Year 2016, Volume 36 , Issue 1, Pages 0 - 0 2016-04-26

Felsefe ve Estetik Dersleri 2009 Öğretim Programları Üzerine: Değer-Duyuşsal Alan Kazanımı-Değerler Eğitimi İlişkisi

Faruk MANAV [1]


Bu çalışmanın amacı ortaöğretim felsefe ve estetik derslerinin öğretim programlarını değer-duyuşsal alan kazanımları ilişkisi bağlamında incelemek ve bu derslerin değerler eğitimi ile olan ilişkisini ortaya koymaktır. Bu kapsamda bu çalışmada, 2009 yılında geliştirilen ortaöğretim felsefe ve estetik derslerinin öğretim programlarının kazanımları, değer ve duyuş ilişkisinden hareketle değerlerle ilişkili olan duyuşsal alan kazanımları bağlamında incelenmiştir. Çalışmada felsefe öğretim programında 9 duyuşsal kazanımın bulunduğu ve bu kazanımların herhangi bir değeri kazandırmaktan uzak olduğu görülmüştür. Estetik öğretim programında, bazı değerlere yer verilmesine rağmen herhangi bir duyuşsal kazanımın olmadığı görülmüştür. Çalışmanın sonucunda, bu dersleri değerler eğitiminde daha etkin hale getirebilmek için bazı çözüm önerileri sunulmuştur.

 • Akyol, A. (2013). İslam Ahlak Felsefesinde Değerler Eğitimi, Muhafazakâr Düşünce, 9 (36), 41-66.
 • Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal Davranış Eğitimi (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bergson, H. (2011). Metafiziğe Giriş. (Çev. Atakan Altınörs) İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Cansız Aktaş, M. (2015). Nitel Veri Toplama Araçları. Yayımlandığı Kitap M. Metin (Editör), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (337-371). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cevizci, A. (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü (3. Basım). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Cevizci, A. (2009). Felsefe. Yayımlandığı Kitap A. Cevizci (Editör), Felsefe Ansiklopedisi Cilt: 6, (101-120). Ankara: Ebabil Yayınları.
 • Cevizci, A. (2014). Felsefeye Giriş (3. Baskı). İstanbul: Say Yayınları.
 • Çekin, A. (2012). Değer Açısından İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kazanımları: Bir içerik Analizi. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 12 (2), 105-119. <http://dergipark.ulakbim.gov.tr/daad/article/viewFile/5000077004/5000071042> (2015, Ekim 05).
 • Demircioğlu, İ. H. ve Tokdemir, M. A. (2008). Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 6 (15), 69-88. <http://etarih.com/tarih/i_h_demircioglu/0012_DEGER_EGITIMI.pdf> (2015, Ekim 05).
 • Demirel, Ö. (2013). Eğitimde Program Geliştirme Kuramdan Uygulamaya (20. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı (20. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Descartes, R. (2004). Felsefenin İlkeleri. (Çev. Mesut Akın) İstanbul: Say Yayınları.
 • Dombaycı, M. A. (2010, Mayıs). Değerler Eğitiminde Felsefî Sorgulamanın Rolü, Değerler Eğitimi Uluslararası Konferansı’nda sunulmuş bildiri, Grand Cevahir Otel, İstanbul.
 • Dombaycı, M. A. (2011). Felsefe’nin Değer/ler’i, Eğitime Bakış, 7 (19), 59-62.
 • Dombaycı, M. A. (2013). Felsefe İçin Öğretim Programı & Öğretim Programı İçin Felsefe. Yayımlandığı Kitap B. Çotuksöken ve H. Tepe (Yay. Haz.), Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi (135-160). Ankara: TFK.
 • Gömleksiz, M. N. ve Cüro, E. (2011). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlere İlişkin Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (1), 95-134. <http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936422.pdf> (2015, Ekim 05).
 • Gürsoy, K. (1991). Felsefe ve Hoşgörü, Felsefe Dünyası, (1), 18-21.
 • Gürsoy, K. (2006). Bir Felsefe Geleneğimiz Var mı? (1. Baskı). İstanbul: Etkileşim Yayınları.
 • Halstead, M. (2005). Values and Values Education in Schools. Yayımlandığı Kitap J. M. Halstead and M. J. Taylor (Editörler), Values in Education and Education in Values (2-13), London: Routledge Falmer Tylor & Francis Group.
 • Jaspers, K. (2007). Felsefe Nedir. (Çev. İsmet Zeki Eyüboğlu) İstanbul: Say Yayınları.
 • Kaymakcan, R. ve Meydan, H. (2011). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programları ve Öğretmenlerine Göre Değerler Eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 9 (21), 27-51. <http://ilahiyat.beun.edu.tr/wp-content/uploads/2013/11/h.-meydan-DKAB-de%C4%9Ferler-e%C4%9Fitimi.pdf> (2015, Ekim 05).
 • Keskin, Y. ve Coşkun Keskin, S. (2013). İlkokul (İlköğretim) Sosyal Bilgiler Programlarında Milli Bilinç ve Barış Değerinin Tarihsel Serüveni. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17 (3), 51-86. <http://www.tsadergisi.org/Makaleler/15309841_151_51-86.pdf> (2015, Ekim 05).
 • Kurtdede Fidan, N. (2013). Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi: Nitel Bir Araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (3), 361-388. <http://www.jasstudies.com/Makaleler/1525651026_19Kurtdede%20Fidan,Nuray_S-361-388.pdf> (2015, Ekim 05).
 • MEB. (2009a). İlköğretim 1, 2 ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. <http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72> (2015, Ekim 06).
 • MEB. (2009b). Felsefe Dersi Öğretim Programı. <http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72> (2014, Aralık 12).
 • MEB. (2009c). Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Estetik Dersi Öğretim Programı. <http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72> (2014, Aralık 12).
 • MEB. (2010a). İlk Ders Konulu Genelge. <http://afyon.meb.gov.tr/2010/09/23/23092010ilkders.pdf> (2014, Haziran 09).
 • MEB. (2010b). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. <http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72,> (2014, Mayıs 13).
 • MEB. (2011). Ortaöğretim 11. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı. <http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72> (2014, Mayıs 03).
 • Orhan, A. (2013). Hayat Bilgisi Dersi Programının Karakter Eğitimi Açısından Öğretmen ve Öğrenci Perspektiflerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Önal, M. (2006). Değer. Yayımlandığı Kitap A. Cevizci (Editör), Felsefe Ansiklopedisi Cilt: 4 (51-62). Ankara: Ebabil Yayınları.
 • Özen, Y., Güleryüz K. ve Bulut Özen, H. (2012). İlköğretim 1-3 Sınıf Hayat Bilgisi, 4-5 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerler ve Değerler Eğitiminin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 277-286. <http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/30a1._ozen.pdf> (2015, Ekim 05).
 • Russell, B. (1994). Felsefe Sorunları. (Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu) İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Sarıçam, H. ve Biçer, B. (2015). Affedicilik Üzerinde Ahlaki Değer ve Öz-Anlayışın Açıklayıcı Rolü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (1), 109-122. <http://gefad.gazi.edu.tr/article/view/5000098718/5000119063> (2016, Nisan 14).
 • Soyucak, R. (2015). Felsefenin Değerler Eğitimindeki Rolü. Özne Felsefe ve Bilim Yazıları, 11 (22), 109-127.
 • Sönmez, V. (2010). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı (16. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Taşdelen, V. (2007). Felsefe Eğitimi: Bir Yaşantının Peşinde. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (2), 277-294. <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/153/1135.pdf> (2016, Şubat 01).
 • Tekindal, S. (2009). Duyuşsal Özelliklerin Ölçülmesi İçin Araç Oluşturma (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Topdemir, H. G., (2008). Felsefe (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yaşar, Ş. ve Çengelci, T. (2012). Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimine İlişkin Bir Durum Çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (9), 1-23. <http://www.ijoess.com/Makaleler/591816596_SYasar&TCengelci.pdf> (2015, Ekim 05).
 • Yaşaroğlu, C. (2013). Hayat Bilgisi Dersi Kazanımlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. Turkish Studies, 8 (7), 849-858. <http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1043350141_49zYa%C5%9Faro%C4%9Flu%20Cihat-1-trh.d.ark.-849-858.pdf> (2015, Ekim 05).
 • Yazıcı, K. (2006). Değerler Eğitimi’ne Genel Bir Bakış. Türk Bilim Araştırmaları, (19), 499-522. <http://www.tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/pdf/2006BAHAR/19.31.kubilayyazici.s.499-522.pdf> (2015, Ekim 13).
 • Zabun, B. (2013). Değerlerin Sosyolojik Öğretimi: Ortaöğretim Sosyoloji Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Analizi. Akademik Bakış Dergisi, (38), 1-11. <http://www.akademikbakis.org/eskisite/38/34.pdf> (2014, Haziran 04).
 • Değer. Türk Dil Kurumu Online Büyük Türkçe Sözlük. <http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts> (2015, Ekim 13).
Journal Section Articles
Authors

Author: Faruk MANAV

Dates

Publication Date : April 26, 2016

Bibtex @ { gefad320343, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2016}, volume = {36}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Felsefe ve Estetik Dersleri 2009 Öğretim Programları Üzerine: Değer-Duyuşsal Alan Kazanımı-Değerler Eğitimi İlişkisi}, key = {cite}, author = {MANAV, Faruk} }
APA MANAV, F . (2016). Felsefe ve Estetik Dersleri 2009 Öğretim Programları Üzerine: Değer-Duyuşsal Alan Kazanımı-Değerler Eğitimi İlişkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 36 (1) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29791/320343
MLA MANAV, F . "Felsefe ve Estetik Dersleri 2009 Öğretim Programları Üzerine: Değer-Duyuşsal Alan Kazanımı-Değerler Eğitimi İlişkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29791/320343>
Chicago MANAV, F . "Felsefe ve Estetik Dersleri 2009 Öğretim Programları Üzerine: Değer-Duyuşsal Alan Kazanımı-Değerler Eğitimi İlişkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Felsefe ve Estetik Dersleri 2009 Öğretim Programları Üzerine: Değer-Duyuşsal Alan Kazanımı-Değerler Eğitimi İlişkisi AU - Faruk MANAV Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 36 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Felsefe ve Estetik Dersleri 2009 Öğretim Programları Üzerine: Değer-Duyuşsal Alan Kazanımı-Değerler Eğitimi İlişkisi %A Faruk MANAV %T Felsefe ve Estetik Dersleri 2009 Öğretim Programları Üzerine: Değer-Duyuşsal Alan Kazanımı-Değerler Eğitimi İlişkisi %D 2016 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 36 %N 1 %R %U
ISNAD MANAV, Faruk . "Felsefe ve Estetik Dersleri 2009 Öğretim Programları Üzerine: Değer-Duyuşsal Alan Kazanımı-Değerler Eğitimi İlişkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 / 1 (April 2016): 0-0 .
AMA MANAV F . Felsefe ve Estetik Dersleri 2009 Öğretim Programları Üzerine: Değer-Duyuşsal Alan Kazanımı-Değerler Eğitimi İlişkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(1): 0-0.
Vancouver MANAV F . Felsefe ve Estetik Dersleri 2009 Öğretim Programları Üzerine: Değer-Duyuşsal Alan Kazanımı-Değerler Eğitimi İlişkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(1): 0-0.