Yıl :2010 Cilt : 30 No : 1

Farklı Öğretim Süreçlerindeki Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaratıcılıklarının Cinsiyete ve Mezun Olunan Lise Türüne Göre Karşılaştırılması
Comparison of Pre Service Science Teachers Creativity Who are in Different Instruction Processes According to  Gender and Type of Graduated High School
Hayri AKAY, Ziya ARGÜN
Bilişsel süreç olarak problem kurma ile problem çözme arasında yakın bir ilişki vardır. Bu bakımdan problem kurma aktivitelerinin okul matematiğinin öğrenilmesinde etkin rol oynadığını yapılan araştırmalar ortaya koymaktadır. Son yıllarda matematik eğitiminde yer alan öğretim yaklaşımlarından bazıları, öğrencilerden problem çözmeleri istemenin yanısıra, soruları değiştirerek, yeni veriler ekleyerek, değişkenleri değiştirerek problemler geliştirmek ya da orijinal verilere bağlı olarak yeni bir problem kurma fırsatı da sağlamaktadır. Yarı-deneysel desen modeli kullanılarak gerçekleştirilen  bu çalışmada, Matematik-II dersinde farklı öğretim süreçleri olarak problem kurma çalışmalarına katılan fen bilgisi öğretmen adayları ile aynı dersi alan fakat bu çalışmalara katılmayan öğretmen adaylarının yaratıcılık puanları, cinsiyet ve mezun olunan lise türü değişkenine g&
There is a close relationship between problem posing and problem solving as the cognitive processes. Many researches in mathematics educaton show that problem posing activities have a important role at learning of school mathematics. In the recent years, some of the mathematics teaching approaches give some opportunities to teacher students to pose new problems by changing the data or adding new data in the problems that are given them to solve or by using the original data. The research model of this study is the quasi- experimental method. In the “mathematics-II” course pre-servise science teachers were separeted in two groups and one of these group was participated to the problem posing studies while the other group was not. As a consequence of analysis of the data we saw that there is no significant difference between these two groups’ post test creativity scores acoording to the variable of type of graduated
Problem, Problem Çözme, Problem Kurma, Yaratıcılık
Problem, Problem Solving, Problem Posing, Creativity.
 Tam Metin