Year 2016, Volume 36 , Issue 2, Pages 0 - 0 2016-12-21

5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Motivasyonlarının Akademik Motivasyonlarıyla İlişkisi (Kars İli Örneği)

Berna Ürün Karahan [1]


Amaç; ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik motivasyon düzeylerini ve bu düzeyin akademik motivasyonlarıyla ilişkisini tespit etmek ve bu ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ortaokul 5. ve 6. sınıflarda öğrenim gören 198 öğrenci oluşturmuştur. Veriler; İleri (Aydemir) ve Öztürk (2013) tarafından geliştirilen “Metinlere Yönelik Okuma Motivasyonu Ölçeği” ve Aydın, Yerdelen, Yalmancı ve Göksu (2014) tarafından geliştirilen “Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği” ile toplanmıştır. “Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği” Türkçe dersine yönelik olarak kullanılacağı için bu ölçekte örnekleme benzer bir grupla pilot çalışma yapılmıştır. Veriler doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile doğrulanmış ve asıl uygulamaya geçilmiştir. Sonuçlara göre; öğrencilerin okumaya yönelik motivasyonlarının ve akademik motivasyonlarının olumlu düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Okuma, motivasyon, akademik motivasyon, ortaokul.

 • Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Aydın, S., Yerdelen, S., Yalmancı, S. G., & Göksu, V. (2014). Biyoloji öğrenmeye yönelik akademik motivasyon ölçeği: ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176).
 • Çokluk, O., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (2000a). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11 (4), 227‐268.
 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (2000b). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
 • Fortier, M. S., Vallerand, R. J. ve Guay, F. (1995). Academic motivation and school performance: Toward a structural model. Contemporary Educational Psychology, 20, 257-274.
 • Gündüz, O. ve Şimşek T. (2011). Anlama teknikleri 1: uygulamalı okuma eğitimi el kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • İleri, Z. (2011). Ekrandan okumanın ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve okuma motivasyonu düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • İleri Aydemir, Z. ve Öztürk, E. (2013). Metinlere yönelik okuma motivasyonu ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması, İlköğretim Online, 12(1), 66‐76, [Online]: http://ilkogretim‐online.org.
 • Jöreskog, K.G. ve Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Katrancı, M. (2015). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Motivasyonlarının İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 49-62.
 • Kurnaz, H., ve Yıldız, N. (2015). Ortaokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi (the assessment of secondary school students’reading motivastion according to different variables).Türkiye Sosyal Araştırmalar (TSA) Dergisi. 19/3.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ders Kitapları Müdürlüğü Basımevi, Ankara.
 • Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri I, Okuma Eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2012). Türkçe eğitimi açısında dil bilgisi öğretimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Park, Y. (2011). How motivational constructs interact to predict elementary students' reading performance: examples from attitudes and self-concept in reading, Center on Teaching and Learning, College of Education, University of Oregon, Eugene. United States Learning and Individual Differences, 21, 347–358.
 • Pintrich, P. and Schunk, D. (1996). Motivation in education: theory, research & applications. Ch. 3. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Schermelleh, Engel, K., Moosbrugger, H., and Müller, H. (2003). evaluating the fit of structural equation models: tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Sıcak, A. ve Başören, M. (2015). Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Bartın Örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 548-560.
 • Singh, K., Granville, M. ve Dika, S. (2002). Mathematics and science achievement: effects of motivation, ınterest, and academic engagement. The Journal of Educational Research, 95(6), 323-332.
 • Tercanlıoğlu, L. (2001). The nature of turkısh students' motivastion for reading and ıts relation to their reding frequency. The Reading Matrix, 1(2), 1-33.
 • Türkçe Sözlük. (2011). Ankara: TDK yayınları.
 • Ürün Karahan, B. (2015). 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin okumaya karşı tutum ve motivasyonlarının okuduğunu anlama becerileri ile ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Erzurum.
 • Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlılıkları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldız, M. (2013a). İlköğretim 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(168).
 • Yıldız, M. (2013b). Okuma motivasyonu, akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarındaki rolü. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8, 4.
 • Wentzel, K. R. ve Wigfield, A. (1998). Academic and social motivational influences on students' academic performance. Educational Psychology Review, 10(2), 155-175.
Journal Section Articles
Authors

Author: Berna Ürün Karahan

Dates

Publication Date : December 21, 2016

Bibtex @ { gefad320347, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2016}, volume = {36}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Motivasyonlarının Akademik Motivasyonlarıyla İlişkisi (Kars İli Örneği)}, key = {cite}, author = {Ürün Karahan, Berna} }
APA Ürün Karahan, B . (2016). 5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Motivasyonlarının Akademik Motivasyonlarıyla İlişkisi (Kars İli Örneği). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 36 (2) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29793/320347
MLA Ürün Karahan, B . "5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Motivasyonlarının Akademik Motivasyonlarıyla İlişkisi (Kars İli Örneği)". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29793/320347>
Chicago Ürün Karahan, B . "5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Motivasyonlarının Akademik Motivasyonlarıyla İlişkisi (Kars İli Örneği)". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - 5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Motivasyonlarının Akademik Motivasyonlarıyla İlişkisi (Kars İli Örneği) AU - Berna Ürün Karahan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 36 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Motivasyonlarının Akademik Motivasyonlarıyla İlişkisi (Kars İli Örneği) %A Berna Ürün Karahan %T 5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Motivasyonlarının Akademik Motivasyonlarıyla İlişkisi (Kars İli Örneği) %D 2016 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 36 %N 2 %R %U
ISNAD Ürün Karahan, Berna . "5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Motivasyonlarının Akademik Motivasyonlarıyla İlişkisi (Kars İli Örneği)". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 / 2 (December 2016): 0-0 .
AMA Ürün Karahan B . 5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Motivasyonlarının Akademik Motivasyonlarıyla İlişkisi (Kars İli Örneği). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(2): 0-0.
Vancouver Ürün Karahan B . 5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Motivasyonlarının Akademik Motivasyonlarıyla İlişkisi (Kars İli Örneği). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(2): 0-0.