Year 2016, Volume 36 , Issue 1, Pages 0 - 0 2016-04-26

FATİH Projesi Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin Tekno-Pedagojik Özyeterliklerinin İncelenmesi

Naci BAYRAK [1] , Necati HIRÇA [2]


MEB, eğitimin niteliğini artırmak amacıyla FATİH projesini hayata geçirmiştir. Bu projenin bir bileşeni de öğretmenlerin Tekno-pedagojik yeterliklerini artırmaya yönelik Hizmetiçi eğitimlerin düzenlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak, bu çalışmada, Erzurum merkezde FATİH Projesinin uygulanmasına yönelik hizmetiçi eğitim almış 112 lise öğretmeninin tekno-pedagojik özyeterliklerini incelenmiştir. Bulgular, Kabakçı vd. (2012) tarafından geliştirilen dört faktörden oluşan “Tekno-pedagojik Eğitim Yeterlik Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırma sonunda öğretmenlerin yarıya yakının tekno- pedagojik özyeterlik algılarının orta düzeyde olduğunu ve bu algılarının onların cinsiyet, eğitim durumu ve öğretim alanlarına göre değişmediğini göstermektedir. Ayrıca bulgular, tekno-pedagojik eğitimin alt boyutlarına göre incelendiğinde en fazla tasarım boyutunda kendilerini ileri düzeyde yeterli görürlerken, en az etik boyutunda ileri düzeyde yeterli gördükleri belirlenmiştir. Çalışmanın bulguları, FATİH Projesinin uygulanmasına yönelik verilen eğitimin tekno-pedagojik yönden tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

 • Adıgüzel, A. ve Yüksel, İ. (2012). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri entegrasyon becerilerinin değerlendirilmesi: Yeni pedagojik yaklaşımlar için nitel bir gereksinim analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 6(1), 265-286.
 • Afshari, M., Bakar, K.,A., Luan, W.,S., Samah, B.A. & Fooi, F.,S. (2009). Factors affecting teachers' use of ınformation and communication technology. International Journal of Instruction, 1 (2), 77-104
 • Akıncı, A., Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2012, Şubat). Bir teknoloji politikası olarak Fatih Projesinin başardı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması. Akademik Bilişim Konferansı, Uşak, Türkiye.
 • Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar özyeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-10.
 • Alkan, T., Bilici, A., Akdur, T. E., Temizhan, O., ve Çiçek, H. (2011, September). Fırsatları artırma teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) Projesi. In5th International Computer & Instructional Technologies Symposium (pp. 22-24).
 • Aşkar, P. ve Işıksal, M. (2003). İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 109-118
 • Bayrak, N.ve Hırça, N. (2013). Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine göre Fatih Projesine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Gören Öğretmenlerinin Yeterliklerinin ve ihtiyaçlarının Değerlendirilmesi: Erzurum ili Örneği, 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (6-8 Haziran, Erzurum) sayfa:399-401
 • Bilici, A. (2011). Öğretmenlerin bilişim teknolojileri cihazlarının eğitsel bağlamda kullanımına ve eğitimde FATİH projesine yönelik görüşleri: Sincan il genel meclisi İ.Ö.O. örneği. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ- Turkey. 22-24 September.
 • Çakır, R., ve Yıldırım, S. (2009). What do computer teachers think about the factors affecting technology ıntegration in schools. İlköğretim Online, 8(3), 952-964, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
 • Çelik, N., Kocaman, F., ve Önal A.S. (2008). Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim Öğretmenlerinin. Bilgisayar Okur-Yazarlık Seviyeleri. Mehmet Akif Ersoy. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(15), 1-13
 • Çiftçi, S., Taşkaya, S. M., & Alemdar, M. (2013). The Opinions of Classroom Teachers about Fatih Project. Elementary Education Online, 12(1), 227-240.
 • Duran, M., Brunvand, S., ve Fossum, P. R., (2009). Preparing science teachers to teach with technology: exploring a K-16 networked learning community approach. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(4), 21-42.
 • Erdemir, N., Bakırcı, H. ve Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanabilme özgüvenlerinin tespiti, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108
 • Genç, M ve Genç, T. (2013). Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2),61-78
 • Hırça, N. ve Şimşek, H. (2013). Öğretmen Adaylarının Fen Konularına Yönelik Tekno-Pedagojik Bilgi Bütünleştirmelerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 57-82
 • İnci, N., ve Erten, H. (2011). Fırsatları artırma teknolojiyi iyileştirme hareketi projesi ve projenin eğitim alanındaki yansımaları. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ- Turkey. 22-24 September.
 • Kabakci Yurdakul, I., Odabasi, H.F., Kilicer, K, Coklar, A.N., Birinci, G.& Kurt, A.A. (2012). The development, validity and reliability of TPACK-deep: A technological pedagogical content knowledge scale. Computers & Education, 58 (3), 964-977.
 • Kabakçı-Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Kavramlar, İlkeler, Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kayaduman, H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim, İnönü Üniversitesi, Malatya. 2-4 Şubat.
 • Keleş E., ve Çelik, D. (2013). 2000-2010 Yılları Arasında Bilgisayar Teknolojileri ve Eğitimde Kullanımlarına Yönelik Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Kursların İncelenmesi, Journal of Instructional Technologies & Teacher Education 1(2), 164-194
 • Keleş, E., Öksüz, B. D., & Bahçekapılı, T. (2013). Teknolojinin Eğitimde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fatih Projesi Örneği. Journal of Social Sciences [JSS], 12(2). 353-366
 • Kurt, S. (2013). Examining teachers’ use of computer-based technologies: A case study. Education and information technologies, 18(4), 557-570.
 • Morley & Graham (2010) Primary Teachers and ICT: Is gender, age or experience important? In: International Conference on Education Training and Informatics: ICETI 2010, April 6-9 2010, Orlando, Florida.
 • Oral, B. (2008). The evaluation of the student teachers’ attitudes toward Internet and democracy, Computers & Education, 50, 437–445
 • Parr, J.M. (1999). Extending educational computing: A case of extensive teacher development and support. Journal of Research on Computing in Education, 31 (3), 280-291
 • Rakes, G.C., Fields, V.S., & Cox, K.E. (2006). The influence of teachers’ technology use on instructional practices. Journal of Research on Technology in Education, 38(4), 411-426.
 • Tondeur, J., Valcke, M., & Van Braak, J. (2008). A multidimensional approach to determinants of computer use in primary education: Teacher and school characteristics. Journal of Computer Assisted Learning, 24(6), 494-506.
 • Usluel, Y. ve Seferoğlu, S. S. (2003). “Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımı ve öz-yeterlik algıları”, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE), 21-23 Mayıs, 2003, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
 • Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M., ve Özer, N. (2009). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları Secondary School Teachers’ Self-Efficacy Beliefs. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 1-16.
 • Yılmaz, M. (2007). “Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 155–167.
Journal Section Articles
Authors

Author: Naci BAYRAK

Author: Necati HIRÇA

Dates

Publication Date : April 26, 2016

Bibtex @ { gefad320339, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2016}, volume = {36}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {FATİH Projesi Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin Tekno-Pedagojik Özyeterliklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {BAYRAK, Naci and HIRÇA, Necati} }
APA BAYRAK, N , HIRÇA, N . (2016). FATİH Projesi Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin Tekno-Pedagojik Özyeterliklerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 36 (1) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29791/320339
MLA BAYRAK, N , HIRÇA, N . "FATİH Projesi Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin Tekno-Pedagojik Özyeterliklerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29791/320339>
Chicago BAYRAK, N , HIRÇA, N . "FATİH Projesi Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin Tekno-Pedagojik Özyeterliklerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - FATİH Projesi Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin Tekno-Pedagojik Özyeterliklerinin İncelenmesi AU - Naci BAYRAK , Necati HIRÇA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 36 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi FATİH Projesi Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin Tekno-Pedagojik Özyeterliklerinin İncelenmesi %A Naci BAYRAK , Necati HIRÇA %T FATİH Projesi Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin Tekno-Pedagojik Özyeterliklerinin İncelenmesi %D 2016 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 36 %N 1 %R %U
ISNAD BAYRAK, Naci , HIRÇA, Necati . "FATİH Projesi Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin Tekno-Pedagojik Özyeterliklerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 / 1 (April 2016): 0-0 .
AMA BAYRAK N , HIRÇA N . FATİH Projesi Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin Tekno-Pedagojik Özyeterliklerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(1): 0-0.
Vancouver BAYRAK N , HIRÇA N . FATİH Projesi Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin Tekno-Pedagojik Özyeterliklerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 36(1): 0-0.