Year 2015, Volume 35 , Issue 3, Pages 0 - 0 2015-12-31

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Ayşe SERT ÇIBIK [1] , Elvan İNCE AKA [2]


Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya dersine yönelik tutumları ile akademik başarıları arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek ve bu ilişkinin etkisini cinsiyet ve anne-baba eğitim durumları açısından incelemektir. İlişkisel tarama modeli ile yapılmış olan bu araştırma, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nda öğrenim gören 96 1. sınıf öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Kimya Dersine Yönelik İlgi ve Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS-11.5 programıyla çözümlenmiş olup veriler frekans (f), ortalama (X) ve Pearson korelasyon katsayısı ile hesaplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğretmen adaylarının cinsiyete ve anne-baba eğitim durumuna göre tutum ve akademik başarı düzeyleri arasında farklılıklar olduğu, kimya dersine yönelik tutum ile akademik başarı düzeyleri arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

 • Açıkyürek, Ö (2007). Matematik dersinde toplam kalite yönetimi uygulamalarının öğrencilerin akademik başarısı ve derse yönelik tutumlara etkisi. Eğitim Yönetimi ve Denetimi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Anderson L. W. (1988). Attitudes and their measurement. In Keeves, J. P. (Ed.), Educational research, methodology and measurement: An international handbook. New York: Pergamon Press.
 • Anıl, D. (2009). Uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme programı (PISA)’nda Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri başarılarını etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim, 152(34), 87-100.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler (5. Baskı). Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Başaran, M., & Ateş, S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 73-92.
 • Bennett, J., Rollnick, M., Green, G., & White, M. (2001). The development and use of an instrument to assess students' attitude to the study of chemistry. International Journal of Science Education, 23(8), 833-845.
 • Berberoğlu, G. (1990). Kimyaya ilişkin tutumların ölçülmesi. Eğitim ve Bilim, 76, 16-27.
 • Büyüköztürk. Ş. (2001). Deneysel desenler. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Cheung, D. (2009). Students' attitudes toward chemistry lessons: The interaction effect between grade level and gender. Research in Science Education, 39, 75-91.
 • Cooper, H., Lindsay J. J., & Nye B. (1998). Relationships among attitudes about homework, amount of homework assigned and completed, and student achievement. Journal of Educational Psychology, 90(1), 70-83.
 • Çakır, Ö. S., Şahin, T., & Şahin, B. (2000). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisine ilişkin bazı değişkenlerin duyuşsal özellikleri açıklama gücü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 43-49.
 • Çokadar, H.,& Külçe, C. (2008). Pupils’ attitudes towards science: A case of turkey. World Applied Science Journal, 3, 102-109.
 • Durmaz, H. (2004). Nasıl bir fen eğitimi istiyoruz?.Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 83-84, 38-40.
 • Ekizoğlu, N.,& Tezer, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları ile matematik başarı puanları arasındaki ilişki. Kıbrıslı Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 43-57.
 • Freedman, M. P. (1997). Relationship among laboratory instruction, attitude toward science, and achievement in science knowledge. Journal of Research in ScienceTeaching, 34(4), 343-357.
 • Gelbal, S. (2008). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyo-ekonomik özelliklerinin Türkçe başarısı üzerinde etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(150), 1-13.
 • Genç, G.,& Kaya, A. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının yabancı dil dersine yönelik tutumları ile yabancı dil akademik başarıları arasındaki ilişki. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Elazığ. s. 1019-1022.
 • George, R. (2000). Measuring chance in students’ attitudes towards science and science over time: An application of latent variable growth modeling. Journal of Science Education and Technology, 9, 213-225.
 • Hair, J. F.,Anderson, R. E., Tahtam, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate data analysis (International Fifth Edition). USA: Prentice-Hall International Inc.
 • İnce Aka, E. (2012). Asitler ve bazlar konusunun öğretiminde kullanılan probleme dayalı öğrenme yönteminin farklı değişkenler üzerine etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karasakaloğlu, N.,& Saracaloğlu, A. S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe dersine yönelik tutumları, akademik benlik tasarımları ile başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 343-362.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler (15. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kim, Y. (2009). Minority parental involvement and school barriers: moving the focus away from deficiencies of parents. Educational Research Review, 4, 80-102.
 • Meyveci, N. (1997). Bilgisayar destekli fizik öğretiminin öğrenci başarısına ve öğrencinin bilgisayara yönelik tutumuna etkisi.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Nazlıçiçek, N. (2007). Onuncu sınıf öğrencilerinin matematik başarılarını açıklayıcı bir model çalışması. Yayınlanmamış doktora tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Oluwatelure, T. A. (2008). Effects of parental involvement on students’ attitude and performance in science. The Social Science, 3(8), 573-560.
 • Özçelik, D. A. (1998). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Peker, M.,&Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 157-166.
 • Roscoe, J. T. (1975). Fundamental research static for the behavioral sciences. New York: Holt Rinehartand Winston.
 • Şimşek, N. (2002). Kimya eğitimine yönelik bir tutum ölçeği hazırlanması ve buna yönelik değerlendirmelerin yapılması. Bilim uzmanlığı tezi. H. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Talib, O., Luan, W. S., Azhar, S. C., & Abdullah, N. (2009). Uncovering Malaysian students’ motivation to learning science. European Journal of Social Sciences, 8(2), 266-276.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Weinburgh, M. (1995). Gender differences in student attitudes toward science: A meta-analysis of the literature from 1970 to 1991. Journal of Research in Science Teaching, 32, 387-398.
 • Yılmaz, M. (2006). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin matematik dersine ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Milli Eğitim, 172, 240-249.
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşe SERT ÇIBIK

Author: Elvan İNCE AKA

Dates

Publication Date : December 31, 2015

Bibtex @ { gefad320328, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {35}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {SERT ÇIBIK, Ayşe and İNCE AKA, Elvan} }
APA SERT ÇIBIK, A , İNCE AKA, E . (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (3) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29790/320328
MLA SERT ÇIBIK, A , İNCE AKA, E . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29790/320328>
Chicago SERT ÇIBIK, A , İNCE AKA, E . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi AU - Ayşe SERT ÇIBIK , Elvan İNCE AKA Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 35 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Ayşe SERT ÇIBIK , Elvan İNCE AKA %T Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 35 %N 3 %R %U
ISNAD SERT ÇIBIK, Ayşe , İNCE AKA, Elvan . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 3 (December 2016): 0-0 .
AMA SERT ÇIBIK A , İNCE AKA E . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(3): 0-0.
Vancouver SERT ÇIBIK A , İNCE AKA E . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(3): 0-0.