Year 2015, Volume 35 , Issue 3, Pages 0 - 0 2015-12-31

Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonlarına Yönelik Temel Göstergeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Ünal ÇAKIROĞLU [1] , Ayça ÇEBİ [2] , Seyfullah GÖKOĞLU [3]


Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin teknolojiyi derslerine entegre edebilme düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapmakta olan 717 öğretmen oluşturmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 62.496’sını açıklayan 5 faktör elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analiziyle 5 faktörlü yapı sınanmış ve sınanan modelin iyi uyum indekslerine sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısına bakılmış ve madde analizi yapılmıştır. Ölçme aracının  Cronbach alpha katsayısı .931 olarak bulunmuştur. 

 • Akbulut, Y., Kesim, M., and Odabaşı, F. (2007). Construct Validation of ICT Indicators Measurement Scale. International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology, 3(3), 60–77.
 • Bandalos, D. L., and Finney, S. J. (2010). Factor Analysis: Exploratory and Confirmatory. In G. R. Hancock and R. O. Mueller (Eds.), The Reviewer’s Guide to Quantitative Methods in the Social Sciences (pp. 93–114). New York: Routledge.
 • Brown, C. (2007). Learning Through Multimedia Construction--A Complex Strategy. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 16(2), 93–124.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (8. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (15. baskı, s. 116–122). Ankara: Pegem Akademi.
 • CICT. (2010). National ICT Competency Standards for Teachers. http://www.ncc.gov.ph/nics/files/NICS-Teachers.pdf adresinden 15.03.2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Educational Research (2nd ed., Vol. 3). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Çakır, R. (2013). Okullarda Teknoloji Entegrasyonu, Teknoloji Liderliği ve Teknoloji Planlaması. K. Çağıltay ve Y. Göktaş (Eds.), Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler (s. 397–412). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakır, R. ve Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar Öğretmenleri Okullardaki Teknoloji Entegrasyonu Hakkında Ne Düşünürler? İlköğretim Online, 8(3), 952–964.
 • Delen, E., and Bulut, O. (2011). The Relationship between Students’ Exposure to Technology and Their Achievement in Science and Math. Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(3), 311–317.
 • DEPED. (2006). National Competency-Based Teacher Standarts. http://prime.deped.gov.ph/wp-content/uploads/downloads/2011/09/22June_POPULAR-VERSION-FINAL.pdf adresinden 15.03.2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Ebuara, V. O. (2012). Information Communication Technology (ICT) as a Factor in Knowledge Creation in Cross River Nigeria. Journal of Educational Review, 5(1), 43–49.
 • Ertmer, P. A. (2005). Teacher Pedagogical Beliefs: The Final Frontier in our Quest for Technology Integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25–39.
 • Field, A. (2000). Discovering Statistics Using SPSS for Windows: Advanced Techniques for the Beginner. London: Sage Publications.
 • GESCI. (2009). ICT Competency Standarts for Teachers. http://www.gesci.org/assets/files/Knowledge Centre/ICTCompStandards.pdf adresinden 15.03.2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Göktaş, Y., Yıldırım, S., and Yıldırım, Z. (2009). Main Barriers and Possible Enablers of ICTs Integration into Pre-service Teacher Education Programs. Educational Technology & Society, 12(1), 193–204.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., and Tatham, R. L. (2010). Multivariate Data Analysis. Prentice Hall (7th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
 • Hermans, R., Tondeur, J., van Braak, J., and Valcke, M. (2008). The Impact of Primary School Teachers’ Educational Beliefs on the Classroom Use of Computers. Computers and Education, 51(4), 1499–1059.
 • Hew, K. F., and Brush, T. (2007). Integrating Technology into K-12 Teaching and Learning: Current Knowledge Gaps and Recommendations for Future Research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223–252. doi:10.2307/30221244
 • Ho, R. (2006). Handbook of univariate and multivariate data analysis and interpretation with SPSS. Florida: Chapman & Hall/CRC.
 • Hsu, S., and Kuan, P.-Y. (2013). The Impact of Multilevel Factors on Technology Integration: The Case of Taiwanese Grade 1-9 Teachers and Schools. Educational Technology Research and Development, 61(1), 25–50. doi:10.1007/s11423-012-9269-y
 • ISTE. (2008). ISTE Standards Teachers. http://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-T_PDF.pdf adresinden 15.03.2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Kabakçı Yurdakul, I.,Odabaşı, H.F., Kılıçer, K., Çoklar, A.N., Birinci, G. & Kurt, A.A. (2012). The development, validity and reliability of TPACK-deep: A technological pedagogical content knowledge scale. Computers & Education, 58(3), 964-977.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. Principles and practice of structural equation modeling. (3rd ed.). New York: The Guilford Press.
 • Lei, J., and Zhao, Y. (2007). Technology Uses and Student Achievement: A Longitudinal Study. Computers and Education, 49(2), 284–296. doi:10.1016/j.compedu.2005.06.013
 • Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the Integration of ICT in Education: Results from a Worldwide Educational Assessment. Computers and Education, 37(2), 163–178.
 • Scherer, R. F., Wiebe, F. A., Luther, D. C., and Adams, J. S. (1988). Dimensionality of Coping: Factor Stability Using the Ways of Coping Questionnaire. Psychological Reports, 62(3), 763–770. doi:10.2466/pr0.1988.62.3.763
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., and Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23–74.
 • Spiezia, V. (2010). Does Computer Use Increase Educational Achievements? Student-level Evidence from PISA. OECD Journal. Economic Studies, 1, 127–148.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49–74.
 • Tanyeri, T. (2008). Matematik Öğretimine Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonu Konusunda Paydaş Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi.
 • UNESCO. (2008). ICT Competency Standarts for Teachers. http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156207e.pdf adresinden 10.01.2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Usluel, Y. K., Mumcu, F. K. ve Demiraslan, Y. (2007). Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Öğretmenlerin Entegrasyon Süreci ve Engelleriyle İlgili Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 164–178.
 • Wang, K. T., Li, F., Wang, Y., Hunt, E. N., Yan, G. C., and Currey, D. E. (2014). The International Friendly Campus Scale: Development and psychometric evaluation. International Journal of Intercultural Relations, 42, 118-128.
Journal Section Articles
Authors

Author: Ünal ÇAKIROĞLU

Author: Ayça ÇEBİ

Author: Seyfullah GÖKOĞLU

Dates

Publication Date : December 31, 2015

Bibtex @ { gefad320326, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {35}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonlarına Yönelik Temel Göstergeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {ÇAKIROĞLU, Ünal and ÇEBİ, Ayça and GÖKOĞLU, Seyfullah} }
APA ÇAKIROĞLU, Ü , ÇEBİ, A , GÖKOĞLU, S . (2015). Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonlarına Yönelik Temel Göstergeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (3) , 0-0 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29790/320326
MLA ÇAKIROĞLU, Ü , ÇEBİ, A , GÖKOĞLU, S . "Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonlarına Yönelik Temel Göstergeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 0-0 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/29790/320326>
Chicago ÇAKIROĞLU, Ü , ÇEBİ, A , GÖKOĞLU, S . "Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonlarına Yönelik Temel Göstergeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonlarına Yönelik Temel Göstergeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması AU - Ünal ÇAKIROĞLU , Ayça ÇEBİ , Seyfullah GÖKOĞLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 35 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonlarına Yönelik Temel Göstergeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %A Ünal ÇAKIROĞLU , Ayça ÇEBİ , Seyfullah GÖKOĞLU %T Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonlarına Yönelik Temel Göstergeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 35 %N 3 %R %U
ISNAD ÇAKIROĞLU, Ünal , ÇEBİ, Ayça , GÖKOĞLU, Seyfullah . "Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonlarına Yönelik Temel Göstergeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 3 (December 2016): 0-0 .
AMA ÇAKIROĞLU Ü , ÇEBİ A , GÖKOĞLU S . Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonlarına Yönelik Temel Göstergeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(3): 0-0.
Vancouver ÇAKIROĞLU Ü , ÇEBİ A , GÖKOĞLU S . Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonlarına Yönelik Temel Göstergeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(3): 0-0.