.
 • Hogan, K. ve Maglienti, M. (2001). Comparing The Epistemological Underpinnings of Students' and Scientists' Reasoning About Conclusions. Journal of Research in Science Teaching, 38(6), 663-687.
 • İnel, D., Balım, A.G. ve Evrekli, E. (2009). Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 1-16.
 • İsen, İ. A. ve Kavcar, N. (2006). Ortaöğretim Fizik Dersi “Yeryüzünde Hareket” Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Ve Ünitenin Öğretim Programının Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 84-90.
 • Jiménez-Aleixandre, M. P. ve Erduran, S. (2008). Argumentation In Science Education: An Overview. Yayımlandığı Kitap S. Erduran ve M. P. Jiménez-Aleixandre (Editörler), Argumentation in Science Education: Perspectives From Classroom-Based Research (3-27). Dordrecht The Netherlands: Springer.
 • Jimenex-Aleixandre, M. P., Rodriguez, A. B. ve Duschl, R. (2000). “Doing The Lesson” or “Doing Science”: Argument in High School Genetics. Science Education, 84, 757-792.
 • Kalın, B. ve Arıkıl, G. (2010). Misconceptions Possessed by Undergraduate Students about the Topic “Solutions”. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2), 177-206.
 • Keogh, B. ve Naylor, S. (1999). Concept Cartoons, Teaching And Learning In Science: An Evaluation. International Journal of Science Education, 21(4), 431-446.
 • Knight, A. M. ve McNeill, K. L. (2015). Comparing Students’ Written and Verbal Scientific Arguments International Journal of Environmental and Science Education, 10(5), 623-647.
 • Kuhn, D. ve Udell, W. (2003). The Development of Argument Skills. Child Development, 74 (5), 1245-1260.
 • McNeill, K. L. ve Krajcik, J. (2007). Middle School Students’ Use Of Appropriate And İnappropriate Evidence in Writing Scientific Explanations. Yayımlandığı Kitap M. C. Lovett ve P. Shah (Editörler), Thinking With Data (233-265). New Jersey: Taylor & Francis.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel AraşTirma Desen Ve Uygulama İçin Bir Rehber. (Çev. Ed. Sellahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2005). Fen ve Teknoloji Dersi (4-5.Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72
 • Naylor, S., Keogh, B. ve Downing, B. (2007). Argumentation and Primary Science. Research in Science Education, 37(1), 17-39.
 • Novak, J. D. (2002). Meaningful Learning: The Essential Factor For Conceptual Change İn Limited Or İnappropriate Propositional Hierarchies Leading To Empowerment Of Learners. Science Education, 86(4), 548-571.
 • Öğreten, B. ve Uluçınar-Sağır, Ş. (2014). Argümantasyona Dayalı Fen Öğretiminin Etkililiğinin İncelenmesi. Journal of Turkish Science Education, 11(1),75-100.
 • Sadler, T. D., Chambers, F. W. ve Zeidler, D. L. (2004). Student Conceptualisations Of The Nature Of Science In Response To A Socioscientific Issue. International Journal of Science Education, 26, 387–409.
 • Sevim, S. (2007). Çözeltiler ve Kimyasal Bağlanma Konularına Yönelik Kavramsal Değişim Metinleri Geliştirilmesi ve Uygulanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Suping, S. M. (2003). Conceptual change among students in science. ERIC Digest. <http://www.ericdigests.org/2004-3/change.html> (2012, 4 Eylül)
 • Şahin, D. (2014). Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Argüman Yapıları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Şahin, F. ve Hacıoğlu, Y. (2010, Kasım). Bilimsel Tartışma Destekli Örnek Olayların 8. Sınıf Öğrencilerinin “Kalıtım” Konusunda Kavram Öğrenmelerine ve Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications’de sunulmuş bildiri, Antalya.
 • Toulmin, S. E. (1958). The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Vellom, R. ve Anderson, C. (1999). Reasoning About Data In Middle School Science. Journal of Research in Science Teaching, 36 (2), 179-199.
 • Yağbasan, R. ve Gülçiçek, Ç. (2003). Fen Öğretiminde Kavram Yanılgılarının Karakteristiklerinin Tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 102-120.
 • Yerrick, K.R. (2000). Lower Track Science Students’ Argumentation And Open Inquiry Instruction. Journal of Research ın Scıence Teachıng, 37 (8), 807-838.
 • Walker, J.P., Sampson, V. Grooms, J. Anderson, B. ve Zimmerman, C.O. (2012). Argument- Driven Inquiry In Undergraduate Chemistry Labs: The Impact On Students’ Conceptual Understanding, Argument Skills, And Attitudes Toward Science. Journal of College Science Teaching, 41 (4), 74-81.
 • Zohar, A. ve Nemet, F. (2002). Fostering Students’ Knowledge and Argumentation Skills Through Dilemmas In Human Genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39(1), 35-62.
Journal Section Articles
Authors

Author: Müge Aygün

Author: Dilara Seçil Boyraz

Author: Yasemin Hacıoğlu

Dates

Publication Date : December 21, 2016

Bibtex @ { gefad320348, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2016}, volume = {36}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Argümantasyon ve Kavram Karmaşası Erime ve Çözünme}, key = {cite}, author = {Aygün, Müge and Boyraz, Dilara Seçil and Hacıoğlu, Yasemin} }
APA Aygün, M , Boyraz, D , Hacıoğlu, Y . (2016). Argümantasyon ve Kavram Karmaşası Erime ve Çözünme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 36 (2) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29793/320348
MLA Aygün, M , Boyraz, D , Hacıoğlu, Y . "Argümantasyon ve Kavram Karmaşası Erime ve Çözünme". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29793/320348>
Chicago Aygün, M , Boyraz, D , Hacıoğlu, Y . "Argümantasyon ve Kavram Karmaşası Erime ve Çözünme". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Argümantasyon ve Kavram Karmaşası Erime ve Çözünme AU - Müge Aygün , Dilara Seçil Boyraz , Yasemin Hacıoğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 36 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Argümantasyon ve Kavram Karmaşası Erime ve Çözünme %A Müge Aygün , Dilara Seçil Boyraz , Yasemin Hacıoğlu %T Argümantasyon ve Kavram Karmaşası Erime ve Çözünme %D 2016 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 36 %N 2 %R %U
ISNAD Aygün, Müge , Boyraz, Dilara Seçil , Hacıoğlu, Yasemin . "Argümantasyon ve Kavram Karmaşası Erime ve Çözünme". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 / 2 (December 2016): 0-0 .
AMA Aygün M , Boyraz D , Hacıoğlu Y . Argümantasyon ve Kavram Karmaşası Erime ve Çözünme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(2): 0-0.
Vancouver Aygün M , Boyraz D , Hacıoğlu Y . Argümantasyon ve Kavram Karmaşası Erime ve Çözünme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(2): 0-0.