Year 2015, Volume 35 , Issue 3, Pages 0 - 0 2015-12-31

Öğretmen Adaylarının Mantık, Özdeşlik, Tutarlılık, Çelişki Kavramlarını Anlama Düzeyleri

EKREM ZİYA DUMAN [1] , Dilek BAŞERER [2]


Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının mantık, özdeşlik, tutarlılık, çelişki kavramlarını anlama düzeylerini incelemektir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma, 2013-2014 bahar döneminde Ankara Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 3. sınıf öğrencilerinden seçilen 250 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Mantık Kavramlarına İlişkin Soru Formu oluşturulmuştur. Bu soru Formu’ndan elde edilen veriler oluşturulan dereceli puanlama anahtarı aracılığı ile kodlanarak SPSS 17 paket programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilere, değişkenin türüne göre bağımsız gruplar için kullanılan t- testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA) uygulanmıştır. Anlamlılık kontrolü için hata payı .05 olarak alınmıştır. Verilerin analizi ile elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin cinsiyet, bölüm ve mantık dersi alıp almama durumlarına ilişkin ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı faklılık bulunmuştur. 

 • Akkurt, Z. (2010). Kavram haritaları yardımıyla ilköğretim öğretmen adaylarının geometrik kavramları ilişkilendirmeleri üzerine bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aycan, Y. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Türkiye cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde yer alan kavramları anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları (Gördes örneği). Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Başkurt, H. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin nokta, doğru ve düzlem kavramlarını algılama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Bozkurt, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre kavramları ile ilgili algılamalarının değerlendirilmesi ve bu algılamalarının çevreye yönelik tutumları ile tutarlılığının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Çakmak, F. (2006). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi nüfus ve yerleşme konusunda geçen kavramları anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Karahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Çimen, O. (2008). Çevre eğitiminde tatlı su ekosistemleri konusundaki temel kavramların üniversite öğrencileri tarafından algılanma düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çüçen, A.K. (1999). Mantık. (2. Baskı). Bursa: Asa Kitabevi.
 • Emiroğlu, İ. (2004). Klasik mantığa giriş.(2. Baskı). Ankara: Elis Yayınları.
 • Grünberg, T. (1991). Mantık felsefesi. Felsefe Dünyası Dergisi, (2). 8-14.
 • Grünberg, T., Onart, A., Grünberg, D. & Turan, H. (2003). Mantık terimleri sözlüğü. (3.Baskı). Ankara: Metu Press.
 • İyibil, Ü. (2010). Farklı programlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının temel astronomi kavramlarını anlama düzeylerinin ve ilgili kavramlara ait zihinsel modellerinin analizi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Kaplan, K. (2011). İlköğretim beşinci sınıfa devam eden zihinsel yetersizliği olan ve olmayan öğrencilerin temel astronomi kavramlarını algılama şekilleri. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Karakök, H. (2011). Fiziki coğrafya konuları öğretiminde arazi gezisinin öğretmen adaylarının başarı düzeylerine etkisi ve fiziki coğrafya kavramlarının öğreniminde karşılaşılan sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Keskin, K. (2003). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrencilere tarih kavramlarının kullanılma düzeyinin araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kılıç, D. (2009). Öğrencilerin genetik kavramları anlama düzeyleri ile mantıksal düşünme yetenekleri ve öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kurnaz, Ş. & Yılmaz, D. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrama düzeyleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 181-205.
 • Öğün, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çevre ve yeryüzü şekilleri ile ilgili kavramları algılamaları. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Öner, N. (1986). Klasik mantık. (5. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.
 • Öner, N.(1993). Kavram. Felsefe Dünyası Dergisi. (7). 2-5.
 • Özel, U. (2004). Öğrencilerin çevre ile ilgili kavramları algılamaları, yanlış kavramları ve nedenleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özlem, D. (2004). Mantık klasik/sembolik mantık, mantık felsefesi. (7. Baskı). Ankara: İnkılap Yayınları.
 • Selvi, M. (2007). Biyoloji öğretmeni adaylarının çevre kavramları ile ilgili algılamalarının değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Taylan, N. (1996). Mantık Tarihçesi Problemleri. (Dördüncü Baskı). İstanbul: M.Ü.İ.F.Vakfı Yayınları.
 • Taylan, N. (2011). Ana hatlarıyla mantık. (4. Baskı). İstanbul: Ensar Yayınları.
Journal Section Articles
Authors

Author: EKREM ZİYA DUMAN

Author: Dilek BAŞERER

Dates

Publication Date : December 31, 2015

Bibtex @ { gefad320332, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {35}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının Mantık, Özdeşlik, Tutarlılık, Çelişki Kavramlarını Anlama Düzeyleri}, key = {cite}, author = {DUMAN, EKREM ZİYA and BAŞERER, Dilek} }
APA DUMAN, E , BAŞERER, D . (2015). Öğretmen Adaylarının Mantık, Özdeşlik, Tutarlılık, Çelişki Kavramlarını Anlama Düzeyleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (3) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29790/320332
MLA DUMAN, E , BAŞERER, D . "Öğretmen Adaylarının Mantık, Özdeşlik, Tutarlılık, Çelişki Kavramlarını Anlama Düzeyleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29790/320332>
Chicago DUMAN, E , BAŞERER, D . "Öğretmen Adaylarının Mantık, Özdeşlik, Tutarlılık, Çelişki Kavramlarını Anlama Düzeyleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Mantık, Özdeşlik, Tutarlılık, Çelişki Kavramlarını Anlama Düzeyleri AU - EKREM ZİYA DUMAN , Dilek BAŞERER Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 35 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Mantık, Özdeşlik, Tutarlılık, Çelişki Kavramlarını Anlama Düzeyleri %A EKREM ZİYA DUMAN , Dilek BAŞERER %T Öğretmen Adaylarının Mantık, Özdeşlik, Tutarlılık, Çelişki Kavramlarını Anlama Düzeyleri %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 35 %N 3 %R %U
ISNAD DUMAN, EKREM ZİYA , BAŞERER, Dilek . "Öğretmen Adaylarının Mantık, Özdeşlik, Tutarlılık, Çelişki Kavramlarını Anlama Düzeyleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 3 (December 2016): 0-0 .
AMA DUMAN E , BAŞERER D . Öğretmen Adaylarının Mantık, Özdeşlik, Tutarlılık, Çelişki Kavramlarını Anlama Düzeyleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(3): 0-0.
Vancouver DUMAN E , BAŞERER D . Öğretmen Adaylarının Mantık, Özdeşlik, Tutarlılık, Çelişki Kavramlarını Anlama Düzeyleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(3): 0-0.